International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences
Abbreviation: IJIASOS | ISSN (Print): 2602-4802 | ISSN (Online): 2602-4500 | DOI: 10.29329/ijiasos

Volume 5 Issue 3 (September 2021)

Issue Information

Issue Information | International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences Vol. 5 (3)
Issue Information

pp. i - vi   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2021.370

Abstract

Keywords:

Original Articles

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences Vol. 5 (3)
Kadın Kooperatiflerinin Ekonomik ve Sosyal Yaşamda Rolü ve Önemi: Antalya İli Örneği

Sinem Yıldırımalp, Emel İslamoğlu & Medine Ateş Torun

pp. 111 - 133   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2021.370.1

Abstract

Kooperatifler, gelir elde etme, beceri geliştirme, sosyalleşme sağlama gibi ekonomik ve sosyal ihtiyaçların karşılanması hususunda önemli role sahiptirler. Özellikle 2000’li yıllar itibariyle kooperatiflerin yoksullukla mücadelede ve istihdamı arttırmada önemli bir ekonomik kalkınma aracı haline geldiği görülmektedir. Türkiye’de son yıllarda kadınların da birleşerek, kooperatifleşmeye yöneldiği, kadın kooperatiflerine yönelik ilginin ve düzenlemelerin arttığı görülmektedir. Bu durum kadınları sosyal ve ekonomik olarak güçlendirmektedir. Buradan hareketle bu çalışma, kadın kooperatiflerinin, kadınların ekonomik ve sosyal yaşamlarına etkilerini ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda Antalya ilinde faaliyet gösteren 8 kadın kooperatifine üye 12 kadın katılımcı ile nitel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın neticesinde; kadınların genel olarak kooperatif algılarının olumlu olduğu görülmüştür. Kooperatiflerin ekonomik etkilerinde; gelir elde etme, gelirden memnuniyet ve yoksullukla mücadele; sosyal etkilerinde ise; dayanışma, işbölümü ve kendini gerçekleştirme ön plana çıkmıştır.

Keywords: Kadın Kooperatifleri, Ekonomik ve Sosyal Yaşam, İstihdam, Antalya

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences Vol. 5 (3)
Muhasebe Eğitiminde Zorluklar: COVID-19 ve Dijitalleşme

Esin Yelgen

pp. 134 - 155   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2021.370.2

Abstract

COVID-19 ile birlikte yaşamlarımıza giren kısıtlama kuralları çerçevesinde okullar kapatılmış ve uzaktan eğitime geçilmiştir. Dolayısıyla salgın, diğer sektörlerde olduğu gibi eğitim sektöründe de dijitalleşmeyi hızlandırmıştır. Öğretmenler ve öğrenciler olarak zorunlu uzaktan eğitime hazırlıksız yakalandığımız bu süreçte, eğitimin aksamadan devam etmesinde teknoloji kullanımı önemli rol oynamıştır. Bu süreç eğitmenlere, dijitalleşme yolundaki mevcut durumu tespit ederek, gelecekte yaşanacak gelişmelere karşı eğitimde hangi adımlar atılması gerektiğini göstermiştir. Bu bağlamda çalışma, salgın ile hızlanan eğitimde dijitalleşme ve uzaktan muhasebe dersleri hakkında muhasebe öğrencilerin görüşlerini anket yoluyla tespit etmeyi amaçlamaktadır. Ankette yer alan ifadelerle, muhasebe dersini alan öğrencilerin dijitalleşme ve uzaktan muhasebe eğitimi hakkında tecrübelerine, hislerine ve görüşlerine odaklanılmıştır. Çalışmada öğrencilerin uzaktan eğitim sisteminin sağlamış olduğu esnekliği sevdikleri, ancak sistemde eğitmen ve öğrenciler arasındaki etkileşimin sınırlı olmasından dolayı yüz yüze eğitimi tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışma, eğitimde mevcut durumun tespit edilmesi, muhasebe öğrencilerini geleceğin dijitalleşen muhasebe mesleğine göre yetiştirme ve istihdam imkanlarını artırabilmek için teknolojinin eğitime entegre edildiği öğretme-öğrenme modelleri geliştirme konularında önerilerde bulunarak literatüre katkıda bulunmaktadır.

Keywords: Muhasebe Eğitimi, Uzaktan Eğitim, COVID-19 ve Dijitalleşme

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences Vol. 5 (3)
Tekstil Yangınlarının Çıkış Nedenleri ve Güvenlik Kültürü Çerçevesinde Bir Değerlendirme: Denizli İlinde Bir Uygulama

Beyza Bertan, Müjde Aksoy & Bülent Arpat

pp. 156 - 169   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2021.370.3

Abstract

Kazaların %98’i önlenebilirdir. Kazaları tetikleyen faktörler genellikle bireysel ve örgütsel düzlemde ele alınmaktadır. Bireysel alanı çalışanın güvensiz davranışları, örgütsel alanı ise yöneticilerin iş güvenliği bağlılıkları ve güvenlik liderliği gibi faktörler doldurmaktadır. Bireysel ve örgütsel manada anılan bu faktörler “güvenlik kültürü” ile kavramsallaştırılmakta ve bu çerçevede bir bütün olarak ele alınmaktadır. Yangın, önemli iş sağlığı ve güvenliği tehditlerinden biridir. Sanayileşme ile birlikte gelişmekte olan ülkelerde fabrika sayısında artış gözlenmekte ve bu fabrikaların birçoğunda kimyasal maddeler, hammaddeler ve yarı mamul ürünler kullanılmaktadır. Kullanılan bu malzemeler ise fabrika ortamında geçirdiği işlemler ve süreçler esnasında ya da sonrasında bazı iş güvenliği tehlikelerini barındırmaktadır. Bilhassa tekstil sektöründe kullanılan malzemelerin yanıcılık yükünün yüksek olması nedeniyle tekstil faaliyetleri üzerine kurulu işletmelerde yangın vakaları sıkça gözlenmektedir. Bir fabrika yangını önemli miktarda maddi kayıplara ve o fabrikada yaşamların son bulmasına neden olmaktadır. Bu nedenle araştırmada tekstil yangınları üzerine bir inceleme yapılmış; yangınlar teknik, insani ve sistemsel bazda değerlendirilerek güvenlik kültürü bakışı ile önleme üzerine yorumlamalar yapılmıştır. Bu yolla özellikle tekstil yangınlarının sayısını azaltmak için tekstil işletmelerinin belli kısımlarında yangın riski ortaya çıkmadan önce potansiyel ve olası tehlikelerin tespiti üzerinde durulmuş, mücadeleden ziyade önlemeye yönelik proaktif bir çerçeve çizilmiştir. Veriler doküman analizi ile elde edilmiştir. Veri analizleri için de durum analizi yöntemi ve kök neden analizi kullanılmıştır. Araştırma verileri son yıllarda Denizli ili Organize Sanayi Bölgesinde tekstil sektöründe çıkan yangınlara ilişkin tutanaklardan elde edilmiş, bu tutanaklar incelenmiş ve değerlendirilerek sonuca ulaşılmıştır. Tekstil işletmelerinde çıkabilecek yangınların hem nicel hem de nitel açıdan analizi yapılmış; tekstil yangınlarının altındaki risk faktörlerini ortaya çıkarmak ve yönetmek için ipuçları yakalanmıştır. Aynı ya da benzer yangın vakalarının tekrarlanmaması için alınması gerekli önlemler de belirlenmeye çalışılmıştır.

Keywords: Tekstil Sektörü, İş Sağlığı Ve Güvenliği, Yangın Riski, Kök Neden, Güvenlik Kültürü