International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences
Abbreviation: IJIASOS | ISSN (Print): 2602-4802 | ISSN (Online): 2602-4500 | DOI: 10.29329/ijiasos

Volume 7 Issue 1 (March 2023)

Issue Information

Issue Information | International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences Vol. 7 (1)
Issue Information

pp. i - vi   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2023.535

Abstract

Keywords:

Original Articles

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences Vol. 7 (1)
Kazanç Yönetimi ile Ertelenmiş Vergiler Arasındaki İlişkinin Panel Veri Analizi ile Test Edilmesi

İlhami Ekrem Tohumcuoğlu

pp. 1 - 11   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2023.535.1

Abstract

Muhasebe standartları ile mali mevzuata göre hesaplanan kâr arasında ortaya çıkan farkın, raporlama yapılan dönem vergi gideri üzerindeki etkisi, ertelenmiş vergi olarak adlandırılmaktadır. Finansal raporlama sürecinde yöneticiler, amaçlı olarak objektiflikten uzaklaşarak kazançlarını yönetebilmektedir. Vergi düzenlemelerinin muhasebe standartlarına göre daha katı olması, kazanç yönetimi uygulayan firmalarda ticari kâr ile mali kâr arasında daha büyük farklara, dolayısıyla ertelenmiş vergilerde artışa neden olmaktadır. Bu çalışmada, firmaların kazanç uygulamalarının göstergesi olarak kabul edilen ihtiyari tahakkukları ile ertelenmiş vergi giderleri arasındaki ilişki panel veri analizi ile incelenmiştir. Bu amaçla araştırma örneklemi olarak, 2015-2021 yıllarında XKOBI’de listelenen 33 firma kullanılmıştır. Yapılan analizde performans düzeltmeli Jones (Kothari vd.: 2005) modeline göre ölçülen kazanç yönetimi ile ertelenmiş vergi gideri arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönde ilişki olduğu belirlenmiştir. Ayrıca firmaların kazanç yönetimi düzeyine bağlı olarak, aktif karlılık oranı, faaliyet nakit akışları, efektif vergi oranı, piyasa değeri defter değeri oranının sektör ortalamasından uzaklığının azalış gösterdiği, toplam borç oranı, fvök oranı, aktif devir hızı ve piyasa değerinin satışlara oranının artış gösterdiği tespit edilmiştir

Keywords: Kazanç Yönetimi, Ertelenmiş Vergi, Panel Veri Analizi

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences Vol. 7 (1)
Yabancı Dil Olarak Yunanca Öğretiminde Anlambilimsel Çözümleme

Mesout Kalin-Sali

pp. 12 - 26   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2023.535.2

Abstract

Bu çalışmanın amacı, yabancı dil öğretimi sürecinde anlambilimsel yaklaşımın önemini vurgulamak adına, yabancı dil olarak Yunanca öğretimi temelinde anlambirimcik, anlam ilişkileri, anlam değişmeleri, anlamsal bağıntılar ve söz sanatları çözümlemeleri gerçekleştirmektir. Çözümlemeler kapsamında kullanılan veriler, veri kaynağı olarak belirlenen Eλληνικά Α’ (Yunanca A’) adlı yabancı dil olarak Yunanca öğretimi kitabından elde edilmiştir. Buradaki veri kaynağı, içerik analizine tabi tutulmuş olup hedef başlıklara yönelik örnekler belirlenmiş ve yabancı dil öğretiminde biçim boyutundan anlam boyutuna geçilmeye çalışılmıştır. Anlambilim kapsamında değerlendirilen başlıklar altında ele alınan örneklerin çözümlenmesi ile dilin derin yapısına inilebildiği görülmektedir. Sonuç olarak yabancı dil öğretiminde bu şekilde bir yaklaşımla gerçekleştirilen öğretimin, öğrenmeye olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords: Anlambilim, Dil Öğretimi, Yabancı Dil Öğretimi, Yunanca Öğretimi

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences Vol. 7 (1)
Seçilmiş OECD Ülkelerinde Sosyal Harcamaların Toplumun Mutluluk Düzeyi Üzerindeki Etkisi

Mehmet Öksüz

pp. 27 - 45   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2023.535.3

Abstract

Kamu harcamaları ekonomik ve sosyal hayat üzerinde birtakım etkiler yaratan maliye politikası araçlarından birisidir. Kamu harcamalarının türüne göre yaratacağı etki de değişiklik göstermektedir. Toplumun mutluluğu açısından düşünüldüğünde sosyal devlet ya da refah devleti olmanın gereği olarak gerçekleştirilen ve kabaca kalkınma carileriyle birlikte sosyal koruma harcamalarından oluşan sosyal harcamaların, mutluluk düzeyini artırması beklenmektedir. Bu çalışmada, sosyal harcamaların mutluluk üzerindeki etkisi ampirik olarak araştırılmıştır. Verilerde bulunan kısıt dolayısıyla 25 OECD ülkesinin ve 2008-2019 dönemine ait zaman serisinin dahil edildiği ekonometrik model kurulmuştur. Panel veri analizi sonuçlarına göre sosyal harcamaların mutluluk üzerinde istatistiki açıdan anlamlı ve pozitif etkisinin bulunduğu ortaya konulmuştur. Bununla birlikte; kamu kesimi büyüklüğü, vergi yükü ve ekonomik büyümeyle de mutluluk arasında pozitif bir ilişki tespit edilmiştir.

Keywords: Sosyal Harcamalar, Kamu Harcamaları, Vergi Gelirleri, Mutluluk

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences Vol. 7 (1)
Kripto Para Sistemi ve Geleceği: SWOT Analizi ile Bir Değerlendirme

Ramazan Aslan

pp. 46 - 66   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2023.535.4

Abstract

Para, tarih boyunca sürekli gelişim içinde ve dinamik bir yapıya sahip olmuştur. Paranın evrimi mal ve hizmetlerin takas edilmesinden, emtia paraya, altın karşılığı olan değerli kâğıtlara, güvene dayalı itibari paraya ve sanal ve dijital paralara doğru yol almıştır. Bundan sonra da paranın teknolojik gelişmelere göre sürekli değişim göstermesi ve gelecekte başka ödeme ve transfer sistemlerinin oluşması kaçınılmaz görülmektedir. Kripto paranın ortaya çıkmasıyla, kamu tekelinde olan paraya bakış açısı değişmiştir. Kripto para, merkeziyetsiz oluşu, devlet otoritesinden bağımsız olması ve blokzincir teknolojisinin getirdiği güvenlik anlayışıyla yeni bir çığır açmıştır. İnsanlar servetlerinin değerini korumak ve/veya daha fazla kazanmak için yeni arayışlar içinde olmaları, kripto paraya olan talebi kısa süre içinde artırmıştır. Çalışmada karşılaştırmalı bir yöntem izlenmiş olup, liberal ekonomik bakış altında, ekonomide en küçükten en büyüğe tüm karar alıcıların çıkarlarını maksimum yapacak kararları alacakları öngörüsüyle, ekonomik süreçlerin rasyonel bir şekilde yürütüleceği varsayılmıştır. Bu amaçla yapılan SWOT analizinde kripto paranın güçlü, zayıf yönleri, getireceği fırsatlar ve oluşturacağı tehditler belirlenmeye çalışılmıştır.

Keywords: Dijitalleşme, Kripto Para, Bitcoin, Blokzincir