International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences
Abbreviation: IJIASOS | ISSN (Print): 2602-4802 | ISSN (Online): 2602-4500 | DOI: 10.29329/ijiasos

Volume 5 Issue 1 (March 2021)

Issue Information

Issue Information | International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences Vol. 5 (1)
Issue Information

pp. i - vi   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2021.368

Abstract

Keywords:

Original Articles

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences Vol. 5 (1)
İş Kazalarının Önlenmesinde Güvenli Davranışın Rolü: Gemi İnşa Sanayi Üzerine Bir Durum Çalışması

Dilek Nam & Selçuk Nam

pp. 1 - 14   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2021.368.1

Abstract

Bu çalışmanın amacı, gemi inşa sanayinde meydana gelen iş kazalarında güvenli davranışın etkisini belirlemektir. Araştırma, İstanbul (TR1) ili baz alınarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemi, Tuzla Tersaneler Bölgesinde faaliyet gösteren yedi tersaneden amaçlı örneklem yöntemlerinden kritik durum örneklemesi ile seçilmiş sekiz A ve B sınıfı İSG uzmanından oluşmaktadır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre; gemi inşa sanayinde iş kazasına neden olan temel faktörün güvensiz davranıştan kaynaklanan insan hatası olduğu tespit edilmiştir. İş kazalarının meydana gelmesinde etkili olan güvenli davranış boyutlarının işgörenin kadro statüsü, işverenin İSG konusundaki tutumu, İSG’ nin önceliklendirilmesi, iş kaybı korkusu, yaptırım, problem bildirim algısı ve işyeri eğitimi olduğu belirlenmiştir. Yapılan analiz sonucunda, güvenli davranışta bulunmada en önemli faktör işgörenin asıl işletme kadrosunda ya da alt işveren işgöreni olmasıdır. Kazaları azaltmada destek görevi gören güvenli davranışın geliştirilmesi ve güvensiz davranışların terkedilmesi iş kazalarını önemli oranda azaltılabilmektedir. Güvenli davranışın tesisi ve içselleştirilmesi sürecinde en önemli rol, çalışanların iş güvenlik farkındalıklarını arttırarak, güvensiz davranışlardan uzaklaşmalarını sağlamaktır. Aynı zamanda bu süreçte sektörel bazda ortak çalışmalar yürütülerek, güvenli davranışın yaygınlığının arttırılabileceği konusu ortaya çıkmaktadır. Son olarak güvenli davranışın geliştirilmesi adına üst yönetimin İSG’yi pekiştirici faaliyetlerde bulunması büyük önem taşımaktadır.

Keywords: İş kazası, Güvenli davranış, Güvensiz davranış, Gemi inşa sanayi

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences Vol. 5 (1)
Birleşmiş Milletler'in Engelsiz Yaşamı Oluşturma Çabaları Doğrultusunda Sosyal Koruma Politikalarının Değerlendirilmesi

Ruhal Samanlı

pp. 15 - 33   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2021.368.2

Abstract

Her toplumda fiziksel, bilişsel, duyusal ve sosyal bakımdan özel gereksinimi olan insanlar bulunur.  Bu insanların yaşamlarını kolaylaştırmak amacını taşıyan çalışmalar da engelsiz yaşamı sağlama çalışmalarıdır. Engelsiz yaşamın oluşturulması ve devamlılığının sağlanması toplum bütünlüğüne etki edebilecek sosyal koruma politikalarını gerektirir. Açıkçası, herhangi bir bölgede ortaya çıkan bir sorunun büyük kitleleri etkileyebilecek güce sahip olması nedeniyle uluslararası alanda etkili çalışmaların yürütülmesi gereklidir. Bu bağlamda küçük bir kitleyi etkileyerek ortaya çıkan ve büyük kitleleri etkileme ihtimali yüksek sorunlarla ilgilenen uluslararası örgütler, uluslararası entegrasyonu yükseltecek çalışmalara ağırlık vermektedir. Uluslararası arenada etki gücü yüksek bir örgüt olan Birleşmiş Milletlerin engellilere yönelik çalışmaları, uluslararası alanda entegrasyonu sağlamak başta olmak üzere diğer oluşturulmak istenen standartlara öncülük etmektedir.  Birleşmiş Milletlerin çabaları ile engelsiz yaşamı sağlama çalışmaları sosyal entegrasyonu geliştirme fikri doğrultusunda ilerletilmektedir. Bu çalışmada Birleşmiş Milletlerin sosyal koruma politikaları ile engelsiz yaşamı sağlayabilme durumu değerlendirilerek, Birleşmiş Milletlerin engelsiz yaşamı sağlama potansiyeli konusunda bir tartışma zemini yaratmak planlanmaktadır. Birleşmiş Milletlerin engellilere yönelik düzenlemeleri engelsiz yaşamı sağlama amacına uygun şekilde çalıştığına işaret etmektedir. Ancak farklı etkileyicilerden kaynaklanan sorunlar engelsiz yaşamın oluşturulmasında ve sürdürülebilirliğinde endişelere neden olmaktadır. Engelsiz yaşama ilişkin sorunların tamamen yok olmaması tartışma zemininin yaratılmasında ve devam etmesinde etkilidir. Birleşmiş Milletlerin toplum bütünlüğünü destekleme sorumluluğunu ortaya koyması bakımından önemli olan bu çalışma, teorik olarak ele alınacaktır. Çalışma, engelsiz yaşama ilişkin literatürün taranması ve ilgili Birleşmiş Milletler belgelerinin incelenmesi bağlamında tümden gelim metodu ile hazırlanacaktır. Açıkça ifade etmek gerekirse, Birleşmiş Milletlerin engelsiz yaşamı sağlama performansının değerlendirilmesi amacı ile hazırlanan çalışmada, kişilerin önyargılarının etkisinin ve ülkelerin iç yapısı ile ilişkili konuların Birleşmiş Milletlerin oluşturmak istediği standartları kesintiye uğrattığı sonucuna erişilmiştir.

Keywords: Sosyal Politika, Engelliler, Engelsiz Yaşam, Sosyal Koruma, Birleşmiş Milletler