International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences
Abbreviation: IJIASOS | ISSN (Print): 2602-4802 | ISSN (Online): 2602-4500 | DOI: 10.29329/ijiasos

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 2018, Vol. 2(4) 157-172

Türk Bankacılık Sisteminde Risk Yönetimi

İris Kalkan Özel & Fazil Alioğlu

pp. 157 - 172   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiasos.2018.195.1

Published online: June 19, 2019  |   Number of Views: 556  |  Number of Download: 821


Abstract

Finans piyasaları ülke ekonomilerinin temel yapı taşlarından bir tanesini oluşturmaktadır. Bankacılık sistemi ise finans piyasalarının en önemli aktörü durumundadır. Bankacılık sisteminin karşılaştığı riskler, küreselleşme süreci içerisinde artmış ve çeşitlenmiştir. Bu çalışmada ekonomik değişkenlerin takipteki krediler üzerine etkisi incelenmiştir. Takipteki krediler açısından baktığımızda cari açık, döviz kuru, kredi hacmi değişkenleri ile takipteki krediler arasında ters yönlü doğrusal bir ilişki sözkonusu iken büyüme, GSYH, sanayi üretim endeksi değişkenleri ile aynı yönlü doğrusal ilişki söz konusudur.  Takipteki krediler birçok değişkene gecikmeli olarak tepki vermektedir. Cari açık, döviz kuru, büyüme oranı, kredi hacmi, GSYH, sanayi üretim endeksi, takipteki krediler için Johansen Koentegrasyon test sonucuna bakıldığında; değişkenler arasında uzun dönem koentegrasyon ilişkisinin olduğu ve bu ilişkiyi sağlayan %5 anlamlılık seviyesinde beş koentegrasyon vektörü olduğu görülmektedir. Takipteki krediler varyansındaki değişiminin dört dönem sonra yaklaşık olarak %56,50’ı cari açıktan kaynaklanmaktadır. Takipteki krediler değişiminin kaynağında en az etkili olan değişken ise ekonomik büyüme oranı olup yaklaşık %0,63’lik bir paya sahiptir. Uzun dönemde ise cari açığın etkisini kaybettiği ekonomik büyüme oranının etkisini arttırdığı görülmektedir.

Keywords: Bankacılık, Risk Yönetimi, Krediler


How to Cite this Article

APA 6th edition
Ozel, I.K. & Alioglu, F. (2018). Türk Bankacılık Sisteminde Risk Yönetimi . International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 2(4), 157-172. doi: 10.29329/ijiasos.2018.195.1

Harvard
Ozel, I. and Alioglu, F. (2018). Türk Bankacılık Sisteminde Risk Yönetimi . International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 2(4), pp. 157-172.

Chicago 16th edition
Ozel, Iris Kalkan and Fazil Alioglu (2018). "Türk Bankacılık Sisteminde Risk Yönetimi ". International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 2 (4):157-172. doi:10.29329/ijiasos.2018.195.1.

