Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi
Abbreviation: IJIASOS | ISSN (Print): 2602-4802 | ISSN (Online): 2602-4500 | DOI: 10.29329/ijiasos

Cilt 7 Sayı 1 (Mart 2023)

Sayı Bilgileri

Sayı Bilgileri | Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi Cil. 7 (1)
Issue Information

ss. i - vi   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2023.535

Özet

Anahtar Kelimeler:

Orjinal Araştırma Makaleleri

Orjinal Araştırma Makalesi | Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi Cil. 7 (1)
Kazanç Yönetimi ile Ertelenmiş Vergiler Arasındaki İlişkinin Panel Veri Analizi ile Test Edilmesi

İlhami Ekrem Tohumcuoğlu

ss. 1 - 11   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2023.535.1

Özet

Muhasebe standartları ile mali mevzuata göre hesaplanan kâr arasında ortaya çıkan farkın, raporlama yapılan dönem vergi gideri üzerindeki etkisi, ertelenmiş vergi olarak adlandırılmaktadır. Finansal raporlama sürecinde yöneticiler, amaçlı olarak objektiflikten uzaklaşarak kazançlarını yönetebilmektedir. Vergi düzenlemelerinin muhasebe standartlarına göre daha katı olması, kazanç yönetimi uygulayan firmalarda ticari kâr ile mali kâr arasında daha büyük farklara, dolayısıyla ertelenmiş vergilerde artışa neden olmaktadır. Bu çalışmada, firmaların kazanç uygulamalarının göstergesi olarak kabul edilen ihtiyari tahakkukları ile ertelenmiş vergi giderleri arasındaki ilişki panel veri analizi ile incelenmiştir. Bu amaçla araştırma örneklemi olarak, 2015-2021 yıllarında XKOBI’de listelenen 33 firma kullanılmıştır. Yapılan analizde performans düzeltmeli Jones (Kothari vd.: 2005) modeline göre ölçülen kazanç yönetimi ile ertelenmiş vergi gideri arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönde ilişki olduğu belirlenmiştir. Ayrıca firmaların kazanç yönetimi düzeyine bağlı olarak, aktif karlılık oranı, faaliyet nakit akışları, efektif vergi oranı, piyasa değeri defter değeri oranının sektör ortalamasından uzaklığının azalış gösterdiği, toplam borç oranı, fvök oranı, aktif devir hızı ve piyasa değerinin satışlara oranının artış gösterdiği tespit edilmiştir

Anahtar Kelimeler: Kazanç Yönetimi, Ertelenmiş Vergi, Panel Veri Analizi

Orjinal Araştırma Makalesi | Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi Cil. 7 (1)
Yabancı Dil Olarak Yunanca Öğretiminde Anlambilimsel Çözümleme

Mesout Kalin Sali

ss. 12 - 26   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2023.535.2

Özet

Bu çalışmanın amacı, yabancı dil öğretimi sürecinde anlambilimsel yaklaşımın önemini vurgulamak adına, yabancı dil olarak Yunanca öğretimi temelinde anlambirimcik, anlam ilişkileri, anlam değişmeleri, anlamsal bağıntılar ve söz sanatları çözümlemeleri gerçekleştirmektir. Çözümlemeler kapsamında kullanılan veriler, veri kaynağı olarak belirlenen Eλληνικά Α’ (Yunanca A’) adlı yabancı dil olarak Yunanca öğretimi kitabından elde edilmiştir. Buradaki veri kaynağı, içerik analizine tabi tutulmuş olup hedef başlıklara yönelik örnekler belirlenmiş ve yabancı dil öğretiminde biçim boyutundan anlam boyutuna geçilmeye çalışılmıştır. Anlambilim kapsamında değerlendirilen başlıklar altında ele alınan örneklerin çözümlenmesi ile dilin derin yapısına inilebildiği görülmektedir. Sonuç olarak yabancı dil öğretiminde bu şekilde bir yaklaşımla gerçekleştirilen öğretimin, öğrenmeye olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anlambilim, Dil Öğretimi, Yabancı Dil Öğretimi, Yunanca Öğretimi

Orjinal Araştırma Makalesi | Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi Cil. 7 (1)
Seçilmiş OECD Ülkelerinde Sosyal Harcamaların Toplumun Mutluluk Düzeyi Üzerindeki Etkisi

Mehmet Öksüz

ss. 27 - 45   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2023.535.3

Özet

Kamu harcamaları ekonomik ve sosyal hayat üzerinde birtakım etkiler yaratan maliye politikası araçlarından birisidir. Kamu harcamalarının türüne göre yaratacağı etki de değişiklik göstermektedir. Toplumun mutluluğu açısından düşünüldüğünde sosyal devlet ya da refah devleti olmanın gereği olarak gerçekleştirilen ve kabaca kalkınma carileriyle birlikte sosyal koruma harcamalarından oluşan sosyal harcamaların, mutluluk düzeyini artırması beklenmektedir. Bu çalışmada, sosyal harcamaların mutluluk üzerindeki etkisi ampirik olarak araştırılmıştır. Verilerde bulunan kısıt dolayısıyla 25 OECD ülkesinin ve 2008-2019 dönemine ait zaman serisinin dahil edildiği ekonometrik model kurulmuştur. Panel veri analizi sonuçlarına göre sosyal harcamaların mutluluk üzerinde istatistiki açıdan anlamlı ve pozitif etkisinin bulunduğu ortaya konulmuştur. Bununla birlikte; kamu kesimi büyüklüğü, vergi yükü ve ekonomik büyümeyle de mutluluk arasında pozitif bir ilişki tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Harcamalar, Kamu Harcamaları, Vergi Gelirleri, Mutluluk

Orjinal Araştırma Makalesi | Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi Cil. 7 (1)
Kripto Para Sistemi ve Geleceği: SWOT Analizi ile Bir Değerlendirme

Ramazan Aslan

ss. 46 - 66   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2023.535.4

Özet

Para, tarih boyunca sürekli gelişim içinde ve dinamik bir yapıya sahip olmuştur. Paranın evrimi mal ve hizmetlerin takas edilmesinden, emtia paraya, altın karşılığı olan değerli kâğıtlara, güvene dayalı itibari paraya ve sanal ve dijital paralara doğru yol almıştır. Bundan sonra da paranın teknolojik gelişmelere göre sürekli değişim göstermesi ve gelecekte başka ödeme ve transfer sistemlerinin oluşması kaçınılmaz görülmektedir. Kripto paranın ortaya çıkmasıyla, kamu tekelinde olan paraya bakış açısı değişmiştir. Kripto para, merkeziyetsiz oluşu, devlet otoritesinden bağımsız olması ve blokzincir teknolojisinin getirdiği güvenlik anlayışıyla yeni bir çığır açmıştır. İnsanlar servetlerinin değerini korumak ve/veya daha fazla kazanmak için yeni arayışlar içinde olmaları, kripto paraya olan talebi kısa süre içinde artırmıştır. Çalışmada karşılaştırmalı bir yöntem izlenmiş olup, liberal ekonomik bakış altında, ekonomide en küçükten en büyüğe tüm karar alıcıların çıkarlarını maksimum yapacak kararları alacakları öngörüsüyle, ekonomik süreçlerin rasyonel bir şekilde yürütüleceği varsayılmıştır. Bu amaçla yapılan SWOT analizinde kripto paranın güçlü, zayıf yönleri, getireceği fırsatlar ve oluşturacağı tehditler belirlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dijitalleşme, Kripto Para, Bitcoin, Blokzincir