International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences
Abbreviation: IJIASOS | ISSN (Print): 2602-4802 | ISSN (Online): 2602-4500 | DOI: 10.29329/ijiasos

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 2022, Vol. 6(3) 310-335

Vergiye Uyumunun Ödüllendirilmesine Mükelleflerin Bakışı: Bir Saha Araştırması

Mehtap Öksüz & Serkan Işık

pp. 310 - 335   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiasos.2022.470.5

Published online: September 30, 2022  |   Number of Views: 4  |  Number of Download: 36


Abstract

Vergi uyumunu etkileyen faktörler literatürde sıkça tartışılan bir konudur. Mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlayabilmek için önem arz eden faktörlerden birisi de ödüllerdir. Vergiye uyumlu olan mükelleflerin somut ve/veya soyut olarak ödüllendirilmesi, vergiye gönüllü uyumunun artırılmasında rol oynadığı gibi vergi gelirlerinin artırılmasında da önemli bir yere sahiptir. Gönüllü vergi uyumunun merkezinde mükellef ve mükellef davranışları yer almaktadır. Bu nedenle mükelleflerle yapılan ampirik çalışmalar vergi uyumunun ödüllendirilmesi konusunda daha sağlıklı sonuçlara ulaşmak açısından önem arz etmektedir. Bu bağlamda çalışmada, Çanakkale ili Biga ilçesi özelinde gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin vergiye uyumunun ödüllendirilmesi ile ilgili görüşlerinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada anket yöntemi kullanılarak 193 mükellefin vergi uyumunun ödüllendirilmesi ile ilgili görüşlerine ulaşılmıştır. Çalışmanın sonuçları, vergi uyumunun ödüllendirilmesinin vergi uyumunun artırılması açısından etkili olabileceği yönündedir.

Keywords: Vergi Uyumu, Vergi Uyumunun Ödüllendirilmesi, Gönüllü Vergi Uyumu, Mükelleflerin Tutum ve İnançları


How to Cite this Article

APA 6th edition
Oksuz, M. & Isik, S. (2022). Vergiye Uyumunun Ödüllendirilmesine Mükelleflerin Bakışı: Bir Saha Araştırması . International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 6(3), 310-335. doi: 10.29329/ijiasos.2022.470.5

Harvard
Oksuz, M. and Isik, S. (2022). Vergiye Uyumunun Ödüllendirilmesine Mükelleflerin Bakışı: Bir Saha Araştırması . International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 6(3), pp. 310-335.

Chicago 16th edition
Oksuz, Mehtap and Serkan Isik (2022). "Vergiye Uyumunun Ödüllendirilmesine Mükelleflerin Bakışı: Bir Saha Araştırması ". International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 6 (3):310-335. doi:10.29329/ijiasos.2022.470.5.

