International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences
Abbreviation: IJIASOS | ISSN (Print): 2602-4802 | ISSN (Online): 2602-4500 | DOI: 10.29329/ijiasos

Volume 6 Issue 1 (March 2022)

Issue Information

Issue Information | International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences Vol. 6 (1)
Issue Information

pp. i - vi   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2022.430

Abstract

Keywords:

Original Articles

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences Vol. 6 (1)
Kişilik Özelliklerinin ve İş-Aile Çatışmasının İşe Yabancılaşma Üzerindeki Etkisinin Çanakkale'de Faaliyet Gösteren Mali Müşavirler ve Muhasebe Bürolarında Çalışanlar Üzerine Araştırılması

Nesli̇han Aydın & Metin Atmaca

pp. 1 - 25   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2022.430.1

Abstract

Bu çalışma kişilik özelliklerinin ve iş-aile çatışmasının işe yabancılaşma üzerindeki etkisini incelemektedir. Literatürde, beş faktör kişilik özellikleri ile işe yabancılaşma arasında anlamlı bir ilişkinin var olduğu belirtilmektedir. Aynı zamanda kişilik özellikleri oluşumunda ve işe yabancılaşmanın gerçekleşmesinde bireysel ve örgütsel faktörlerin etkileri değerlendirilmektedir. Ayrıca literatürde, iş-aile çatışmasının işe yabancılaşmanın yordayıcı olduğu ileri sürülmektedir. Çalışmada, işe yabancılaşma üzerinde etkili olması beklenen faktörler kapsamında beş faktör kişilik özellikleri ve iş-aile çatışması ele alınmıştır. Araştırma amacı doğrultusunda, Çanakkale ilinde faaliyet gösteren mali müşavirler ve muhasebe bürolarında çalışan 247 kişiden anket yöntemi aracılığıyla elde dilen veriler faktör analizi, korelasyon analizi ve regresyon analizleri yardımıyla değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; beş faktör kişilik özellikleri ile işe yabancılaşma ve iş-aile çatışması ve işe yabancılaşma arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkilerin bulunduğu kabul edilmiştir. Bununla birlikte, araştırma modelindeki bağımsız değişkenlerin (beş faktör kişilik özellikleri, iş-aile çatışması) bağımlı değişkeni (işe yabancılaşma) etkileme düzeyleri ile bağımsız ve bağımlı değişkenlerin kendi aralarındaki etkileşim düzeyleri açıklanmıştır.

Keywords: Beş Faktör Kişilik Özellikleri, İş-Aile Çatışması, İşe Yabancılaşma

Review Articles

Review article | International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences Vol. 6 (1)
Elit Dönüşümü Bağlamında Askeri Darbelerin Analizi

Yakup Köseoğlu

pp. 26 - 39   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2022.430.2

Abstract

Elit kuramlarının ilk ortaya çıkışı demokrasi öncesi siyasal yapıların analizi amaçlıydı. Fakat sonradan görüldü ki aslında demokratik sistemlerde de elitlerden bahsetmek mümkündü. Ve demokrasi elit dönüşümün barışçıl yollarla gerçekleştiği bir model olarak kabul edilmeye başlanmıştı. Diğer taraftan demokrasinin kurumsallaşamadığı siyasal yapılarda bu dönüşüm bazen zor kullanarak da gerçekleşebilmektedir. Askeri darbeler bunun en bariz örneği olarak görülmektedir. Militarist elitler olarak tanımlayabileceğimiz askerler, siyasal sistemin kendine özgü şartları imkan verdiği noktada silahlı müdahale ile siyasal sistem içindeki konumlarını güçlendirmektedirler. Hatta bazen müdahaleye bile gerek duymadan müdahale tehdidi ile varlıklarını hissettirip elit konumlarını sürdürmektedirler. Özellikle azgelişmiş demokrasilerin temel problemi olan bu askeri müdahaleler demokratik sistem içerisinde sağlıklı bir elit dönüşümün önünü tıkayan en büyük etken olarak kabul edilmektedir.

Keywords: Militarist elitler, Askeri darbe, Demokrasi, Praetoryanizm, Elit dönüşümü