International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences
Abbreviation: IJIASOS | ISSN (Print): 2602-4802 | ISSN (Online): 2602-4500 | DOI: 10.29329/ijiasos

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 2017, Vol. 1(1) 71-89

Türkiye’de Kamu Sendikacılığının Gelişimi ve Toplu Pazarlık Sorunları

Bora Yenihan & İzzettin As

pp. 71 - 89   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiasos.2017.85.6

Published online: December 28, 2017  |   Number of Views: 1481  |  Number of Download: 1440


Abstract

Sendika hakkı günümüzde hem örgütlenme hakkı olarak birinci kuşak haklar arasında hem de sendikalaşma hakkı olarak ikinci kuşak haklar arasında yer alan, uluslararası platformda doğrudan ve dolaylı olarak koruma ve garanti altına alınan bir haktır. Sendika hakkının anlamlı bir şekilde kullanılabilmesi için toplu sözleşme ve grev hakları büyük önem taşımakta ve birbirini bütünleyen bir yapı ortaya çıkmaktadır. Ülkemiz açısından kamu çalışanlarının sendikal haklarını geç bir dönem de elde ettikleri, elde ettikleri bu hakları da kullanamadıkları görülmektedir. Özellikle hukuksal düzenlemelerin yetersiz ve kısıtlayıcı olması, çalışma yaşamını olumsuz etkilemektedir.

Keywords: Sendika, Kamu Sendikacılığı, Toplu Pazarlık


How to Cite this Article

APA 6th edition
Yenihan, B. & As, I. (2017). Türkiye’de Kamu Sendikacılığının Gelişimi ve Toplu Pazarlık Sorunları. International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 1(1), 71-89. doi: 10.29329/ijiasos.2017.85.6

Harvard
Yenihan, B. and As, I. (2017). Türkiye’de Kamu Sendikacılığının Gelişimi ve Toplu Pazarlık Sorunları. International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 1(1), pp. 71-89.

Chicago 16th edition
Yenihan, Bora and Izzettin As (2017). "Türkiye’de Kamu Sendikacılığının Gelişimi ve Toplu Pazarlık Sorunları". International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 1 (1):71-89. doi:10.29329/ijiasos.2017.85.6.

