International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences
Abbreviation: IJIASOS | ISSN (Print): 2602-4802 | ISSN (Online): 2602-4500 | DOI: 10.29329/ijiasos

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 2023, Vol. 7(1) 12-26

Yabancı Dil Olarak Yunanca Öğretiminde Anlambilimsel Çözümleme

Mesout Kalin-Sali

pp. 12 - 26   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiasos.2023.535.2

Published online: March 26, 2023  |   Number of Views: 88  |  Number of Download: 174


Abstract

Bu çalışmanın amacı, yabancı dil öğretimi sürecinde anlambilimsel yaklaşımın önemini vurgulamak adına, yabancı dil olarak Yunanca öğretimi temelinde anlambirimcik, anlam ilişkileri, anlam değişmeleri, anlamsal bağıntılar ve söz sanatları çözümlemeleri gerçekleştirmektir. Çözümlemeler kapsamında kullanılan veriler, veri kaynağı olarak belirlenen Eλληνικά Α’ (Yunanca A’) adlı yabancı dil olarak Yunanca öğretimi kitabından elde edilmiştir. Buradaki veri kaynağı, içerik analizine tabi tutulmuş olup hedef başlıklara yönelik örnekler belirlenmiş ve yabancı dil öğretiminde biçim boyutundan anlam boyutuna geçilmeye çalışılmıştır. Anlambilim kapsamında değerlendirilen başlıklar altında ele alınan örneklerin çözümlenmesi ile dilin derin yapısına inilebildiği görülmektedir. Sonuç olarak yabancı dil öğretiminde bu şekilde bir yaklaşımla gerçekleştirilen öğretimin, öğrenmeye olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords: Anlambilim, Dil Öğretimi, Yabancı Dil Öğretimi, Yunanca Öğretimi


How to Cite this Article

APA 6th edition
Kalin-Sali, M. (2023). Yabancı Dil Olarak Yunanca Öğretiminde Anlambilimsel Çözümleme . International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 7(1), 12-26. doi: 10.29329/ijiasos.2023.535.2

Harvard
Kalin-Sali, M. (2023). Yabancı Dil Olarak Yunanca Öğretiminde Anlambilimsel Çözümleme . International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 7(1), pp. 12-26.

Chicago 16th edition
Kalin-Sali, Mesout (2023). "Yabancı Dil Olarak Yunanca Öğretiminde Anlambilimsel Çözümleme ". International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 7 (1):12-26. doi:10.29329/ijiasos.2023.535.2.

