International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences
Abbreviation: IJIASOS | ISSN (Print): 2602-4802 | ISSN (Online): 2602-4500 | DOI: 10.29329/ijiasos

Volume 4 Issue 4 (December 2020)

Issue Information

Issue Information | International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences Vol. 4 (4)
Issue Information

pp. i - vi   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2020.319

Abstract

Keywords:

Original Articles

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences Vol. 4 (4)
Investigating the Relationship between High School Students' Self-Concept and Career Development Maturity in Bahir Dar, Ethiopia  

Yordanos Yibeltal

pp. 94 - 104   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2020.319.1

Abstract

Career development maturity has its source in the Super’s developmental theory of career behavior, which predicts that selection of an occupation is a process with a leg on each side of a considerable number of years usually from late childhood to middle adulthood. Career development maturity explains one’s ability to productively handle with vocational development tasks (e.g. crystallizing, specifying, and implementing career choice) that are encountered across the developmental continuum from exploration stage through disengagement. The present study is intended to investigate the relationship between self-concept and career development maturity in high school students. Additional, gender differences on both constructs were determined.    After the gathering of information, Pearson product moment correlation and t-test was employed to scrutinize the data. The results supported the hypotheses. Results showed that there is a significant strong positive correlation between self-concept and career development maturity among high school students, while girls scored higher than boys on both self-concept and career development maturity. As a result, it can be concluded that in Bahir Dar, high school students’ career development maturity is related to their self - concept. To improve the students self concept school career guidance and counseling professionals should be work with different stakeholders.

Keywords: Self-Concept, Career Development Maturity, High School Students, Gender

Review Articles

Review article | International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences Vol. 4 (4)
Covid-19 Process in the Context of Securitization

Gülşah Özdemir

pp. 105 - 116   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2020.319.2

Abstract

As an epidemic that emerged in China in the last month of 2019 and caused political, social and economic changes at the international level in a very short time, the Covid19 pandemic started a period of isolation in social life and created a new process in which countries closed their borders politically. The epidemic, seen as a security threat by political authorities around the world, is considered as a new turning point in the transformation of security after the Cold War and September 11.

 In the article, the interventionist attitude on the implementation of curfews, restriction of entry and exit to the country, and tightening of controls during the continuation of the struggle under the conditions that emerged with the increase of the epidemic is analyzed on the basis of securitization. Threat perceptions in the pandemic period in which the role of the armed forces and the security understanding of the state are redefined, are evaluated as a result of extraordinary conditions and uncertainty. In today's world where restrictions are imposed by the state in every aspect of daily life, the gradual tightening of the security circle naturally brings along an isolationist process for individuals and states in social and political terms.

Keywords: Security, Threat transformation, Coronavirus, Social state

Review article | International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences Vol. 4 (4)
Çalışan Kadınlara Yönelik Yasal Düzenlemeler

Selin Umutlu

pp. 117 - 126   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2020.319.3

Abstract

Çalışma yaşamında kadınların aktif olarak yer alması ile birlikte kadınların fizyolojik yapıları itibariyle erkeklerden farklı konumlandırılmaları kadınlara yönelik çalışma yaşamında yasal olarak farklı düzenlemelerin yapılması zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Bu kapsamda yasal düzenlemelerde yer yer kadınlara yönelik kısmen de olsa pozitif ayrımcılık yapılan durumlara rastlamak mümkündür. Yasal düzenlemelerin aksine uygulamada kadınların cinsiyet ayrımcılığına uğradıkları da görülmektedir.

Çalışan kadınlara yönelik yasal düzenlemelerde bir takım farklılıklar oluşabilmektedir. İşçi statüsünde çalışan kadınlar ile memur statüsünde çalışan kadınlara tanınan haklar da bazı açılardan farklılık gözlemlenmektedir.