References
 1. Akyiğit, Ercan, "Yeni Sistemde Sendika Üyeliği ve Güvencesi", Çalışma ve Toplum Dergisi, Sayı:2, Yıl: 2013, s. 41-90. [Google Scholar]
 2. Alper, Yusuf, “Rekabetten İşbirliğine: İşçi ve İşveren Sendikacılığı”, Çimento-İşveren Dergisi, Cilt:20, Sayı:1, Ocak-2006, s. 8-11. [Google Scholar]
 3. Balcı, Yusuf, Sendikacılık ve Toplu Pazarlık Ekonomisi, Alfa Basım, Ankara, 1999. [Google Scholar]
 4. Benli, Abdurrahman, "Türkiye'de Kamu Çalışanlarının Sendikalaşma Çabaları ve Sorunları", Sosyal Siyaset Konferansları, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını, Sayı: 46, İstanbul, 2003, s. 89-128. [Google Scholar]
 5. Bülbül, Okan Güray, "Uluslararası Belgeler Karşısında 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ve Türkiye'de Kamu Görevlileri Sendikacılığı", Anadolu Üniversitesi, SBE, (Yayımlanmamış YL Tezi), Eskişehir, 2009 [Google Scholar]
 6. Çelik, Aziz, Kuvvet Lordoğlu, “Türkiye’de Resmi Sendikalaşma İstatistiklerinin Sorunları Üstüne”, Çalışma ve Toplum Dergisi,  Sayı: 9, 2006/2, s. 11-30. [Google Scholar]
 7. Çelik, Nuri, İş Hukuku Dersleri, 22. bs., İstanbul, Beta Yayınları, 2009. [Google Scholar]
 8. ÇSGB, Çevrimiçi, 15.05.2013, http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/ShowProperty/WLP%20Repository/cgm/sendikalar/dosyalar/kamusendikalari [Google Scholar]
 9. ÇSGB, "4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu" Ankara, 2012. [Google Scholar]
 10. Demirbilek, Tunç, Toplu Pazarlığın Davranışsal Boyutu, Basisen Eğitim ve Kültür Yayınları, No: 28, İzmir, 1996 [Google Scholar]
 11. Dereli, Toker, Aydınlar, Sendika Hareketi ve Endüstriyel İlişkiler Sistemi, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1975. [Google Scholar]
 12. Dereli, Toker, "6356 Sayılı Yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu: Genel Bir Değerlendirme",Çalışma ve Toplum Dergisi, Sayı:1, Yıl:2013, s.41-64. [Google Scholar]
 13. Devlet Personel Başkanlığı, "Kamu Görevlileri Sendikaları Mevzuatı İle İlgili Görüşler",Çevrimiçi,02.06.2013. http://www.dpb.gov.tr/dpbgorusmenu5.html [Google Scholar]
 14. Eke, Abdulhalim "Sözleşmeli Personel Uygulaması ve Anayasa Mahkemesi Kararı", Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 22, Sayı:4, 1989, s. 69-84. [Google Scholar]
 15. Ekin, Nusret, Endüstri İlişkileri, Beta Yayım Dağıtım, İstanbul, 1994. [Google Scholar]
 16. Erdoğan, Ekrem, Mehmet Zeki Ak, “Neo-Liberal Ekonomik Dönüşüm ve Sendikalar”, Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Cilt: 7 Sayı: 2 Yıl: 2003, s. 2-14. [Google Scholar]
 17. Güler, Birgül Ayman, Kamu Personeli Sistem ve Yönetim, İmge Kitabevi, Ankara, 2005.  [Google Scholar]
 18. Gülmez, Mesut, "Memur Sendikaları ve Siyasal Etkinlik", Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 28, Sayı: 2, 1995, s. 29-50. [Google Scholar]
 19. Gülmez, Mesut, Kamu Görevlileri Sendika ve Toplu Görüşme Hukuku, 788'den 4688'e: 1926-2001, TODAİE, Ankara, 2002. [Google Scholar]
 20. Gülmez, Mesut, Türkiye’de Çalışma İlişkileri (1936 Öncesi), TODAIE Yayınları, Ankara, 1991. [Google Scholar]
 21. ILO, "Türkiye'nin Onayladığı ILO Sözleşmeleri", Çevrimiçi, 15.05.2013, http://www.ilo.org/public/turkish/region/eurpro/ankara/about/sozlesmeler.htm [Google Scholar]
 22. Işık, Rüçhan, Sendika Hakkı, Tanınması ve Sınırları, Sevinç Matbaası, Ankara, 1962. [Google Scholar]
 23. Işıklı, Alpaslan, Sendikacılık ve Siyaset, 6. bs., İmge Kitabevi, Ankara, 2005. [Google Scholar]
 24. İleri, Ülkü, Türkiye’de Toplumsal Değişimin Çalışma İlişkileri Üzerindeki Etkileri, TUHİS Yayınları, Ankara, 2009. [Google Scholar]
 25. Kağnıcıoğlu, Deniz, Türkiye’de Kamu Sektöründe İşçi Sendikacılığı ve Küreselleşmenin Etkileri, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1999 [Google Scholar]
 26. Koç, Yıldırım, Türkiye İşçi Sınıfı ve Sendikacılık Hareketi, Yol-İş Sendikası Yay.,Ankara, 2003 [Google Scholar]
 27. Koray, Meryem, Endüstri İlişkileri, Basisen Eğitim ve Kültür Yayınları No: 22, İstanbul, 1992. [Google Scholar]
 28. Kutal, Gülten, Türkiye'de İşçi Sendikacılığı, 1960-1968, İÜ Yayın No: 2314, İstanbul, 1977 [Google Scholar]