References
 1. Allingham, M. G. & Sandmo, A. (1972). “Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis”, Journal of Public Economics, 1 (3-4), 323-338. [Google Scholar]
 2. Alm, J. & Jackson, B.R. & McKee, M. (1992a). “Estimating the Determinants of Taxpayer Compliance with Experimental Data”, National Tax Journal, 45 (1), 107-114. [Google Scholar]
 3. Alm, J. & Jackson, B & McKee, M. (1992b). “Deterrence and Beyond: Toward a Kinder”, Gentler IRS, in: J. Slemrod (ed.), Why People Pay Taxes. Ann Arbor: University of Michigan Press:, pp. 311-329. [Google Scholar]
 4. Alm, J. & Sanchez, I. & Juan, A.D: (1995). “Economic and Noneconomic Factors in Tax Compliance”. Kyklos, 48 (1), 3–18. [Google Scholar]
 5. Altunışık, R. & Coşkun, R. & Bayraktaroğlu, S. & Yıldırım, E. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. 10. Baskı, Sakarya Kitabevi: Sakarya. [Google Scholar]
 6. Babbie, E. (2007). The Practise of Social Research. Cengage Learning: California. [Google Scholar]
 7. Bazart, C. & M. Pickhardt (2009). “Fighting Income Tax Evasion with Positive Rewards: Experimental Evidence”, Public Finance Review, 39 (1), 124-149. [Google Scholar]
 8. Bornman, M. (2014). Principles for Understanding, Encouraging and Rewarding Voluntary Tax Compliance. Unpublished Doctoral Thesis. Johannesburg: University of Johannesburg.  [Google Scholar]
 9. Bornman, M. & Stack, L. (2015). “Rewarding Tax Compliance: Taxpayers’ Attitudes and Beliefs”, Journal of Economic and Financial Sciences, 8 (3), 790-807. [Google Scholar]
 10. Brockmann, H. & Genschel, P. & Seelkopf, L. (2016). “Happy Taxation: Increasing Tax Compliance Through Positive Rewards?”, Journal of Public Policy, 36 (3), 381–406. [Google Scholar]
 11. Chan, C. W. & Troutman, C. S., & O’Bryan, D. (2000). “An Expanded Model of Taxpayer Compliance: Empirical Evidence from USA and Hong Kong”, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 9 (2), 83-103. [Google Scholar]
 12. Çiçek, S. & Çiçek, H. G. & Şahin-İpek, E. A. (2019). “Vergiye Uyum Sürecinde Davranışsal Yaklaşım: Mükellef Davranışları ve Tipolojileri”, Sosyoekonomi, 27 (39), 223-244. [Google Scholar]
 13. Deci, E. L. (1971). “The Effects of Contingent and Noncontingent Reward and Controls on Intrinsic Motivation”, Organizational Behavior and Human Performance, 8 (2), 217-229. [Google Scholar]
 14. Doran, M. (2009). “Tax Penalties and Tax Compliance”, Georgetown Law Faculty Publications and Other Works. 915. https://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/915. [Google Scholar]
 15. Falkinger, J. & Walther, H. (1991). “Rewards versus Penalties: On a New Policy Against Tax Evasion”, Public Finance Quarterly, 19 (1), 67-79. [Google Scholar]
 16. Feld, L. P. & Frey, B. S. (2002). “Trust Breeds Trust: How Taxpayers are Treated”, Economics of Governance, 3, 87-99. [Google Scholar]
 17. Feld, L. P., Frey, B. S., & Torgler, B. (2006). “Rewarding honest taxpayers? Evidence on the impact of rewards from field experiments”, CREMA working paper 2006-16, 2-23. [Google Scholar]
 18. Gangl, K. & Muehlbacher, S. & de Groot, M. & Goslinga, S. & Hofmann, E. & Kogler, C. & Antonides, G. & Kirchler, E. (2013). “How Can I Help You?” Perceived Service Orientation of Tax Authorities and Tax Compliance”. FinanzArchiv/Public Finance Analysis, 69 (4), 487–510. [Google Scholar]
 19. George, D. & Mallery, P. (2020). IBM SPSS Statistics 26 Step by Step: A Simple Guide and Reference. New York: Routledge. [Google Scholar]
 20. Greenberg, J. (1984). “Avoiding Tax Avoidance: A (repeated) Game-Theoretic Approach”, Journal of Economic Theory, 32 (1), 1-13. [Google Scholar]
 21. Gupta, R. (2009). “An Empirical Study of Demographics of Perceptions of Tax Evasion in New Zealand”, Journal of Australian Taxation, 12 (1/2), 1- 40. [Google Scholar]