Kadınların sosyal güvenlik hakları bakımından analik hali, süt izinleri gibi önem arz eden durumların yasal olarak düzenlendiği, kadınların anayasal güvence ile iş yaşamında dezavantajlı konuma düşürülmesinin engellendiği, istediği işte çalışma hürriyetine sahip olduğu, cinsiyet ayrımcılığına maruz kaldığında ceza yaptırımının sağlandığı, şiddete maruz kaldığında ise kendisine ve çalışıyorsa çocuğunun bakımına yönelik destek sağlandığı görülmektedir.

Çalışmada Türkiye’ de çalışan kadınların sahip oldukları yasal haklar ulusal ve uluslararası boyutta incelenmektedir. Bu yasal düzenlemeler ışığında kadınlara cinsiyet ayrımcılığı yapılmaması, yapılmasında uygulanacak yaptırımlar, işçi çalışan kadın ve memur çalışan kadına yönelik tanınan haklar, sosyal sigortalar kanunu kapsamında çalışan kadınların analık hali durumları ve Uluslararası Çalışma Örgütü’ nün düzenlemelerine yer verilecektir.

Keywords: Çalışan Kadın, Ulusal Düzenlemeler, Yasal Düzenlemeler.

Review article | International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences Vol. 4 (4)
Sivil Toplum Kuruluşları ve Eğitim

Serap Genç

pp. 127 - 141   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2020.319.4

Abstract

Bu araştırmada sivil toplum kavramının ne olduğu, sivil toplum kuruluşlarının nelerden oluştuğu ve işlevleri, sivil toplum kuruluşları ve eğitim ilişkisi ve bu alanda yapılmış bazı araştırmalar ele alınmaya çalışılmıştır. Devletlerin kalkınmasından, çeşitli yardım hizmetlerinin sürdürülmesine ve eğitime yapılan katkılarına kadar sivil toplum kuruluşlarının ne tür sorumluluklar üstlendiği üzerine bir alanyazın incelemesi gerçekleştirilmiştir. Araştırmada sivil toplum kuruluşlarının insan hakları, eşitlik, sağlık, çevrenin korunması ve eğitim gibi alanlarda önemli faaliyetlerde bulundukları ve bu süreçte toplumların çıkarları doğrultusunda hizmet ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle gelişmekte geri kalmış ya da yeni gelişmekte olan ülkelerde yerel dernekler, bu toplumların temelini oluşturmaktadır. Bu tür ülkelerde sivil toplum kuruluşlarının dayanışma sürecinin önemli bir parçası olduğu görülmektedir. Ancak hem yurtiçi hem de yurtdışında yapılan araştırmalarda sivil toplum kuruluşlarının eğitim alanında yeterince söz sahibi olamadığı ve süreçte pasif kaldığı göze çarpmaktadır. Ayrıca bu toplulukların eğitim politikalarının hazırlanmasında ve uygulanmasında belirli bir program ve politikalarının olmaması, hükümetlerden yeterince destek görememeleri, yeterince deneyime sahip olmadıkları, birbirleri ve milli eğitim müdürlükleri ile yeterince işbirliği yapamadıkları, kamu çalışanlarının kendilerine açık bir biçimde yaklaşamadıkları ve öğretmenlerin bu topluluklara yeterince destek vermedikleri gibi sonuçlara ulaşılmıştır. Eğitim hizmetlerinin yararlanıcı kesime doğrudan ulaştırılması ile ilgili en büyük problemlerden birisinin de sürdürülebilir finansman eksikliği olduğu yine araştırmalarda öne çıkan sonuçlardan birisidir. Bu bağlamda sivil toplum kuruluşlarının hem öğretmen ve yöneticilerle açık ve etkili iletişimler kurmaları, hükümetlerden eğitime dair planlarını gerçekleştirebilmek için destek alabilmeleri ve de finansmanı sağlayarak önemli projelere imza atabilmeleri amacıyla uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmaları önerilmektedir.

Keywords: Sivil toplum kuruluşu, eğitim, sürdürülebilir kalkınma