References
 1. Akgüç, Ö. (2007) Banka Yönetimi ve Performans Analizi, Arayış Basım ve Yayıncılık, İstanbul [Google Scholar]
 2. Altıntaş, M.A. (2006) Bankacılıkta Risk Yönetimi ve Sermaye Yeterliliği, Turhan Kitabevi, Ankara. [Google Scholar]
 3. Aydeniz, E. Ş. (2007) İşletmelerde Gelecek (Futures) ve Opsiyon Sözleşmeleri ile Risk Yönetimi, Arıkan Yayınları, İstanbul. [Google Scholar]
 4. Babuşcu, Ş. (2005) Basel II Düzenlemeleri Çerçevesinde Bankalarda Risk Yönetimi, Akademi Consulting and Training, Ankara [Google Scholar]
 5. BDDK. (2001). Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Yayını. Ankara. [Google Scholar]
 6. Bessis, J. (2010). Risk Management in Banking. John Wiley & Sons Ltd, Third Edition U.K. [Google Scholar]
 7. Bolak. M. (2004) Risk ve Yönetimi, Birsen yayınevi, İstanbul. [Google Scholar]
 8. Bolgun K. E. ve Akçay M B. (2003) Risk Yönetimi, Skala Yayıncılık, Borsa Yönetim dizisi 34, İstanbul. [Google Scholar]
 9. Candan, H. ve Özgün A. (2006) Bankalarda Risk Yönetimi ve Basel II, İş Bankası Yayınları, İstanbul. [Google Scholar]
 10. Çolak, Ö.F. (2007) Finansal Piyasalar ve Para Politikası, Gazi Kitapevi,  Ankara.  [Google Scholar]
 11. Ercan, M.K. ve Ünsal, B. (2005) Finansal Yönetim, Gazi Kitabevi, Ankara. [Google Scholar]
 12. Eren, E.(2001) Yönetim ve Organizasyon (Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar), Baskı: 5, Beta yayınevi, İstanbul. [Google Scholar]
 13. Doğan E. (2013). “Banka ve Bankacılık Kavramları”, Bankacılık, ed: Ferudun Kaya, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. İstanbul, 3-22.   [Google Scholar]
 14. Güney A. (2013) “Bankaların Kuruluşu, Faaliyete Geçmesi Şube açılması ve İdari Tasfiyesi”, Bankacılık,  ed: Ferudun Kaya, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. İstanbul, 59-70.  [Google Scholar]
 15. Güney, A. (2007) Banka İşlemleri, Beta Yayınevi, İstanbul  [Google Scholar]
 16. Gürsoy, C.T. (2007) Finansal Yönetim İlkeleri, Doğuş Üniversitesi Yayınları, Yayın No:1, İstanbul. [Google Scholar]
 17. Kandemir, O. (2013) “Dünyada ve Türkiye’de Bankacılığın Tarihsel Gelişimi”, Bankacılık, ed: Ferudun Kaya, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. İstanbul, 43-58. [Google Scholar]
 18. Kaval,H. (2000) Bankalarda Risk Yönetimi, Yaklaşım Yayınları, Ankara. [Google Scholar]
 19. Öcal, T ve Ö. Çolak, Ö.F.  (1999) Finansal Sistem ve Bankalar, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. [Google Scholar]
 20. Özeren, B. (2000) İç Denetim Standartları ve Mesleğin Yeni Açılımları, Sayıştay Yayınları, Ankara. [Google Scholar]
 21. Parasız, İ. (2007) Modern Bankacılık Teori ve Uygulama, Ezgi Yayınevi, Bursa. [Google Scholar]
 22. Philippe, J. (2001) Value At Risk: The New Bencmark for Managing Financal Risk, Mcgraw –Hill, New York. [Google Scholar]
 23. Rodoplu, G. (2002) Para ve Sermaye Piyasaları, Tuğra Ofset, Isparta. [Google Scholar]
 24. Sakar, H. (2002) Risk Yönetimi Açısından Bankalarda Aktif Pasif Yönetimi, Akdeniz Yayıncılık, İstanbul.  [Google Scholar]
 25. Sümer, G. (2016) “Türk Bankacılık Sektörünün Tarihsel Gelişimi Ve Ab Bankacılık Sektörü İle Karşılaştırılması”, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2), 485-508. [Google Scholar]
 26. Türko, M. (2002) Finansal Yönetim, Alfa Basım Yayım, İstanbul. [Google Scholar]
 27. Yapraklı. S. (2007) “Ticari ve Finansal Dışa Açıklık ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Bir Uygulama”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, Sayı 5, 67-89. [Google Scholar]
 28. Yetiz, F.(2016) “Bankacılığın doğuşu ve Türk Bankacılık Sistemi”, Niğde Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Nisan 2016, 9(2), 107-117. [Google Scholar]
 29. Yüzbaşıoğlu, A.N. (2003) Risk Yönetimi ve Bankaların Denetimi, Risk Yönetimi Konferansı, BDDK, İstanbul. [Google Scholar]