 29. Kutal, Metin, "Uluslararası Çalışma Normları Karşısında Kamu Görevlilerinin Sendikal Örgütlenme Haklarına İlişkin Bazı Gözlemler", Kamu-İş Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 4, 2002, s. 133-141. [Google Scholar]
 30. Mahiroğulları, Adnan, "Gelişim Süreci ve Yasal Çerçevesiyle Türkiye'de Memur Sendikacılığı", İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt: 55, Sayı: 1, 2005, s. 143-189.  [Google Scholar]
 31. Makal, Ahmet, “Cumhuriyetin 80. Yılında Türkiye’de Çalışma İlişkileri”, Ankara Üniversitesi, SBE Tartışma Metinleri, No: 62, Eylül 2003, s. 11. (Çevrimiçi 15.05.2013.) http://www.politics.ankara.edu.tr/eski/dosyalar/tm/SBF_WP_62.pdf. [Google Scholar]
 32. Özgümüş, Hasibe, "Memur Sendikalarının Belediyelerde İmzaladığı Toplu İş Sözleşmeleri ve Hukuki Sonuçları", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, 1999, s. 20-34. [Google Scholar]
 33. Polat, Enes, "Kamu Görevlileri Sendikacılığının Sayısal Görünümü", Kamu-İş Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 2, 2007, s. 165-181. [Google Scholar]
 34. Resmi Gazete, 10.08.2012 tarih ve 28380 sayılı "4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2012 Ağustos İstatistikleri Hakında Tebliğ" [Google Scholar]
 35. Sarıoğlu, Halil İbrahim, “Türk Toplu Pazarlık Düzeni ve Çalışma Mevzuatının Karşılıklı Etkileri”, İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt 52 Sayı:2, İstanbul, 2002, s. 65-84. [Google Scholar]
 36. Sarıoğlu, Halil İbrahim, “Sanayileşmiş Ülkelerde Toplu Pazarlık Düzeyi ve Kapsam Üzerine”, Sosyal Siyaset Konferansları, 43-44. Kitaplar, İstanbul, 2000, s. 95-103. [Google Scholar]
 37. Serim, Bülent, Kamu Görevlilerinin Örgütlenmesinde Hukuksal Boyut, Öteki Yayınevi, Ankara, 1995. [Google Scholar]
 38. TBMM, "Avrupa Sosyal Şartı Uluslararası Sözleşmesi", Çevrimiçi, 15.05.2013, http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/26488.pdf; [Google Scholar]
 39. TBMM, "Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi, Çevrimiçi, 15.05.2013, http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/83*93.pdf;  [Google Scholar]
 40. TBMM, "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi", Çevrimiçi, 15.05.2013, http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/203*208.pdf; [Google Scholar]
 41. TBMM, "İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi", Çevrimiçi, 15.05.2013,   http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/IH_ve_Temel_Ozgurluklerin_Korunmasi.pdf;   [Google Scholar]
 42. TBMM, "Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme", Çevrimiçi, 15.05.2013, http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/Medeni_Siyasi_Haklari_Ul_Soz.pdf;  [Google Scholar]
 43. Tokol, Aysen, Endüstri İlişkileri ve Yeni Gelişmeler, 3. Bs. Dora Yayıncılık, Bursa, 2011 [Google Scholar]
 44. Tokol, Aysen, Türkiye’de Sendikal Hareket, Ezgi Kitabevi, Bursa, 1994. [Google Scholar]
 45. Turan, Kamil, "Dünya'da ve Türkiye'de Kamu Görevlileri Sendikalarının Hukuki Gelişmeleri", Kamu-İş Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 4, Ocak 1999, s.  [Google Scholar]
 46. Tutum, Cahit, Personel Yönetimi, TODAİE Yayınları, Yayın No: 179, Ankara, 1979. [Google Scholar]
 47. Uçkan, Banu, Deniz Kağnıcıoğlu, Endüstri İlişkileri, Anadolu Üniversitesi Yayın No:1573, Açıköğretim Fakültesi Yayın, No:829, Eskişehir, 2004. [Google Scholar]
 48. UN,  "The Universal Declaration of Human Rights", Çevrimiçi, 15.05.2013, https://www.un.org/en/documents/udhr/;  [Google Scholar]
 49. UN, "International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights", Çevrimiçi, 15.05.2013, http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx;   [Google Scholar]
 50. Yar, Feyzi, "Türkiye'de Kamu Görevlileri Sendikalarının Toplu Pazarlık Sistemindeki Etkililiği", Ankara Üniversitesi, SBE, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara, 2010 [Google Scholar]
 51. Zaim, Sabahaddin, Çalışma Ekonomisi, 10. Bs., Filiz Kitabevi, İstanbul, 1997. [Google Scholar]