International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences
Abbreviation: IJIASOS | ISSN (Print): 2602-4802 | ISSN (Online): 2602-4500 | DOI: 10.29329/ijiasos

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 2018, Vol. 2(3) 142-156

İnsani Gelişme Endeksi 2018 Güncel İstatistiklerine Göre Türkiye'nin Durum Analizi ve Öneriler

Muzaffer Telimen

pp. 142 - 156   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiasos.2018.192.2

Published online: June 19, 2019  |   Number of Views: 215  |  Number of Download: 396


Abstract

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 1990 yılından bu yana yayımlanan İnsani Gelişme Endeksi (İGE); sağlık, eğitim ve gelir boyutları kapsamında her yıl ülkelerin mevcut durumlarını rapor halinde sunulmaktadır. Uzun ve sağlıklı bir yaşam, bilgiye erişim imkanına sahip olma ile birlikte satın alma gücüne dayanan uygun yaşam standardı için belli başlı koşullar öne sürülmektedir. UNDP’nin son olarak 2017’de dünya kamuoyu ile paylaştığı insani gelişme endeksi raporundan sonra yeni eklenen eşitsizlik göstergeleri ile 2018’de güncel istatistikler verildi, bu bağlamda Türkiye’nin eşitsizliğe dayalı alt göstergeler sonucu aldığı değerler, çok boyutlu yoksulluk olgusu kapsamında yeterli seviyede olmadığı alanlar değerlendirilip, yüksek insani gelişme kategorisinde yer alması için belli başlı öneriler çalışmada yer almaktadır.  

Keywords: insani gelişme endeksi, çok boyutlu yoksulluk, eşitsizlik, sürdürülebilirlik


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Telimen, M. (2018). İnsani Gelişme Endeksi 2018 Güncel İstatistiklerine Göre Türkiye'nin Durum Analizi ve Öneriler . International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 2(3), 142-156. doi: 10.29329/ijiasos.2018.192.2

Harvard
Telimen, M. (2018). İnsani Gelişme Endeksi 2018 Güncel İstatistiklerine Göre Türkiye'nin Durum Analizi ve Öneriler . International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 2(3), pp. 142-156.

Chicago 16th edition
Telimen, Muzaffer (2018). "İnsani Gelişme Endeksi 2018 Güncel İstatistiklerine Göre Türkiye'nin Durum Analizi ve Öneriler ". International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 2 (3):142-156. doi:10.29329/ijiasos.2018.192.2.

References
 1. Ataseven, A., & Bakış, Ç. (2017). İnsani Gelişme Türkiye Kamuoyu Araştırması Raporu. İstanbul: İnsani Gelişme Vakfı. [Google Scholar]
 2. Ataseven, A., & Keyman, E. (2017). 15 Temmuz Sonrası Uzlaşma ve Birlikte Yaşama Olasılığı: Barış İnşası-İnsani Gelişme İlişkisi . İstanbul: Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi. [Google Scholar]
 3. Baş, K. (2009). Küreselleşme ve Gelir Dağılımı Eşitsizliği. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 18 (1), s. 49-70. [Google Scholar]
 4. Başar, S., Eren, M., & Eren, M. (2015). Ülkelerin İnsani Gelişmişlik Endeksi Değişkenlerine Göre Etkinliklerinin İncelenmesi. Internatıonal Conference On Eurasıan Economıes, (s. 846-854). Skopje, Macedonia . [Google Scholar]
 5. Çalık, T. (2015). Birleşmiş Milletler Organlarının İnsan Hakları İle İlişkisi. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 2 (Özel Sayı), s. 1091-1134. [Google Scholar]
 6. Çivi, E., Erol, İ., İnanlı, T., & Erol, E. D. (2008, Mayıs). Uluslararası Rekabet Gücüne Farklı Bakışlar. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 4 (1), s. 1-22. [Google Scholar]
 7. Erol, E. D. (2011). İnsani Gelişme Yaklaşımı Doğrultusunda Beşeri Kalkınmanın Boyutları: Gelişmekte Olan Ülkeler. 3 , 99-108. [Google Scholar]
 8. http://www.tr.undp.org.  [Google Scholar]
 9. http://www.tuik.gov.tr.  [Google Scholar]
 10. Karaca, N. G., & Gökçek, B. (2014). Türkiye ve Geçiş Ekonomlerinde Çok Boyutlu Yoksulluk ve İnsani Gelişme. International Conference on Eurasian Economies, (s. 1-9). Skopje-Macedonia. [Google Scholar]
 11. Kardaş, Ş. (2008). Amartya Sen Örneğinde Özgürlükler ve Gelişme. Liberal Düşünce Dergisi (50), s. 178-189. [Google Scholar]
 12. Powers, B. R., & Mcluhan, M. (2015). Global Köy. (B. Ö. Düzgören, Çev.) İstanbul: Scala Yayıncılık. [Google Scholar]
 13. Sen, A. (2004). Özgürlükle Kalkınma. (Y. Alogan, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları. [Google Scholar]
 14. Sur, M. (2013). Birleşmiş Milletler Örgütünün Gelişimi ve Geleceği. Journal of Yaşar University , 8 (Özel), s. 2535-2550. [Google Scholar]
 15. Şeker, M., Bakış, Ç., & Dizeci, B. (2018). İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler Tüketiciden İnsana Geçiş. İstanbul: İnsani Gelişme Vakfı. [Google Scholar]
 16. Şeker, S. D. (2011). Türkiye'nin İnsani Gelişme Endeksi ve Endeks Sıralamasının Analizi. Ankara: Kalkınma Bakanlığı, Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü. [Google Scholar]
 17. Şenkal, A. (2018). Küresel Sosyal Politika. Kocaeli: Umuttepe Yayınları. [Google Scholar]
 18. Şenses, F. (2017). Küreselleşmenin Öteki Yüzü: Yoksulluk. İstanbul: İletişim Yayınları. [Google Scholar]
 19. Taş, U. E., Arıcı, Ö., Özgürlük, B., & Özarkan, H. B. (2016). PISA 2015 Ulusal Raporu. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü . [Google Scholar]
 20. Tüylüoğlu, Ş., & Karalı, B. (2006). İnsani Kalkınma Endeksi ve Türkiye İçin Değerlendirilmesi. SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi , 6 (12), s. 53-88. [Google Scholar]
 21. UNDP. (2018). Human Develeopment Indıces and Indıcators: 2018 Statıstıcal Update . New York: UNDP. [Google Scholar]
 22. UNDP. (2010). Human Development Report . New York: UNDP. [Google Scholar]
 23. UNDP. (1990). Human Development Report. New York: UNDP. [Google Scholar]
 24. UNDP. (1998). Human Development Report. New York: UNDP. [Google Scholar]
 25. UNDP. (2011). Human Development Report. New York: UNDP. [Google Scholar]
 26. UNDP. (2016). Human Development Report 2016. New York: UNDP. [Google Scholar]
 27. UNDP. (2018). Summary Human Development Indices and Indicators 2018 Statistical Update. New York: UNDP. [Google Scholar]
 28. UNDP, T. T. (2006, Ekim). UNDP Türkiye Temsilciliği. Ankara: UNDP. [Google Scholar]
 29. Uğur, M.S.(2011) İnsani Gelişme Yaklaşımı ve Neoliberal Politikaların Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Google Scholar]
 30. Yıldız, İ. (2015) İnsani Gelişme ve İnsani Yoksulluk Bağlamında İnsani Gelişme    Endeksi:Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler İle Türkiye Karşılaştırması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Google Scholar]