 22. Hofmann, E. & Voracek, M. & Bock, C. & Kirchler, E. (2017). “Tax Compliance Across Sociodemographic Categories: Meta-Analyses of Survey Studies in 111 Countries”, Journal of Economic Psychology, 62, 63-71 [Google Scholar]
 23. Kastlunger, B. & Muehlbacher, S. & Kirchler, E. & Mittone, L. (2011). “What Goes Around Comes Around? Experimental Evidence of the Effect of Rewards on Tax Compliance”, Public Finance Review, 39 (1), 150-67. [Google Scholar]
 24. Kılıç, S. (2016). “Cronbach’ın Alfa Güvenirlik Katsayısı”. Journal of Mood Disorders, 6 (1), 47-48. [Google Scholar]
 25. Koessler, A. K. & Torgler, B. & Feld, L.P. & Frey, B.S. (2016). “Commitment to Pay Taxes: A Field Experiment on the Importance of Promise”, CESifo Working Paper No. 6186. Munich, Germany: Center for Economic Studies and the ifo Institute. [Google Scholar]
 26. Kunz, J. & Linder, S. (2012). “Organizational Control and Work Effort-Another Look at the Interplay of Rewards and Motivation”, European Accounting Review, 21 (3), 591-621. [Google Scholar]
 27. Landsberger, M. & Meilijson, I. (1982) . “Incentive Generating State Dependent Penalty System: The Case of Income Tax Evasion”. Journal of Public Economics, 19 (3), 333-352. [Google Scholar]
 28. Mamun, A. A. & Entebang, H. & Mansor, S. A. & Yasser, Q. R. & Nathan, T. M. (2004). “The Impact of Demographic Factors on Tax Compliance Attitude and Behavior in Malaysia”. Faculty of Business - Papers (Archive), No: 1704, Erişim: 12.09.2021, https://ro.uow.edu.au/buspapers/1704 [Google Scholar]
 29. Mendoza, J. P. & Wielhouwer, J. L. & Kirchler, E. (2017). “The Backfiring Effect of Auditing on Tax Compliance”, Journal of Economic Psychology, 62 (C), 284-294. [Google Scholar]
 30. Mohdali, R. & Isa, K. & Yusoff, S. H. (2014). “The Impact of Threat of Punishment on Tax Compliance and Non-compliance Attitudes in Malaysia”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 164, 291-297. [Google Scholar]
 31. Murphy, K. (2005). “Regulating More Effectively: The Relationship between Procedural Justice, Legitimacy, and Tax Non-compliance”. Journal of Law and Society, 32 (4), 562-89. [Google Scholar]
 32. Resmî Gazete. (2020), Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 312) 301 No’lu Tebliğ, https://www.resmigazete.gov.tr/, (10.10.2021). [Google Scholar]
 33. Saad, N. (2014). “Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers’ View”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 109, 1069-1075. [Google Scholar]
 34. Song, Y. & Yarbrough, T. (1978). “Tax Ehics and Taxpayer Attitudes: A Survey”. Public Administration Review, 38 (5), 442-452. [Google Scholar]
 35. Torgler, B. (2003). “Beyond Punishment: A Tax Compliance Experiment with taxpayers in Costa Rica”, Revista de Analisis Economico, 18 (1), 27-56. [Google Scholar]
 36. Taşkın, Y. (2012). “Vergi Psikolojisi Ve Vergiye Karşı Mükellef Tepkileri”, Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 54, 67-90. [Google Scholar]
 37. Uyanık, A. (2019). “Vergi Bilinci ve Vergiye Gönüllü Uyumun Vergi Gelirlerine EtkilerininDeğerlendirilmesi”, Maliye Dergisi, 177, 354–386. [Google Scholar]
 38. Yıldırım, Z. & Ağar, S. (2009). Vergi Hukukunda Beyan Sisteminin Etkinliği, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını: Ankara. [Google Scholar]
 39. Yoruldu, M. (2020). “Vergi Uyumu ve Vergiye Uyum Sağlayan Mükelleflere Tanınan Vergi Teşvikinin Değerlendirilmesi”. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (3) , 55-64. [Google Scholar]
 40. Widianto, R. (2015). The Effect of Demographic Factors on Individual Tax Compliance in Duren Sawit (East Jakarta, Indonesia), International Institute of Social Studies, The Hague, The Netherlands, Economics of Development (ECD). Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/33403 [Google Scholar]