International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences
Abbreviation: IJIASOS | ISSN (Print): 2602-4802 | ISSN (Online): 2602-4500 | DOI: 10.29329/ijiasos

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 2018, Vol. 2(1) 38-72

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinde Çalışma Mevzuatındaki Dönüşümleri

Huriye Alyemiş

pp. 38 - 72   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiasos.2018.142.2

Published online: June 25, 2018  |   Number of Views: 154  |  Number of Download: 748


Abstract

Türkiye’nin 31 Temmuz 1959’da ortaklık başvurusunda bulunmasıyla başlayan Avrupa Birliği ile olan ilişkisi hem iç politikasında hem de dış politikasında büyük önem arz etmiştir. Bugüne kadar uzanan bu süreçte Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri inişli çıkışlı bir ivme şeklinde gelişmiştir.  14 Nisan 1987 tarihinde Türkiye’nin AB’ya tam üyelik başvurusunda bulunması Türkiye- Avrupa Birliği arasında yeni bir dönemin habercisi olmuştur. 1980’lerin başında darbenin de etkisiyle duraklama sürecine giren Türkiye-AB ilişkileri, 1990’ların başından itibaren yeniden canlanmaya başlamıştır. Yaşanan bu gelişmelerden sonra Türkiye, Avrupa Birliği’ne uyum sağlama politikalarına geçiş yapacaktır. Bu makalenin amacı ise Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecini ele alarak, Türkiye- AB üyelik sürecinde Türkiye’nin çalışma mevzuatındaki değişimleri incelemektir.

Keywords: Avrupa Birliği, üyelik süreci, çalışma mevzuatı, dönüşüm


How to Cite this Article

APA 6th edition
Alyemis, H. (2018). Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinde Çalışma Mevzuatındaki Dönüşümleri. International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 2(1), 38-72. doi: 10.29329/ijiasos.2018.142.2

Harvard
Alyemis, H. (2018). Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinde Çalışma Mevzuatındaki Dönüşümleri. International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 2(1), pp. 38-72.

Chicago 16th edition
Alyemis, Huriye (2018). "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinde Çalışma Mevzuatındaki Dönüşümleri". International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 2 (1):38-72. doi:10.29329/ijiasos.2018.142.2.

