International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences
Abbreviation: IJIASOS | ISSN (Print): 2602-4802 | ISSN (Online): 2602-4500 | DOI: 10.29329/ijiasos

Volume 7 Issue 3 (September 2023)

Issue Information

Issue Information | International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences Vol. 7 (3)
Issue Information

pp. i - vi   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2023.607

Abstract

Keywords:

Original Articles

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences Vol. 7 (3)
Kent Kimliğinin Mekânsal Yansımaları: Siirt Güres Caddesi Örneği

Mehmet Tan & Galip Bayezit

pp. 127 - 141   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2023.607.1

Abstract

Kentlerin kimliksel kurguları, kentleri birbirinden farklı kılmaktadır. Ancak modernleşme ile birlikte kentlere müdahaleler gerçekleşmekte ve kent planlamaları ile kentler benzeşmeye başlamaktadır. Kentlerin kültürel kimlikleri daha ziyade tarihsel bir arka plana dayanırken yeni kent anlayışları, otobiyografik kopmalara neden olabilmektedir. Özellikle tüketim çağı olarak da isimlendirilen günümüz dünyasında, tüketim üzerinden yeni kurgusal kent kimlikleri ön plana çıkmaktadır.

Farklı kimlikleri bir arada barındıran Siirt kent merkezi, modernleşme ile birlikte geçiş süreci yaşamaktadır.  Bu geçişin okumasını Güres Caddesi üzerinden gerçekleştirmek mümkündür. Çalışma; kent, mekân, kimlik kavramlarından hareketle Siirt Güres Caddesi’ni sosyolojik bir okumaya tabi tutmayı amaçlamaktadır. Geleneksellikten modernliğe geçerken kent kültüründeki geçişler, ara formların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Güres Caddesi bu geçiş sürecini yansıtmakla birlikte, “çoklu kimlik mekânlarının” bir araya gelmesine olanak sağlayan bir hüviyete sahiptir.

Keywords: Mekân, Kimlik, Kentleşme, Modernleşme, Çoklu Kimlik Mekânları

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences Vol. 7 (3)
İslami Finans Sistemi ve Katılım Bankacılığının Değerlendirilmesi

Aslı Çetinkaya

pp. 142 - 156   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2023.607.2

Abstract

İslami finans sistemi, dünyada 20. yüzyılın ortalarından itibaren araştırılmaya başlanmış ve geleneksel finans sistemine alternatif bir sistem olarak görülmüştür. Ülkelerin kalkınmasına ve reel ekonomiye kattığı değerler açısından, geleneksel finans sistemine nazaran daha gerçekçi ve belirgin yatırımları desteklemesinden dolayı son dönemde büyük önem arz etmiş ve gelişmiştir. İslami finans sistemi, faizsiz finans sistemi olarak da adlandırılırken, katılım bankaları da bu sistemin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. İslami bankacılık ve faizsiz bankacılık olarak da adlandırılan katılım bankacılığı, tüm faaliyetlerini ve işlemlerini İslami kurallar çerçevesinde gerçekleştirmekte, dini vecibelerle geleneksel bankalardan uzak duran yatırımcıların fonlarının atıl kalmasını engelleyerek söz konusu fonları ekonomiye kazandırmaktadır. Bu çalışmada İslami finans sisteminin dünyada ve ülkemizdeki gelişiminin, mevcut durumunun, geleceğinin değerlendirilmesi ve İslami finans sisteminin en büyük uygulama alanı olan katılım bankacılığının hem dünyadaki hem de ülkemizdeki durumunun ortaya koyulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda hem İslami finans sistemine hem de katılım bankacılığına ilişkin alan yazın taranarak teorik bir çalışma gerçekleştirilmiştir.

Keywords: İslami Finans, Faizsiz Finans, Katılım Bankacılığı, İslami Bankacılık, Faizsiz Bankacılık