International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences
Abbreviation: IJIASOS | ISSN (Print): 2602-4802 | ISSN (Online): 2602-4500 | DOI: 10.29329/ijiasos

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 2019, Vol. 3(3) 60-82

Sosyal Politikalar Açısından Rawls'un Adalet Teorisi

Abdülkadir Şenkal & Tuba Cebe

pp. 60 - 82   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiasos.2019.221.2

Published online: January 01, 2020  |   Number of Views: 1126  |  Number of Download: 1202


Abstract

Adaletin ne olduğu ve adil toplumun nasıl kurulacağı sorunu antik çağdan beri filozofların ve sosyal bilimcilerin cevap aradığı sorulardır.  Bu sorulara günümüzde en çok ses getiren cevabı veren filozoflardan birisi de Rawls’ tur. Onun adalet ile ilgili görüşlerinin yankı uyandırmasındaki en büyük etmen bir taraftan günümüz hâkim ideolojisi liberalizmin savunuculuğunu yapması diğer taraftan liberalizmi sosyalist eleştirilerle törpüleyerek günümüzde görece insancıl ve uygulanabilir bir sistem kurmaya çalışmasıdır. Böylelikle Rawls, liberalizmin özgürlüğünü, sosyalizmin eşitliğiyle uyumlaştırarak adil bir toplum oluşturulabileceğini göstermeye çalışmıştır.

Rawls özgürlükle eşitliğin uyumunu belirli sosyal politika araçları ile sağlamaya çalışır. Ancak onun sosyal politika anlayışı belirli liberal sınırlamalara tabiidir. Özgürlüklerin eşitliğe önceliği, ekonomik ve sosyal haklara mesafeli yaklaşımı, farklılık ilkesinin karşılıklılık içermesi, faydacı biçimde ele aldığı sosyal işbirliği fikri ve bunların gerçekleşmesi için sunulan öneriler teorinin sınırlarıdır. Bu sınırlar sosyal politikalarının kapsamının dar kalmasına sebep olmanın yanı sıra sosyal adalet teorisinin etkinliğini ve sürdürülebilirliğini riske atmaktadır.

Keywords: John Rawls, Sosyal Adalet, Sosyal Politika


How to Cite this Article

APA 6th edition
Senkal, A. & Cebe, T. (2019). Sosyal Politikalar Açısından Rawls'un Adalet Teorisi . International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 3(3), 60-82. doi: 10.29329/ijiasos.2019.221.2

Harvard
Senkal, A. and Cebe, T. (2019). Sosyal Politikalar Açısından Rawls'un Adalet Teorisi . International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 3(3), pp. 60-82.

Chicago 16th edition
Senkal, Abdulkadir and Tuba Cebe (2019). "Sosyal Politikalar Açısından Rawls'un Adalet Teorisi ". International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 3 (3):60-82. doi:10.29329/ijiasos.2019.221.2.

References
 1. Alkan, Yaşar (2018). John Rawls’un İktisadi Adalet Teorisi ve Türkiye Ekonomisi. Doktora Tezi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa. [Google Scholar]
 2. Avşar, Hüseyin (2006). Siyaset Felsefesi Açısından John Rawls’un Adalet Teorisi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Anlkara. [Google Scholar]
 3. Durğun, Serpil (2012). John Rawls ve Amartya Sen’in Bakış Açısından Adalet Kavramının Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Mersin. [Google Scholar]
 4. Durğun, Serpil (2013). “Amartya Sen: Adalete Küresel Bir Bakış”, Ethos: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, 6(1), 95-123. [Google Scholar]
 5. Işıktaç, Yasemin (2012). “Dikkat Cehalet Peçesinde Yırtık Var”, HFSA: Hukuka Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, (ed.  Hayrettin Ökçesiz, Gülriz Uygur, Saim Üye), 24.Kitap, İstanbul: İstanbul Barosu Yayınları, s. 28-45. [Google Scholar]
 6. Kaya, Pir Ali (2000). “Sosyal Adaletin Teorik Çerçevesi Üzerine Bir  Değerlendirme” Şu Kitapta: Prof. Dr. Nusret Ekin’e Armağan. Ankara: Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası Yayını: 229-241. [Google Scholar]
 7. Karan Ulaş (2006). Türkiye’de Sosyal Hakların Mahkemeler Önünde İleri Sürülebilirliği ve Yüksek Yargı Organlarının Sosyal Haklara Yaklaşımı. Yüksek Lisans Tez, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans Programı (İnsan Hakları Hukuku), İstanbul [Google Scholar]
 8. Kılınç, Bilâl (2013). “Kendi Kendini Açıklayan Bir Kavram: Adalet”, Şu kitapta:  Ed.  Muharrem Balcı. Genç Hukukçular Hukuk Okumaları, Birikimler IV. İstanbul: Fakülteler Matbaası, 29-49. [Google Scholar]
 9. Kocaoğlu, Mehmet (2015). John Rawls Adalet Teorisi ve Temel Kavramları. Ankara: İmaj Kitabevi. [Google Scholar]
 10. Koray, Meryem (2007). “Sosyal Politikanın Anlam ve İşlevini Tartışmak…”, Çalışma ve Toplum, 15, 19-56. [Google Scholar]
 11. Oral, İlhan, Yener Şişman (2014). Sosyal Politika. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Web-Ofset Tesisleri [Google Scholar]
 12. Özkök, Gülriz (1999). John Rawls’un Adalet Görüşü Bakımından Devlet Problemi. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 13. Rawls, John (1971). A Theory of Justice. A.B.D.: Harvard University Press. [Google Scholar]
 14. Rawls, John. (2003). “Bölüştürücü Adalet”, (çev. Vural Fuat Savaş), Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, İstanbul, İstanbul Barosu Yayını, 19-53. [Google Scholar]
 15. Rawls, John (2007). Siyasal Liberalizm (Mehmet Fevzi Bilgin). İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları. [Google Scholar]
 16. Rawls, John (2018). Bir Adalet Teorisi (çev: Vedat Ahsen Coşar). Ankara: Phoenix Yayınevi [Google Scholar]
 17. Seymen Çakar Ayşen (11-12 Ekim 2013), “Hukuki Bir Kavram Olarak İnsan Onuru”, Umut Vakfı Araş-tırma Merkezi, 3. Hukukun Gençleri Sempozyumu, Antalya. [Google Scholar]
 18. Sağlam, Rabia (2007). “Liberal Adaletin İki Farklı Görünümü: John Rawls ve Robert Nozick”, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 11 (1-2), 181-217. [Google Scholar]
 19. Sunal, Onur (2011). “Sosyal Politika: Sosyal Adalet Açısından Kuramsal Bir Değerlendirme.”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 66(3), 283-305. [Google Scholar]
 20. Şenkal, Abdulkadir (2007). Küreselleşme Sürecinde Sosyal Politika, İstanbul: Alfa Yayınları [Google Scholar]
 21. Tepe, Harun (2009). “Sosyal Haklar ve İnsan Hakları: Sosyal ve Ekonomik Haklar Olmadan İnsan Hakları Korunabilir Mi?”, (ed. Nergis Mütevellioğlu), I. Sosyal Haklar Uluslararası Sempozyumu, Belediye-İş Sendikası Yayını, Ankara, 97-104. [Google Scholar]
 22. Yıldırım, Filiz (2011). Üniversite Gençliği “Sosyal Adalet”ten Ne Anlıyor? Sosyal Adalet İlkeleri Bağlamında Bir Eğilim Belirleme Araştırması. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ev Ekonomisi Anabilim Dalı, Ankara. [Google Scholar]