International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences
Abbreviation: IJIASOS | ISSN (Print): 2602-4802 | ISSN (Online): 2602-4500 | DOI: 10.29329/ijiasos

Volume 8 Issue 1 (March 2024)

Issue Information

Issue Information | International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences Vol. 8 (1)
Issue Information

pp. i - vi   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2024.658

Abstract

Keywords:

Original Articles

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences Vol. 8 (1)
Türkiye'de Doğal Afetlerin Sosyoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi: 6 Şubat 2023 Depremleri

Suat Uğur & Leyla Yılmaz

pp. 1 - 35   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2024.658.1

Abstract

Doğal afetler, yerkürenin ve atmosferin doğal davranışları sonucu meydana gelen olaylardır ve tüm insanlık tarihi boyunca toplumları sosyal, psikolojik, ekonomik ve yerleşim olarak etkilemiştir. Doğal afetler öngörülebilir olmakla birlikte, önlenemez oluşları sebebi ile toplumlar için geriye dönüşü olmayan kayıplara yol açabilmektedir. Bilim ve bilinç tarafında gelişmiş olan toplumlarda en az zararla atlatılmaya çalışılan afetler, geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde afet bilincinin gelişmemiş olması sebebiyle sonuçları adına daha ağır senaryoların yaşanmasına sebep olmaktadır.

Türkiye, başta depremler olmak üzere, sel, heyelan, çığ düşmesi vb. doğal kaynaklı, kimyevi madde patlamaları, kimyasal sızıntılar, yangınlar vb. insan hatası kaynaklı pek çok afet çeşidine maruz kalmaktadır. 21. yüzyılda afet bilincinin hala istenilen seviyeye getirilememiş olması toplum olarak uzun süreçli maddi manevi ağır bedeller ödenmesi ile sonuçlanmaktadır. Özellikle 6 Şubat 2023 depremleri, gelecek için önemli ikazlar yapmaktadır.

Bu çalışma ile amaçlanan afet bilincinin geliştirilerek afet öncesi ve sonrasının sigortası olabilecek politikalara katkı sağlamak, sosyal politikaların sürdürülebilir toplumsal en üst fayda hedeflenerek planlanmasına katkı yapabilmektir. Söz konusu katkı için 6 Şubat 2023 depremleri özelinde resmi veriler ve araştırma sonuçları üzerinden değerlendirmeler yapılmıştır. Bu kapsamda deprem afetine hazırlıklı olmak ve deprem sonrasında izlenecek stratejiler için hem devletin hem toplumun farkındalık durumu araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, hem devletin hem toplumun daha ciddi hazırlık yapması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords: Türkiye’de Doğal Afetler, Afet ve Sosyal Politika, Deprem ve Sosyal Yardımlar, 6 Şubat 23 Depremleri

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences Vol. 8 (1)
İskandinav Ülkelerinde Mülteci Çocuklarına Yönelik Eğitim Politikalarının Değerlendirilmesi

Barış Öztuna & Derya Alimanoğlu Yemişci

pp. 36 - 59   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2024.658.2

Abstract

Geçmişten bu yana göç; savaşlar, siyasi otoriteler, çatışmalar, doğal afetler gibi nedenlerle hep olagelmiştir. Yerinden edilmiş bu kişilerin sorunları dünyanın en önemli sorunlarından biri haline gelmiştir.  Göç süreci içerisinde özgürlükleri, yaşam hakları, güvenlikleri tehlike altında olan bu insanlar ekonomik, sosyal, sağlık, ruhsal pekçok sorunlara maruz kalmaktadırlar. Sosyal sorunlar olarak değerlendirilebilecek mülteci çocukların eğitim durumları, topluma uyum sağlama, topluma katkısı, istihdam edilebilirlikleri açısından oldukça önemlidir. Makalede İskandinav ülkelerinde mülteci statüsünde yaşayan çocukların eğitimi, ülkelerin eğitim politikalarından örnekler ile politikaların uygulanmasında yaşanan sorunlara ve alınan çözüm önerilerine yer verilmiştir. Bu kapsamda makalede öncelikle literatür taraması yapılmış ayrıca uluslararası istatistiki verilere yer verilmiş ve İskandinav ülkeleri açısından mülteci çocukların eğitim haklarının değerlendirilmesi yapılmıştır.

Keywords: Mülteci, Sığınmacı, Göçmen, Mülteci Eğitimi

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences Vol. 8 (1)
Okul Yöneticilerinin Eğitim Konulu Filmlerdeki Temsili

İpek Sözbir & Ali Faruk Yaylacı

pp. 60 - 85   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2024.658.3

Abstract

Okulların hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve verimliliklerinin artırılmasında okul yöneticileri önemli ve etkin bir rol oynamaktadır. Bu çerçevede, okul yöneticisinin eğitimdeki öneminin toplum tarafından anlaşılması ve benimsenmesi okulların gelişimi için son derece önemlidir. Hem bir sanat dalı hem de geniş kitlelere ulaşan bir kitle iletişim aracı olan filmler, toplumun okul yöneticisine bakışını yansıtması ve izleyicinin bakış açısına yön vermesi nedeni ile okul yöneticisinin toplum tarafından nasıl algılandığını inceleme fırsatı sunan önemli bir araçtır. Bu çalışma, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 2018 yılında yayınlamış olduğu “Mesleki Çalışma Dönemi ve Aday Öğretmen Yetiştirme Programı Örnek Film Listesindeki” filmler aracılığı ile okul yöneticilerinin sinema filmlerindeki temsilini derinlemesine incelemeyi amaçlamaktadır. Filmlerin ve filmlerde yer alan okul yöneticilerinin betimsel özelliklerine yer verilerek okul yöneticilerinin filmlerde nasıl temsil edildiği sekiz kategoride incelenmiştir. Diğer taraftan, okul yöneticilerinin öğretmen ve öğrencilerle olan iletişimi eleştirel söylem analizi ile irdelenmiştir. Çalışma sonucunda, incelenen filmlerdeki 60 okul yöneticisi karakterinin 46’sının “erkek” olduğu görülürken 32’sinin “orta yaş üstü” olduğu görülmüştür. Bununla birlikte otoriter, destekleyici, şiddet uygulayan, idealist, umursamaz, kuralcı, günü kurtarıcı ve görevini yerine getiren olmak üzere toplam 8 kategoride incelenen okul yöneticisi karakterleri arasında en fazla “destekleyici okul yöneticisi” karakterine rastlanırken “otoriter okul yöneticisi” karakteri ikinci sırada yer almıştır.

Keywords: Eğitim Yönetimi, Eğitim, Okul yöneticisi, Eğitim Konulu Filmler, Sinema