International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences
Abbreviation: IJIASOS | ISSN (Print): 2602-4802 | ISSN (Online): 2602-4500 | DOI: 10.29329/ijiasos

Volume 2 Issue 3 (September 2018)

Issue Information

Issue Information | International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences Vol. 2 (3)
Issue Information

pp. i - vi   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2018.192

Abstract

Keywords:

Original Articles

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences Vol. 2 (3)
Türkiye'de Sigortacılık Sektöründe Doğrudan Satış Personeli İstihdam Yapısı

Hasan Alp Özel

pp. 134 - 141   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2018.192.1

Abstract

İlk sigortacılık örneklerinin malların haydutlardan, korsanlardan korunması ya da malların bozulması durumunda zararın tanzim edilmesi amacına yönelik yapıldığı görülmektedir. Başlarda sadece belirli bir kesime hitap eden sigortacılık sektörü, istatistikte meydana gelen gelişmeler, doğal afetler, meydana gelen büyük yangınların etkisiyle hızlı bir gelişme dönemine girmiştir. Günümüzde sigorta sektörü kamu otoritesinin düzenleme ve gözetimi altında geniş bir yelpazede hizmet vermektedir. Sigortacılık sektörünün küresel ekonomide hızla gelişmesine paralel olarak sektör, Türkiye’de de hızla gelişmektedir. Bu çalışmada Türkiye’deki sigorta sektörünün istihdam yapısı üzerinde durulmuştur. Türkiye’de sigortacılık sektörünün hızlı bir büyüme kaydetmesine karşın, bu büyüme istihdama yansımamıştır. Bunun önemli bir nedeni sigortacılık sektöründe teknolojinin yoğun bir şekilde kullanılmasıdır. Çalışma sonucunda Aktüerya/Sigortacılık bölümleri mezunlarının istihdamının, işletme bölüm mezunlarının istihdamını gerisinde olduğu görülmüştür. Çalışmanın sonuç bölümünde elde edilen bu veriler değerlendirilmiştir.

Keywords: Sigortacılık, Aktüerya, İstihdam

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences Vol. 2 (3)
İnsani Gelişme Endeksi 2018 Güncel İstatistiklerine Göre Türkiye'nin Durum Analizi ve Öneriler

Muzaffer Telimen

pp. 142 - 156   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2018.192.2

Abstract

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 1990 yılından bu yana yayımlanan İnsani Gelişme Endeksi (İGE); sağlık, eğitim ve gelir boyutları kapsamında her yıl ülkelerin mevcut durumlarını rapor halinde sunulmaktadır. Uzun ve sağlıklı bir yaşam, bilgiye erişim imkanına sahip olma ile birlikte satın alma gücüne dayanan uygun yaşam standardı için belli başlı koşullar öne sürülmektedir. UNDP’nin son olarak 2017’de dünya kamuoyu ile paylaştığı insani gelişme endeksi raporundan sonra yeni eklenen eşitsizlik göstergeleri ile 2018’de güncel istatistikler verildi, bu bağlamda Türkiye’nin eşitsizliğe dayalı alt göstergeler sonucu aldığı değerler, çok boyutlu yoksulluk olgusu kapsamında yeterli seviyede olmadığı alanlar değerlendirilip, yüksek insani gelişme kategorisinde yer alması için belli başlı öneriler çalışmada yer almaktadır.  

Keywords: insani gelişme endeksi, çok boyutlu yoksulluk, eşitsizlik, sürdürülebilirlik