International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences
Abbreviation: IJIASOS | ISSN (Print): 2602-4802 | ISSN (Online): 2602-4500 | DOI: 10.29329/ijiasos

Volume 3 Issue 1 (March 2019)

Issue Information

Issue Information | International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences Vol. 3 (1)
Issue Information

pp. i - vi   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2019.205

Abstract

Keywords:

Original Articles

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences Vol. 3 (1)
Girişimci Davranışa İlişkin Bireysel Algılar: GEM Verileriyle Kümeleme Analizi

Sibel Tokatlıoğlu & Esin Cumhur Yalçın

pp. 1 - 19   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2019.205.1

Abstract

Günümüzde girişimcilik faaliyeti ekonomik büyümeye önemli oranda katkı sağlamaktadır. Bu faaliyetlerin potansiyelini belirlemede girişimci davranışa ilişkin bireysel algılar belirleyici rol oynamaktadır. Bu çalışmada, bireysel algılarla girişimcilik faaliyeti arasındaki ilişki, Küresel Girişimcilik Monitörü (GEM) 2015 veri setinden faydalanılarak incelenmiştir. Veri setinde yer alan 60 ülkenin girişimci davranışa ilişkin bireysel algıları temsil eden, algılanan iş fırsatları, algılanan yeterlik, girişimcilik niyeti ve başarısızlık korkusu değişkenlerine göre kümelenmesi ve elde edilen ülke kümelerinin toplam girişimcilik faaliyeti (TEA) değişkenine göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Hiyerarşik kümeleme analizi (Ward yöntemi) ve hiyerarşik olmayan kümeleme analizi (k-ortalama yöntemi) kullanılarak, algılar ve faaliyet düzeyleri birbiriyle benzerlik gösteren ülkelerden oluşan 5 küme elde edilmiştir. Kümelerin bileşimleri, ülkelerin girişimcilik faaliyeti değişkenine göre değerlendirilip ekonomik gelişmişlik seviyesine göre yorumlanmıştır.

Keywords: Girişimcilik, Bireysel algılar, GEM, Kümeleme analizi

Review Articles

Review article | International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences Vol. 3 (1)
Mutluluğun İş Verimliliği Üzerine Etkisi

Sırma Özeren & Fazıl Özen

pp. 20 - 35   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2019.205.2

Abstract

Mutluluk, hayatı yaşanılır hale getiren en önemli unsurlardan birisidir. Mutluluk kişinin biyolojik yapısıyla ilişkili olduğu gibi çevresel ve sosyal faktörlerlerle de yakından ilişkilidir. Kişinin mutluluğu üzerinde beslenme şekli, spor-egzersiz gibi günlük faaliyetler, aile içindeki huzur, yaşanılan yerin coğrafi yapısı, iklimi, ülkenin refahı, demokratik ve demografik yapısı, gürültü ve görüntü kirliliği gibi çeşitli faktörler rol oynar. Mutlu kişiler yardımsever, özgüveni yüksek, etrafına pozitif enerji yayan, yaratıcı ve üretken insanlardır. Bu kişiler kendilerine gösterdikleri saygı ve özeni çevrelerindeki tüm insanlara ve hatta doğaya da gösterirler. Sosyal ve duygusal ilişkileri uzun süreli ve sağlıklı yürüdüğü için mutlu bireyler diğerlerine göre toplumda daha fazla değer görmektedir. Ayrıca, mutluluklarını iş hayatına yansıttıkları için mutlu insanlar hem bireysel hem de genel iş başarısının artmasına katkıda bulunur.

Keywords: Mutluluk, başarı, verimlilik