International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences
Abbreviation: IJIASOS | ISSN (Print): 2602-4802 | ISSN (Online): 2602-4500 | DOI: 10.29329/ijiasos

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 2019, Vol. 3(3) 46-59

Emeklilik ve Yeniden Çalışma Hayatına Katılım

Özgür Topkaya

pp. 46 - 59   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiasos.2019.221.1

Published online: January 01, 2020  |   Number of Views: 60  |  Number of Download: 274


Abstract

Günümüzde birçok ülkede emeklilik yaşı yükseltilmiş bulunmaktadır. Buna karşın önceki sosyal güvenlik mevzuatları gereğince erken emekli olan bireylerin bir takım sebepler ile çalışma hayatına yeniden katıldıkları gözlemlenmektedir. Çalışmada 18 soruluk bir veri toplama aracı ve derinlemesine mülakat yöntemi ile 72 katılımcının konuyla ilgili verdiği cevaplar incelenmektedir.  Çalışmada Türkiye’de etkin emeklilik yaşının düşük olduğu buna karşın kişilerin çalışma hayatından ayrılmalarını ifade eden ortalama emeklilik yaşının ise ortalamalara yakın olduğu görülmüştür. Ayrıca çalışma içerisinde yaş ortalaması yüksek çalışanlar arasında çalışma hayatında birtakım sağlık sorunları yaşadıkları görülmüştür. Bunlar arasında vücutta görülen ağrılar başı çekmektedir.

Keywords: Yaşlı İşgücü, İşgücü, Yaşlı Çalışanlarda Sağlık Sorunları


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Topkaya, O. (2019). Emeklilik ve Yeniden Çalışma Hayatına Katılım . International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 3(3), 46-59. doi: 10.29329/ijiasos.2019.221.1

Harvard
Topkaya, O. (2019). Emeklilik ve Yeniden Çalışma Hayatına Katılım . International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 3(3), pp. 46-59.

Chicago 16th edition
Topkaya, Ozgur (2019). "Emeklilik ve Yeniden Çalışma Hayatına Katılım ". International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 3 (3):46-59. doi:10.29329/ijiasos.2019.221.1.

References
 1. Altunışık, Remzi; Coşkun, Recai; Bayraktaroğlu, Serkan; Yıldırım, Engin (2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Kitabevi, Sakarya. [Google Scholar]
 2. Bağdoğan, S.Y., (2015). Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar, Sosyal Politika, Editörler: Aysen Tokol, Yusuf Alper, Dora Yayıncılık, Genişletilmiş 6. Baskı, Bursa, ss. 426-434. [Google Scholar]
 3. Ceritoğlu, E.; Eren, O. (2015). İşgücüne Katılım Oranı Öngörüleri, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Ekonomi Notları Raporu, Sayı: 2015:07/06 Nisan, ss., 1-10. [Google Scholar]
 4. Çakır, Ö. (2014). Emekliliğin Psiko-Sosyal Boyutu (2. Bölüm), Çağın Polisi, Yıl: 13, Sayı, 152, ss. 10-16. [Google Scholar]
 5. Demirbilek, Tunç; Öktem Özgür, Ayşenur, (2017). Gümüş Ekonomi ve Aktif Yaşlanma Bağlamında Yaşlı İstihdamı, Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi (YSAD), Cilt 10, Sayı 1, ss. 14- 28).  [Google Scholar]
 6. Demirbilek, Sevda, (2007). Yaşlılık ve Emeklilik İlişkisinin Sosyolojik Boyutu, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Cilt 10, Sayı: 1-2, ss. 131-146. [Google Scholar]
 7. Fasbender, U; Deller J., Wang, M.; Wiernik, M.B. (2014).  Deciding Whether to Work after Retirement: The Role of the Psychological Experience of Aging, Journal of Vocational Behavior 84, pp. 215-224.  [Google Scholar]
 8. Jaworski, Dominika; Reed, Andrew; Vernon, Steve (2016). The Decision to Retire: Research-Based Recommendations for Individuals and Employers, Report, Stanford Center on Longevity, September 2016, pp. 1-14.  [Google Scholar]
 9. OECD (2015). Current retirement ages in Pensions at a Glance 2015: OECD and G20 Indicators, OECD Publishing, Paris. [Google Scholar]
 10. Oral, İlhan A. (2008). Emeklilerin Yeniden Çalışmaya Başlaması ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Düşünceler, Çalışma ve Toplum Dergisi, 2008/4, ss. 135-186. [Google Scholar]
 11. Öztuna, Barış, (2017). Köprü İstihdam ve Sosyal Güvenlik Destek Priminin Emekli Üzerine Etkisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ISSN: 1302, Cilt:1, Özel Sayı. ss. 1-5. [Google Scholar]
 12. Şen, Y. Furkan, (2015). Emeklilik Döneminde Yaşanan Sorunlara Yönelik Bir Çözüm Önerisi: İkinci işe Hazırlık Eğitimi ve Emeklilik Kulüpleri, EKEV Akademi Dergisi, Yıl: 19, Sayı: 64, ss. 313-334. [Google Scholar]
 13. TÜİK, İstatistiklerle Yaşlılar, 2018, Türkiye İstatistik Kurumu Haber Bülteni, < https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/kronik-hastaliklar-engelli-db/hastaliklar/Yasli_Sagligi/raporlar_istatistikler/TUIK_Yasli_Istatistik_2018.pdf> Erişim Tarihi: 31.12.2019. [Google Scholar]
 14. Zhan, Y.; Wang, M.; Liu S.; Shultz, K. (2009). Bridge Employment and Retirees’ Health: A Longtidinal Investigation, Journal of Occupational Health Psychology, 14 (4), pp. 374-389. [Google Scholar]
 15. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, (2015). World Population Ageing 2015, New York. [Google Scholar]
 16. World Health Organization, (2015). World Report on Ageing and Health, p.17. [Google Scholar]
 17. Internet Kaynakları  [Google Scholar]
 18. www.oecd.org, < http://www.oecd.org/els/emp/average-effective-age-of-retirement.htm>, Erişim Tarihi: 12 ekim 2017.  [Google Scholar]
 19. https://www.ssa.gov, “Social Security Benefits”, , Erişim Tarihi 15 Ekim 2017 [Google Scholar]
 20. , “When Will I Get My Pension, what is the UK retirement age and when will it change?, , Erişim Tarihi: 15 Ekim 2017. [Google Scholar]