International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences
Abbreviation: IJIASOS | ISSN (Print): 2602-4802 | ISSN (Online): 2602-4500 | DOI: 10.29329/ijiasos

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 2017, Vol. 1(1) 1-13

Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Yoksullukla Mücadelede Sosyal Politika Uygulamaları: Balıkesir Büyükşehir ve Çanakkale Belediyesi Örneği

Bünyamin Bacak & Şaziye Ceren Uzunay

pp. 1 - 13   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiasos.2017.85.1

Published online: December 28, 2017  |   Number of Views: 737  |  Number of Download: 1224


Abstract

Son yıllarda çözülmesi gereken bir sorun olan ve önemli ölçüde artan yoksullukla mücadelede hem merkezi idareye hem de yerel yönetimlere önemli görevler düşmektedir. Yaşanan bu süreçte etkin ve sürdürülebilir bir mücadele için merkezi idarenin yerel yönetimlerle birlikte adım atması gerekmektedir. Yerel yönetimler halka yakın ve ihtiyaçların tespitinde merkezi idareden daha avantajlı konumdadır. Sağlık, eğitim, sosyal faaliyet, istihdam kursları, aşevleri, sosyal yardımlar gibi yoksulluğun önlenmesine yönelik uygulamalarda bulunan yerel yönetim birimlerinin etkinlik ve başarısının artması merkezi idareyle olan işbirliği ile yakından ilgilidir. Küreselleşmeyle birlikte yerelleşmenin önemi artsa da yoksulluk gibi bir sorunun çözüme kavuşmasında merkezi idareyle iş birliği içinde olmak yoksullukla mücadelede önemli bir adımı oluşturmaktadır. Bu çalışmada, yerel yönetimlerin yoksullara yönelik sosyal politika faaliyetlerinin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Çanakkale Belediyesi’ndeki uygulamaları incelenerek, genel bir değerlendirme yapılmış, yoksul kesimin her iki belediyede de nasıl hizmet aldıkları incelenmiştir.

Keywords: Sosyal Politika, Yoksulluk ve Yerel Yönetimler


How to Cite this Article

APA 6th edition
Bacak, B. & Uzunay, S.C. (2017). Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Yoksullukla Mücadelede Sosyal Politika Uygulamaları: Balıkesir Büyükşehir ve Çanakkale Belediyesi Örneği. International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 1(1), 1-13. doi: 10.29329/ijiasos.2017.85.1

Harvard
Bacak, B. and Uzunay, S. (2017). Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Yoksullukla Mücadelede Sosyal Politika Uygulamaları: Balıkesir Büyükşehir ve Çanakkale Belediyesi Örneği. International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 1(1), pp. 1-13.

Chicago 16th edition
Bacak, Bunyamin and Saziye Ceren Uzunay (2017). "Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Yoksullukla Mücadelede Sosyal Politika Uygulamaları: Balıkesir Büyükşehir ve Çanakkale Belediyesi Örneği". International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 1 (1):1-13. doi:10.29329/ijiasos.2017.85.1.

References
 1. Akdoğan, Yalçın. ”Sosyal Belediyecilik”,İstanbul Dergisi, Sayı:Mart,1991, s.35. [Google Scholar]
 2. Alper, Yusuf ; Tokol, Aysen.Sosyal politika, 5. Basım, Dora Yayıncılık, Bursa 2014. [Google Scholar]
 3. Altan, Ömer Zühtü. Sosyal Politika, 4. Basım, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 1477, Açıköğretim Yayın No: 790, Eskişehir 2006, s.9. [Google Scholar]
 4. Çevikbaş Rafet. “Sosyal Hizmetler Etkinliklerinde Belediyeler”, Yerel Siyaset Dergisi, Sayı:36, 2010, 26. [Google Scholar]
 5. Ersöz, Halis Yunus. Sosyal Politikada Yerelleşme, 1. Basım, Altınoluk Yayın, İstanbul  2011,s. 55-56. [Google Scholar]
 6. Genç, Yusuf. "Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet Uygulamaları”, Kamuda Sosyal Politika Dergisi, Cilt:5, Sayı:9,2009,s. 60-67. [Google Scholar]
 7. Kuyurtar, Erol. “ Mutlak Yoksulluğa İlişkin İki Etik Yaklaşım”, Deniz Feneri Yoksulluk Sempozyumu, Cilt:1, 2003, s. 110-122. [Google Scholar]
 8. Kobak, Kadriye. Yerel Yönetimlerin Yoksullukla Mücadelede Uyguladığı Sosyal Yardım ve Hizmet Programları, yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2006,Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. [Google Scholar]
 9. Koray, Meryem. Sosyal Politika, 3. Basım, İmge Yayınevi, Ankara 2008. [Google Scholar]
 10. Oktik, Nurgün. “Türkiye’de Yoksulluk Çalışmaları”,(der. Nurgün Oktik), Yoksulluk Olgusuna Kavramsal Ve Kuramsal Yaklaşımlar,(içinde) 2008, s.25. [Google Scholar]
 11. Ören, Kenan. Sosyal Politika, 1.Basım, Pelikan Yayıncılık, Ankara 2011. [Google Scholar]
 12. Önen,S.Mustafa.“ Yerel Yönetimlerin Yoksullukla Mücadelesi: Malatya Belediyesi Örneği”, Sayıştay Dergisi, Sayı:79, 2010, s. 65-66. [Google Scholar]
 13. Özaydın, M.Merve.”Küresel Etkilerle Şekillenen Sosyal Politika Anlayışı Ekseninde Sosyal Politikaların Geleceğini Tartışmak”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:1, 2008, s.73-91. [Google Scholar]
 14. Sertaç Kirazaldı, Yoksullukla Mücadelede Yerel Yönetimlerin Rolü,Sakarya Ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Örneği, Yüksek Lisans Tezi, 2011,Sakarya Üniversitesi, Sakarya. [Google Scholar]
 15. Seyyar, Ali. Sosyal Siyaset Terimleri Ansiklopedik Sözlük, 2. Basım, Sakarya Yayıncılık, Sakarya 2008. [Google Scholar]
 16. Şenses, Fikret. Küreselleşmenin Öteki Yüzü Yoksulluk, 1. Basım, Dergah Yayınları, İstanbul 2002. [Google Scholar]
 17. Talas, Cahit. Sosyal Ekonomi, 6.basım, S Yayınları, Ankara 1983. [Google Scholar]
 18. Uzunay, Şaziye Ceren. Yerel Yönetimlerin Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sosyal Politika  Uygulamaları :Bir Alan Araştırması, Yüksek Lisans Tezi,2016, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale. [Google Scholar]
 19. TÜİK, Yoksulluk Çalışması 2015, (http://www.tuik.gov.tr/HbPrint.do?id=21867) (01.12.2017). [Google Scholar]
 20. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 2014-2019      Stratejik Eylem Planı [Google Scholar]