International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences
Abbreviation: IJIASOS | ISSN (Print): 2602-4802 | ISSN (Online): 2602-4500 | DOI: 10.29329/ijiasos

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 2022, Vol. 6(3) 289-309

Çalışanların Hukuki Haklarına İlişkin Farkındalık Düzeyleri: Antalya İli Turizm Sektörü Örneği

Ari̇fe Uygun & Murşi̇t Işık

pp. 289 - 309   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiasos.2022.470.4

Published online: September 30, 2022  |   Number of Views: 22  |  Number of Download: 201


Abstract

Çalışma hayatının vazgeçilmez aktörlerinden biri olan işçilerin hakları yasal düzenlemelerle koruma altına alınmıştır. Yasalar ve temel sözleşme metinleri, emeğin korunması ve taraflarca ekonomik çıkarın sağlanması amacıyla işçiyi korurken birtakım sorumluluklar da yüklemektedir. Çalışanların haklarına dair bilinç ve farkındalığın artması ile hak ihlalleri ve emeğin sömürülmesine dair işçiyi istismar eden durumlara karşı azalma görülebilmektedir. Bununla birlikte işçilerin hakları ve sorumlulukları üzerine farkındalığının yüksek olması işçi açısından büyük önem arz etmektedir.

Bu araştırmanın amacı turizm sektöründeki çalışanların hukuki haklarına ilişkin farkındalık düzeyi ve tutumlarını ölçmektir. Bu amaçla yapılan nitel araştırma kapsamında gönüllülük esasına dayalı 21 erkek ve 4 kadın ile mülakat yapılmıştır. Örneklem seçme yöntemi olarak kartopu örneklem yöntemi kullanılmıştır. Mülakat sonucunda analizler için Nvivo uygulaması deneme sürümü kullanılmıştır. Analiz, kategorik endeksleme ile oluşturulan kodlar yardımıyla belli bir kavram oluşturmaya çalışılarak yapılmıştır.

Araştırma sonucunda, işçiler kanunları yeterli bulduğunu söylerken işverenlerin kanuna uymadığını ifade etmiştir. Ücretler, mesai ücretlerinin ödenmemesi ve izinlerin verilmemesi ise karşılaşılan sorunlardan bazılarıdır. İşverenlerin işten çıkarmayı tehdit olarak kullanması ve sorunları çözmemesi, kıdem tazminatını kaybetme ve iş bulamama korkusu işçileri haklarını savunmamaya itmektedir. İşçilerin şikayetçi olduğu bir diğer konu ise denetimlerin haberli olması ve usulüne uygun yapılmamasıdır. Çalışanların iş hayatındaki konumlarına ilişkin görüşleri ise çoğunluk olarak değersiz hissetme olmuştur. Turizm sektöründe yer alan sendikalaşmaya ilişkin olumsuz bakışın düzeltilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için TİS sayılarının arttırılması, yapılan denetimlerin usulüne uygun yapılması ve iyileştirici politikaların hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Keywords: İşçi, İş Mevzuatı, Haklar, Farkındalık


How to Cite this Article

APA 6th edition
Uygun, A. & Isik, M. (2022). Çalışanların Hukuki Haklarına İlişkin Farkındalık Düzeyleri: Antalya İli Turizm Sektörü Örneği . International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 6(3), 289-309. doi: 10.29329/ijiasos.2022.470.4

Harvard
Uygun, A. and Isik, M. (2022). Çalışanların Hukuki Haklarına İlişkin Farkındalık Düzeyleri: Antalya İli Turizm Sektörü Örneği . International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 6(3), pp. 289-309.

Chicago 16th edition
Uygun, Ari̇fe and Mursi̇t Isik (2022). "Çalışanların Hukuki Haklarına İlişkin Farkındalık Düzeyleri: Antalya İli Turizm Sektörü Örneği ". International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 6 (3):289-309. doi:10.29329/ijiasos.2022.470.4.

References
  1. Ayhan, A. (2012). Sosyal güvenlik kavramı ve sosyal güvenlik ilkeleri. SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi, 2(1). [Google Scholar]
  2. Çelik, N. (2011). İş Hukuku Dersleri. İstanbul: Beta Yayıncılık. [Google Scholar]
  3. Güzel, A., ve Okur, A. R. (2004). Sosyal Güvenlik Hukuku. İstanbul: Beta Yayıncılık. [Google Scholar]
  4. İŞKUR, Alo 170, https://www.iskur.gov.tr/alo_170/alo-170/, (ET 30.03.2021). [Google Scholar]
  5. Rüzgâr, E. (2012). İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun Genel Değerlendirmesi, turkhukuksitesi.com kütüphanesinde yayınlanmıştır. Erişim:16.03.2022. [Google Scholar]
  6. Patton, M. Q. (2018). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
  7. Pıçak, M., ve Kadah, H. (2018). Türkiye'de Sendikalaşmanın Tarihsel Gelişimi. Kolektif içinde, Dünden Bugüne Ekonomi Yazıları (s. 207-248). İzmit: Umuttepe. [Google Scholar]
  8. Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]