International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences
Abbreviation: IJIASOS | ISSN (Print): 2602-4802 | ISSN (Online): 2602-4500 | DOI: 10.29329/ijiasos

Volume 7 Issue 2 (June 2023)

Issue Information

Issue Information | International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences Vol. 7 (2)
Issue Information

pp. i - vi   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2023.574

Abstract

Keywords:

Original Articles

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences Vol. 7 (2)
Femvertising Pazarlama Yaklaşımı Çerçevesinde Cinsiyet İçi Farklılıkları Konu Edinen Koton “Şimdi Herkese Saygı Moda” Reklam Kampanyasına Yönelik Nitel Bir Çalışma

Hülya Uğur & Ahmet Şahbaz

pp. 67 - 87   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2023.574.1

Abstract

Kadının güçlendirilmesi, güçlü kadın imajı pazarlama yaklaşımı çerçevesinde günümüzde gittikçe yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Kadınların pasif gösterildiği rollerden, daha aktif gösterildiği rollere dönüştürülmesi reklam ve pazarlama çalışmalarında da önemli bir rol oynamaya başlamıştır. Femvertising pazarlama yaklaşımı olarak ifade edilen bu strateji farkındalık oluşturarak kadınların güçlendirilmesine odaklanmakta ve bunu hedeflemektedir. Bu yaklaşımla çalışma kapsamında önemli bir pazarlama stratejisi olarak kullanılmaya başlanan femvertising pazarlamasının önemine değinilerek, ülkemizde Koton markası tarafından hazırlanan reklam filmine Stuart Hall’un alımlama analizi çerçevesinde katılımcıların nasıl bir okuma yaptıkları incelenmiştir. Bu amaçla çalışmamızda cinsiyet içi farklılıkları konu edinen Koton markası tarafından hazırlanan “Şimdi Herkese Saygı Moda #Etiketleri Çıkar” reklam filmi ele alınmıştır. Reklam filminde cinsiyetleri eşit dağılım gösteren 6 kadın- 6 erkek olmak üzere, farklı eğitim, gelir, meslek gruplarından 12 katılımcı ile derinlemesine mülakat yöntemiyle görüşmeler yapılmıştır. Reklam filmini izleyen 12 katılımcıyla tek tek, bireysel görüşülerek 10 soru sorulmuş ve düşüncelerini nedenleri ile birlikte ifade etmeleri istenmiştir. Yapılan analizler sonucunda kadın katılımcıların erkek katılımcılara göre reklama yönelik daha duyarlı olduğu ve genellikle egemen- hakim okuma yaptıkları gözlemlenmiştir. Ayrıca erkek katılımcılar arasında da aşırı yoğunlukta karşıt ve tartışmalı bir okuma yapılmadığı gözlemlenmiştir. Katılımcıların verdikleri cevaplar neticesinde ortaya çıkan sonuç ağırlıklı olarak reklam filmini başarılı buldukları yönündedir.

Keywords: Femvertising, Femvertising Pazarlama, Femvertising Reklam, Alımlama Analizi, Stuart Hall

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences Vol. 7 (2)
İş Güvenliği Uzmanlarının Endüstri 4.0 Algılarının Teknoloji Kabul Modeli (TKM) ile Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi

Onur Doğan

pp. 88 - 105   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2023.574.2

Abstract

Teknoloji Kabul Modeli (TKM) 1989 yılında Davis tarafından geliştirilmiş olup çoğunlukla bilgi sistemlerinin kullanılmasına yönelik çalışmalarda uygulanmaktadır. Bu çalışmada, kişisel algıların karar verme süreçlerinde, ağırlıklı istatistiksel değerlendirmesi temelinde geliştirilen ve çoğunlukla bilgi sistemlerinin kullanılmasına yönelik çalışmalarda kullanılan, 1989 yılında Davis tarafından geliştirilmiş olan Teknoloji Kabul Modeli (TKM) kullanılarak, iş güvenliği uzmanlarının teknoloji kullanımına yönelik eğilimlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda iş güvenliği uzmanlarının Endüstri 4.0 (E4.0) teknolojilerinden algıladıkları faydanın kullanıma yönelik niyet ve kullanım davranışı üzerine etkisi, algılanan kullanım kolaylığının kullanıma yönelik niyet ve kullanım davranışı üzerine etkisi, algılanan kullanım kolaylığının algılanan fayda üzerine etkisi ve kullanıma yönelik niyetin kullanım davranışı üzerine etkisi araştırılmıştır. Çalışma kapsamında 200 iş güvenliği uzmanına ulaşılmış, ancak 32 katılımcının anketi eksik ve hatalı doldurmasından dolayı 168 katılımcının verileri dikkate alınmıştır. Toplanan verilerle SPSS programı üzerinde frekans, faktör, güvenilirlik ve regresyon analizleri yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda iş güvenliği uzmanlarının E 4.0 kapsamındaki teknolojilere yönelik algılanan faydanın, kullanıma yönelik niyet ve kullanım davranışı üzerinde, algılanan kullanım kolaylığının, algılanan fayda, kullanıma yönelik niyet ve kullanım davranışı üzerinde pozitif yönde anlamlı etkilerinin olduğu tespit edilmiştir.

Keywords: Teknoloji Kabul Modeli, İş Güvenliği Uzmanlığı, Endüstri 4.0, Algı-Davranış

Review Articles

Review article | International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences Vol. 7 (2)
İş Etiği Penceresinden Sessiz İstifa

Burcu Çağla Ayabakan

pp. 106 - 126   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2023.574.3

Abstract

Haftada dört gün çalışma fikri, büyük istifa ve sessiz istifa akımları yayılırken iş dünyası çalışanlar tarafından tekrar tasarlanmaktadır. Çalışanın işine bağlılığının ortadan kalktığı, sadece iş tanımının gerekliliklerini karşılayacak kadar işini yapmasını ve işin kişinin bireysel yaşamının merkezi olması gerektiğinin reddini ifade eden güncel bir terim olan sessiz istifa, geçmiş yıllarda yaratılan koşuşturma kültürünün uzun dönemli sonuçlarından kabul edilmekte ve yakın gelecekte de ağırlığını arttıracak gibi görünmektedir. Bu makale, sessiz istifayı iş etiği perspektifinde sistematik olarak incelemektedir. Makale, sessiz istifanın örgütsel etkileri nedeniyle etik olarak değerlendirilemeyeceği, bununla birlikte, kaynağının da işletmelerin çalışanlarına karşı etik dışı davranışları olduğunun göz önüne alınması gerektiğini vurgulamaktadır. Sessiz istifa bu bakımdan bir etik ihlaller döngüsünü yansıtmaktadır. Şirketlerin çalışanlarıyla yeniden bağ kurmaları ve çalışanlarına karşı sorumluluklarını özenle yerine getirmeleri örgütlerdeki sessiz istifa potansiyelini azaltacaktır.

Keywords: Sessiz İstifa, İş Etiği, Çalışan Sorumluluğu, İşveren Sorumluluğu