International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences
Abbreviation: IJIASOS | ISSN (Print): 2602-4802 | ISSN (Online): 2602-4500 | DOI: 10.29329/ijiasos

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 2017, Vol. 1(1) 29-39

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin İşsizlik Kaygısı Üzerine Bir Araştırma: Biga İİBF Örneği

Tanju Çolakoğlu, Ebru Kanyılmaz Polat & Gonca Gezer Aydın

pp. 29 - 39   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiasos.2017.85.3

Published online: December 28, 2017  |   Number of Views: 1039  |  Number of Download: 1360


Abstract

İşsizlik, küresel bir sorun olarak önemini korumaktadır. İşsizliğin önlenmesi açısından “eğitimin” işgücü piyasasında avantaj yarattığı bilinirken, son yıllarda genç ve eğitimli işgücünün istihdam edilememesi işsizlik sorununa farklı bir boyut kazandırmıştır. Özelikle Türkiye gibi etkin bir planlama yapılmadan artan üniversite ve kontenjan sayıları diplomalı işsizliği de beraberinde getirmektedir. Yüksek öğretim mezunları arasında artan işsizlik oranları ve gençlerin işgücü piyasası taleplerine uygun donanıma sahip olmaksızın mezun olması pek çok üniversite öğrencisi açısından işsizlik kaygısına neden olmaktadır. Bu çalışmada İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi son sınıf öğrencilerin işsizliğe ilişkin kaygılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Buna göre son sınıf öğrencilerinin işsizlik kaygıları yüksek çıkmıştır.

Keywords: İşsizlik Kaygısı, Yükseköğretim


How to Cite this Article

APA 6th edition
Colakoglu, T., Polat, E.K. & Aydin, G.G. (2017). İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin İşsizlik Kaygısı Üzerine Bir Araştırma: Biga İİBF Örneği. International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 1(1), 29-39. doi: 10.29329/ijiasos.2017.85.3

Harvard
Colakoglu, T., Polat, E. and Aydin, G. (2017). İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin İşsizlik Kaygısı Üzerine Bir Araştırma: Biga İİBF Örneği. International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 1(1), pp. 29-39.

Chicago 16th edition
Colakoglu, Tanju, Ebru Kanyilmaz Polat and Gonca Gezer Aydin (2017). "İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin İşsizlik Kaygısı Üzerine Bir Araştırma: Biga İİBF Örneği". International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 1 (1):29-39. doi:10.29329/ijiasos.2017.85.3.

References
 1. Akgün, A, Gönen, S., Aydın, M. (2007), ilköğretim Fen ve Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (14), 115-127. [Google Scholar]
 2. Akıncı, Merve (2016), “Yükseköğretimli Gençliğin İşsizlik Kaygısı ve Çalışma Hayatı Algısı: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. [Google Scholar]
 3. Biçerli, Mustafa Kemal (2011), “Yükseköğretim Sistemimizi İşgücü Piyasasındaki Gelişmeler Paralelinde Yeniden Yapılandırmak Zorundayız”, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 3, Aralık, 122-127. [Google Scholar]
 4. Ceyhan, Aydoğan Aykut (2004), “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına Devam Eden Öğretmen Adaylarının Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi”, Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 91-102. [Google Scholar]
 5. Çakmak, Ö., Hevedanlı, M. (2004), “Biyoloji Öğretmen Adaylarının Kaygılarını Etkileyen Etmenler”, 13. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz, İnönü Üniversitesi, Eğitim Faklültesi, Malatya, 1-11. [Google Scholar]
 6. Dursun S., Aytaç Serpil. (2009). Üniversite Öğrencileri Arasında İşsizlik Kaygısı, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(1): 71-84. [Google Scholar]
 7. Durukan, Kübra, Yurt Öncel, S. (2013), “Üniversite Öğrencilerinde İşsizlik Kaygısı Durumunun Değerlendirilmesi”, Kırıkkale Üniversitesi Bilimde Gelişmeler Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, Haziran, 108- 117. [Google Scholar]
 8. Duman, Ş. Taşğın, Ö.; Özdağ, S. (2009), “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, Cilt 11, Sayı 3, ss.27–32. [Google Scholar]
 9. Ersoy-Kart, Müge, Erdost, H.E., (2008),”Employment Worries Among Turkish University            Students”,Social Behaviour and Personality, 36 (2), 275-288. [Google Scholar]
 10. Gizir, Cem Ali (2005), “Orta Doğu Teknik Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Problemleri Üzerine Bir Çalışma”, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:1, Sayı: 2,          196-213. [Google Scholar]
 11. Kıcır, Başak (2010), “Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin İşsizlik Kaygısı: Psikolojik Etmenler Açısından Bir İnceleme”, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara. [Google Scholar]
 12. Kurt, Günseli (2010), “Ridit Analizi ve Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Kaygılarının İncelenmesi Üzerine Bir Uygulama”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 2, 193- 206. [Google Scholar]
 13. Mütevellioğlu, Nergis, Zanbak, M, Mert, M. (2010), “İşsizlik, Üniversiteli Gençlik ve Gelecek: Bir Alan Araştırmasının Bulguları”, Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 1, 207-229. [Google Scholar]
 14. Şanlı Kula, Kamile, Saraç, T. (2016), “Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Kaygısı”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (33), 227- 242. [Google Scholar]
 15. Tekin Tayfun, Ayşe Nur, Korkmaz, A. (2016), “Üniversite Öğrencilerinde İşsizlik Kaygısı: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 17, 534- 558. [Google Scholar]
 16. Turgut, Murat; Gökyürek B., Yenel, İ.F. (2004), “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarındaki       Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümlerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin  Bu Bölümleri Seçme Nedenleri ve Beklentileri Üzerine Bir Araştırma”, G.Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt. 5, Sayı. 1, 91-99. [Google Scholar]
 17. Tunçsiper, Bedriye, Bicil, İ.M, Biçen, Ö.F. (2012), “Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin    İşsizlik Kaygısına İlişkin Tutumları Üzerine Bir Uygulama”, Türkiye Ekonomi Kurumu, Üçüncü Uluslararası Ekonomi Konferansı, 1-3 Kasım, 2012, İzmir. [Google Scholar]
 18. TÜİK, Haber Bülteni, No: 21865, Tarih; 07.12.2016. (Erişim Tarihi: 26.07.2017). [Google Scholar]
 19. Yazar Aslan, Berna (2015), “Genç İşsizliğe Yönelik Alan Araştırması: Üniversite Öğrencileri Arasında Kaygı ve Umutsuzluk”, Çalışma İlişkileri Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 2, 71- 86. [Google Scholar]
 20. Kalkınma Bakanlığı (2017), “İşgücü Piyasasındaki Gelişmelerin Makro Analizi”, Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü”, 2017-II. [Google Scholar]
 21. ILO, Global Employment Trends for Youth 2017, Paths to a Better Working Future, Genova, 2017. [Google Scholar]
 22. ILO, “Key Indicators of the Labour Market”, Ninth Edition, 2015. [Google Scholar]
 23. YÖK Öğrenci İstatistikleri, https://istatistik.yok.gov.tr/, (erişim Tarihi: 24.07.2017) [Google Scholar]