References
 1. Aksan, D. (1982). Her yönüyle dil. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. [Google Scholar]
 2. Aksan, D. (1999). Anlambilim konuları ve Türkçenin anlambilimi. Ankara: Engin Yayınevi. [Google Scholar]
 3. Aksan, D. (2009). Anlambilim konuları ve Türkçenin anlambilimi (4. Basım). Ankara: Engin Yayınevi. [Google Scholar]
 4. Basatemur, A. (2013). Sözlükbirimlerin tanımlanması bağlamında Türkçe sözlüklerin karşılaştırılması (yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir. [Google Scholar]
 5. Çakır, C. (2004). Anlamın bağlam açısından incelenmesi: kökanlambilim ve artanlambilim. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 245-255. [Google Scholar]
 6. Çekin, A. ve Gören, M. (2014). Dil Bilimi ve Kelime Semantiğinde Bazı Türkçe Kelimelerin Çeşitli Anlam Değişmeleri. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(4), 94-103. [Google Scholar]
 7. Çolak Bostancı, G. (2015). Türkçe Sözlük Birimlerinin Kazandığı Yeni Yan Anlamlar. Dil Araştırmaları, 16, 133-161. [Google Scholar]
 8. Eziler Kıran, A. (2014). Dilbilim, Anlambilim ve Edimbilim. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(6), 719-729. [Google Scholar]
 9. Eziler Kıran, A. (2016). Anlambilim ve Dil Öğretimi. E. Korkut ve İ. Onursal Ayırır (Ed.), Dil Bilimleri ve Dil Öğretimi (63-106). Ankara: Seçkin Yayınları. [Google Scholar]
 10. Gültekin, T. (2009). Yunanca gramer & diyaloglar. İstanbul: Derin Yayınları. [Google Scholar]
 11. Karatzas, L. ve Tuncay, F. (1994). Yunanca Türkçe sözlük. Atina: Doğu Dil ve Kültürleri Merkezi. [Google Scholar]
 12. Keklik, S. (2012). Karşıt Anlamlı Kelimelerin Altı-On Bir Yaş Arası Öğrenciler Tarafından Kavranma Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(6), 70-86 [Google Scholar]
 13. Kıran, Z. ve Eziler Kıran, A. (2018). Dilbilime giriş (5. Basım). Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 14. Korkmaz, Z. (1992). Gramer terimleri sözlüğü. Ankara: TDK Yayınları. [Google Scholar]
 15. Liapis, V. (1994). Yunan dili. Dil teorisinden öğretim uygulamasına. Selanik: Vanias. [Google Scholar]
 16. Martinet, Α. (1987). Genel dilbilim unsurları. Selânik: Selânik Aristoteles Üniversitesi Çağdaş Yunanca Enstitüsü. [Google Scholar]
 17. Millas, İ. (2007). Κατάλογος κοινών ελληνικών και τουρκικών λέξεων, εκφράσεων και παροιμιών (Türkçe ve Yunanca ortak kelimeler, terimler ve atasözleri listesi). Atina: Papazis. [Google Scholar]
 18. Mounin, G, (1998). Çağdaş Yunan dilinin öğretimi. Atina: Ulusal Banka Eğitim Kurumu. [Google Scholar]
 19. Mpampiniotis, G. (1985). Anlambilime giriş. Atina: Μπαμπινιώτη. [Google Scholar]
 20. Nakas, Th. ve Katsouda, G. (2015, Kasım). Dil(bilim)sel Terminoloji Meselesi (Ζητήματα Γλωσσ(ολογ)ικής Ορολογίας). ΕΛΕΤΟ 10. Yunan Dili ve Terminolojisi Kongresinde sunulan bildiri, Atina. [Google Scholar]
 21. Rifat, M. (1999). Gösterge eleştirisi. İstanbul: Kaf Yayınları. [Google Scholar]
 22. Simopoulos, G., Pithiaki, İ., Kannelopoulou, R. ve Paulopoulou, A. (2016). Eλληνικά Α’ (Yunanca A’). Atina: Pataki Yayıncılık. [Google Scholar]
 23. Slabakova, R. (2010). Semantic Theory and Second Language Acquisition. Annual Review of Applied Linguistics, 30, 231-247. [Google Scholar]
 24. Stefanou, E. (2003). Ανάπτυξη των σημασιολογικών πεδίων από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας: κατάκτηση όρων των φυσικών επιστημών. (Çocukların okulöncesi dönemde anlambilim alanlarındaki gelişimi: fen bilgisi terimlerinin kazanımı). Thessalia Üniversitesi, Pedagoji Bölümü Okulöncesi Eğitimi, Bolos.  [Google Scholar]
 25. Symeonidou-Christidou, T. (1998). Εισαγωγή στη σημασιολογία (Anlambilime giriş). Selânik: University Press. [Google Scholar]
 26. Triantafillidis, M. (2002). Neoelliniki grammatik (Çağdaş Yunanca dil bilgisi). Atina: ΟΕΔΒ. [Google Scholar]
 27. Vardar, B., Güz, N., Huber, E., Senemoğlu, O. ve Öztokat, E. (2002). Açıklamalı dilbilim terimleri sözlüğü. İstanbul: Multilingual. [Google Scholar]
 28. İnternet Kaynakları [Google Scholar]
 29. http://sozluk.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 02.06.2022) [Google Scholar]
 30. http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%CF%86%CE%AD%CF%84%CE%B1&sin=all (Erişim Tarihi: 01.06.2022) [Google Scholar]
 31. http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1&dq= (Erişim Tarihi: 06.06.2022) [Google Scholar]
 32. http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B1&dq= (Erişim Tarihi: 06.06.2022) [Google Scholar]
 33. https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9 (Erişim Tarihi: 03.06.2022) [Google Scholar]