International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences
Abbreviation: IJIASOS | ISSN (Print): 2602-4802 | ISSN (Online): 2602-4500 | DOI: 10.29329/ijiasos

Volume 3 Issue 3 (September 2019)

Issue Information

Issue Information | International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences Vol. 3 (3)
Issue Information

pp. i - vi   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2019.221

Abstract

Keywords:

Original Articles

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences Vol. 3 (3)
Emeklilik ve Yeniden Çalışma Hayatına Katılım

Özgür Topkaya

pp. 46 - 59   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2019.221.1

Abstract

Günümüzde birçok ülkede emeklilik yaşı yükseltilmiş bulunmaktadır. Buna karşın önceki sosyal güvenlik mevzuatları gereğince erken emekli olan bireylerin bir takım sebepler ile çalışma hayatına yeniden katıldıkları gözlemlenmektedir. Çalışmada 18 soruluk bir veri toplama aracı ve derinlemesine mülakat yöntemi ile 72 katılımcının konuyla ilgili verdiği cevaplar incelenmektedir.  Çalışmada Türkiye’de etkin emeklilik yaşının düşük olduğu buna karşın kişilerin çalışma hayatından ayrılmalarını ifade eden ortalama emeklilik yaşının ise ortalamalara yakın olduğu görülmüştür. Ayrıca çalışma içerisinde yaş ortalaması yüksek çalışanlar arasında çalışma hayatında birtakım sağlık sorunları yaşadıkları görülmüştür. Bunlar arasında vücutta görülen ağrılar başı çekmektedir.

Keywords: Yaşlı İşgücü, İşgücü, Yaşlı Çalışanlarda Sağlık Sorunları

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences Vol. 3 (3)
Sosyal Politikalar Açısından Rawls'un Adalet Teorisi

Abdülkadir Şenkal & Tuba Cebe

pp. 60 - 82   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2019.221.2

Abstract

Adaletin ne olduğu ve adil toplumun nasıl kurulacağı sorunu antik çağdan beri filozofların ve sosyal bilimcilerin cevap aradığı sorulardır.  Bu sorulara günümüzde en çok ses getiren cevabı veren filozoflardan birisi de Rawls’ tur. Onun adalet ile ilgili görüşlerinin yankı uyandırmasındaki en büyük etmen bir taraftan günümüz hâkim ideolojisi liberalizmin savunuculuğunu yapması diğer taraftan liberalizmi sosyalist eleştirilerle törpüleyerek günümüzde görece insancıl ve uygulanabilir bir sistem kurmaya çalışmasıdır. Böylelikle Rawls, liberalizmin özgürlüğünü, sosyalizmin eşitliğiyle uyumlaştırarak adil bir toplum oluşturulabileceğini göstermeye çalışmıştır.

Rawls özgürlükle eşitliğin uyumunu belirli sosyal politika araçları ile sağlamaya çalışır. Ancak onun sosyal politika anlayışı belirli liberal sınırlamalara tabiidir. Özgürlüklerin eşitliğe önceliği, ekonomik ve sosyal haklara mesafeli yaklaşımı, farklılık ilkesinin karşılıklılık içermesi, faydacı biçimde ele aldığı sosyal işbirliği fikri ve bunların gerçekleşmesi için sunulan öneriler teorinin sınırlarıdır. Bu sınırlar sosyal politikalarının kapsamının dar kalmasına sebep olmanın yanı sıra sosyal adalet teorisinin etkinliğini ve sürdürülebilirliğini riske atmaktadır.

Keywords: John Rawls, Sosyal Adalet, Sosyal Politika