References
 1. (2003). Avrupa Birliği Bakanlığı: ab.calisma.gov.tr/dir adresinden alındı [Google Scholar]
 2. A. K. (2012). Türkiye 2012 İlerleme Raporu. Ankara: Avrupa Birliği Bakanlığı. [Google Scholar]
 3. A. K. (2013). 2013 Türkiye İlerleme Raporu. Ankara: Avrupa Birliği Bakanlığı. [Google Scholar]
 4. A. K. (2014). 2014 Türkiye İlerleme Raporu. Ankara: Avrupa Birliği Bakanlığı. [Google Scholar]
 5. A. K. (2015). 2015 Türkiye İlerleme Raporu. Ankara: Avrupa Birliği Bakanlığı. [Google Scholar]
 6. A. K. (2016). 2016 Türkiye İlerleme Raporu. Ankara: Avrupa Birliği Bakanlığı. [Google Scholar]
 7. Akbaş, D. (2009). Avrupa Birliği Sosyal Politikası . Trakya Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. Edirne. [Google Scholar]
 8. Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı. (2000). [Google Scholar]
 9. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu. (2017, 05 11). http://www.avrupa.info.tr/tr/ilerleme-raporlari-744 adresinden alındı [Google Scholar]
 10. Avrupa Komisyonu. (2005). Türkiye 2005 İlerleme Raporu. http://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/Turkiye_Ilerleme_Rap_2005.pdf adresinden alındı [Google Scholar]
 11. Avrupa Komisyonu. (2015). 2015 Yılı Türkiye Raporu. http://www.ab.gov.tr/files/000files/2015/11/2015_turkiye_raporu.pdf adresinden alındı [Google Scholar]
 12. Aydın, F. (2014). Çalışma Mevzuatı ile İlgili Avrupa Birliği Direktifleri. Ankara: Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı. [Google Scholar]
 13. Aziz Çelik, Meryem Koray. (2007). Avrupa Birliği ve Türkiye'de Sosyal Diyalog (1. Basım b.). Ankara: Belediye İş. [Google Scholar]
 14. Bozkurt, V. (2001). Avrupa Birliği ve Türkiye. Bursa: Vipaş. [Google Scholar]
 15. Çelik, A. (2004, Kasım). Avrupa Birliği Sosyal Politikası: Gelişimi, Kapsamı ve Türkiye'nin Uyum Süreci. Sendikal Notlar. Kristal İş Sendikası . [Google Scholar]
 16. Çelik, A. (2006). AB Sosyal Politikası Uyum Sürecinin Uyumsuz Alanı. kitapyayınevi. [Google Scholar]
 17. Çelik, A. (2014). Avrupa Birliği Sosyal Politikası ve Türkiye (1. basım b.). İstanbul: Kitap Yayınevi. [Google Scholar]
 18. Çelik, A. (2014). Uluslararası Çalışma Normları ve Çalışma İlişkilerine Etkileri Açısından 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası. Ekonomi Forumu- III, (s. 8-53). [Google Scholar]
 19. Çelik, A. (2016, Şubat 11). Birgün. Birgün.net : http://www.birgun.net/haber-detay/kiralik-iscilik-guvencesizligin-dibi-103420.html adresinden alındı [Google Scholar]
 20. Dereli, T. (2013). 6356 Sayılı Yeni Sendikalar Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu: Genel Bir Değerlendirme. Çalışma ve Toplum, 41-64. [Google Scholar]
 21. Engin, M. (2013). 6356 Sayılı Yasada Toplu İş Sözleşmesi Yetkisi. Çalışma ve Toplum, 143-164. [Google Scholar]
 22. Ercan, M. (tarih yok). Avrupa Birliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politikası ve Türkiye'nin AB Müktesebatına Uyum Programı. [Google Scholar]
 23. Ercan, M. (tarih yok). Avrupa Birliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politikası ve Türkiye'nin AB Müktesebatına Uyum Programı. Bilecik: Bilecik Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi. [Google Scholar]
 24. European Commission. (2016). Turkey 2016 Report. http://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_turkey.pdf adresinden alındı [Google Scholar]
 25. Gülmez, M. (2005). Sendikal Haklarda Uluslararası Hukuka ve Avrupa Birliğine Uyum Sorunu. Ankara: Belediye-İş . [Google Scholar]
 26. Gülmez, M. (2008). Avrupa Birliği ve Sosyal Politika. Ankara: Hatiboğlu Yayınları. [Google Scholar]
 27. Gürbüz, T. (2014). 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun Avrupa Birliği ve Uluslararası Çalışma Örgütü Normları Bakımından Değerlendirilmesi. Ankara: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. [Google Scholar]
 28. http://www.csgb.gov.tr. (tarih yok). 12 20, 2016 tarihinde alındı [Google Scholar]
 29. Kutal, M. (2014). Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasasının Kimi Hükümlerinin İptali İstemi ile Anayasa Mahkemesine Açılan Davaya İlişkin Notlar. Çalışma ve Toplum, 13-28. [Google Scholar]
 30. Lastik-İş. (2012). Lastik-İş Sendikası. 12 20, 2016 tarihinde http://www.lastik-is.org.tr/?sayfa=arastirmaveyayinlar&tercih=ayrinti&goster=4 adresinden alındı [Google Scholar]
 31. Meryem Koray, Aziz Çelik. (2015). Himmet, Fıtrat, Piyasa Ak Parti Döneminde Sosyal Politika. İstanbul: İletişim. [Google Scholar]
 32. Nuri Çelik, Nurşen Caniklioğlu, Talat Canbolat. (2015). İş Hukuku Dersleri. İstanbul: Beta. [Google Scholar]
 33. Oran, B. (2012). Türk Dış Politikası Kurtuluş Savasından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar Cilt II- 1980-2001. İstanbul: İletişim. [Google Scholar]
 34. Oran, B. (2013). Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar Cilt III. İstanbul: İletişim. [Google Scholar]
 35. Oran, B. (2013). Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt 1: 1919-1980. İstanbul: İletişim. [Google Scholar]
 36. Özdemir, G. Y. (2014). İnatçı Köstebek Çağrı Merkezlerinde Gençlik, Sınıf ve Direniş. İstanbul: Yordam Kitap. [Google Scholar]
 37. Özer, M. A. (2009). Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye. Yönetim ve Ekonomi, 90-105. [Google Scholar]
 38. Özveri, M. (2012). Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı ve Sendikal Haklar. İstanbul: Birleşik Metal İş Yayınları. [Google Scholar]
 39. Piyal, B. (2009). İş Sağlığı ve Güvenliğinde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Uyum Sorunu. Ankara: Belediye-İş. [Google Scholar]
 40. Saka, Y. (2010). Avrupa Birliği Sosyal Politikası'nın Gelişimi ve Türkiye'nin Avrupa Birliği Sosyal Politikasına Uyumu. Ankara: Maliye Bakanlığı . [Google Scholar]
 41. Sargıcı, E. Y. (2006). Avrupa Birliği Hukukunda Çalışma Sürelerinin Düzenlenmesi. Ankara Üniversirtesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü . Ankara. [Google Scholar]
 42. Schutter, O. D. (2010). Avrupa Sosyal Şartı: Avrupa İçin Yeni Bir Sosyal Anayasa . Ankara: Şen Matbaa. [Google Scholar]
 43. Şenkal, A. (2011). Küreselleşme Sürecinde Sosyal Politika. İstanbul: Alfa . [Google Scholar]
 44. Türk-İş. (2003). Evrensel.net. https://www.evrensel.net/haber/168514/sendikalasma-hakki-kagit-uzerinde adresinden alındı [Google Scholar]
 45. Uçkan, B. (2005). Avrupa Birliği Anayasasının Genel Çerçevesi ve Sosyal Politikaya İlişkin Temel Düzenlemeleri. Çalışma ve Toplum , 107-136. [Google Scholar]
 46. Ülke Arıboğan, Gülden Ayman, Beril Dedeoğlu. (2000). Uluslararası İlişkiler Sözlüğü. İstanbul: D&R. [Google Scholar]
 47. Yiğit, Y. (2010). İş Hukukunda İşverenin Çalışanlara Bilgi Verme ve Danışma Yükümlülüğü. İstanbul: Beta. [Google Scholar]
 48. Yıldız, O. (2003). Çalışma Grubu Raporları. Ankara: Türkiye-AB Sendikal Koordinasyon Komisyonu. [Google Scholar]