International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences
Abbreviation: IJIASOS | ISSN (Print): 2602-4802 | ISSN (Online): 2602-4500 | DOI: 10.29329/ijiasos

Review article | International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 2020, Vol. 4(4) 117-126

Çalışan Kadınlara Yönelik Yasal Düzenlemeler

Selin Umutlu

pp. 117 - 126   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiasos.2020.319.3

Published online: December 27, 2020  |   Number of Views: 22  |  Number of Download: 96


Abstract

Çalışma yaşamında kadınların aktif olarak yer alması ile birlikte kadınların fizyolojik yapıları itibariyle erkeklerden farklı konumlandırılmaları kadınlara yönelik çalışma yaşamında yasal olarak farklı düzenlemelerin yapılması zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Bu kapsamda yasal düzenlemelerde yer yer kadınlara yönelik kısmen de olsa pozitif ayrımcılık yapılan durumlara rastlamak mümkündür. Yasal düzenlemelerin aksine uygulamada kadınların cinsiyet ayrımcılığına uğradıkları da görülmektedir.

Çalışan kadınlara yönelik yasal düzenlemelerde bir takım farklılıklar oluşabilmektedir. İşçi statüsünde çalışan kadınlar ile memur statüsünde çalışan kadınlara tanınan haklar da bazı açılardan farklılık gözlemlenmektedir.

Kadınların sosyal güvenlik hakları bakımından analik hali, süt izinleri gibi önem arz eden durumların yasal olarak düzenlendiği, kadınların anayasal güvence ile iş yaşamında dezavantajlı konuma düşürülmesinin engellendiği, istediği işte çalışma hürriyetine sahip olduğu, cinsiyet ayrımcılığına maruz kaldığında ceza yaptırımının sağlandığı, şiddete maruz kaldığında ise kendisine ve çalışıyorsa çocuğunun bakımına yönelik destek sağlandığı görülmektedir.

Çalışmada Türkiye’ de çalışan kadınların sahip oldukları yasal haklar ulusal ve uluslararası boyutta incelenmektedir. Bu yasal düzenlemeler ışığında kadınlara cinsiyet ayrımcılığı yapılmaması, yapılmasında uygulanacak yaptırımlar, işçi çalışan kadın ve memur çalışan kadına yönelik tanınan haklar, sosyal sigortalar kanunu kapsamında çalışan kadınların analık hali durumları ve Uluslararası Çalışma Örgütü’ nün düzenlemelerine yer verilecektir.

Keywords: Çalışan Kadın, Ulusal Düzenlemeler, Yasal Düzenlemeler.


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Umutlu, S. (2020). Çalışan Kadınlara Yönelik Yasal Düzenlemeler . International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 4(4), 117-126. doi: 10.29329/ijiasos.2020.319.3

Harvard
Umutlu, S. (2020). Çalışan Kadınlara Yönelik Yasal Düzenlemeler . International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 4(4), pp. 117-126.

Chicago 16th edition
Umutlu, Selin (2020). "Çalışan Kadınlara Yönelik Yasal Düzenlemeler ". International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 4 (4):117-126. doi:10.29329/ijiasos.2020.319.3.

References
 1. Aydın, U., Demirkaya, S., (2017), “Çalışma Yaşamında Aile Dostu İş Hukuku Uygulamaları”, İş ve Hayat, Cilt: 3, Sayı: 6, ss. 72-104. [Google Scholar]
 2. Aytaç, S., (2017), “Çalışma Yaşamında Kadınlar”, Ed: Salih Dursun ve Serpil Aytaç, Çalışma Yaşamında Özel Gruplar, Ekin Basım Yayın Dağıtım, İstanbul. [Google Scholar]
 3. Boyar, Oya. (2017). “Anayasal Düzenlemelerin Kadının Hukuki Statüsü Açısından Değerlendirilmesi”, Eskar 2. Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Sempozyumu, Çalışma Hayatında Kadın, Edt: Gülay Akgül Yılmaz, ss. 103-118. [Google Scholar]
 4. Doğan, M., (2003), T”ürk Medenî Kanunu'nun Evliliğin Genel Hükümleri Bakımından Getirdiği Yenilikler”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı: 4 Cilt: 52, ss. 93-129. [Google Scholar]
 5. Erdem, J. G., (2017), “Yargı Kararlarında Kanun Önünde Eşitlik İlkesi Ve Kadın Erkek Eşitliği”, Akademik Hassasiyetler, ss. 19-44. [Google Scholar]
 6. Erkan, V. Umut, (2018), “Türk Medeni Kanunu’nda Evlilik Birliği İçerisinde Kadının Ekonomik Ve Sosyal Hakları”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Cilt: 30, Sayı:134, ss. 431-450. [Google Scholar]
 7. Güzel, A., Okur, A. R., Caniklioğlu, N., (2012), Sosyal Güvenlik Hukuku, Beta Basım, Yenilenmiş 14.Basım,  İstanbul. [Google Scholar]
 8. İzveren, A., (1968), Sosyal Politika ve Sosyal Sigortalar, Sevinç Matbaası, Ankara. [Google Scholar]
 9. Karan, U., (2007), “Türk Hukukunda Ayrımcılık Yasağı Ve Türk Ceza Kanunu’nun 122. Maddesinin Uygulanabilirliği”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi,  Sayı: 73, ss.146-173. [Google Scholar]
 10. Köseoğlu, A. G., (2016), “Türk İş Hukukunda Analık”, İş ve Hayat Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 4, ss. 97-124. [Google Scholar]
 11. Mollamahmutoğlu, H., Astarlı, M.,  Baysal, U., (2014), İş Hukuku, Turhan kitabevi, 6. Baskı,  Ankara. [Google Scholar]
 12. Narmanlıoğlu, Ü,. (2014), İş Hukuku Ferdi İş İlişkileri I, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 5.baskı, Beta Basım Yayın, İstanbul. [Google Scholar]
 13. Öztan, B., (2013), Medeni Hukukun Temel Kavramları, Turhan kitabevi, Ankara. [Google Scholar]
 14. Sağlam, İ., (2017), “Medeni Hukuk ve Kadın”,  Eskar 2. Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Sempozyumu, Çalışma Hayatında Kadın, Edt: Gülay Akgül Yılmaz, ss. 119-126. [Google Scholar]
 15. Sümer, H. H., (2015), İş Hukuku, Mimoza Basım Yayım, 20.baskı, Konya. [Google Scholar]
 16. Süzek, S., (2015), İş Hukuku, Beta Basım Yayım, Yenilenmiş 11. Baskı, İstanbul. [Google Scholar]
 17. Tuncay, A. C., (1982), İş Hukukunda Eşit Davranma İlkesi, Fakülteler Matbaası, İstanbul. [Google Scholar]
 18. Uğur, H., (2012), “Kadın Ve Aile Bireylerine Yönelik Şiddete Karşı 6284 Sayılı Kanunun Getirdikleri”,  Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 101, ss. 333-336. [Google Scholar]
 19. Uğur, S., Yiğit, Y., (2017), “İş Hukuku Açısından Doğum Nedeniyle Ebeveynin Kısmi Süreli Çalışma Hakkı”, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Cilt: 6, Sayı:1 ss. 71-100. [Google Scholar]