International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences
Abbreviation: IJIASOS | ISSN (Print): 2602-4802 | ISSN (Online): 2602-4500 | DOI: 10.29329/ijiasos

Review article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 2022, Vol. 6(3) 336-356

Sosyal Politika Kapsamında Yaşlılara Yönelik Uygulamalar: Almanya Örneği

Merve Can

pp. 336 - 356   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiasos.2022.470.6

Published online: September 30, 2022  |   Number of Views: 21  |  Number of Download: 46


Abstract

Yaşlılık,  fiziksel ve ruhsal olarak gerilemelerin yaşandığı biyolojik bir süreçtir. Fiziksel ve ruhsal değişimlerin yanı sıra ekonomik sorunlar, emeklilik, aile içi sorunlar, dışlanmışlık hissi, muhtaçlık hali gibi durumlarda yaşanmaktadır. Yaşlılık sosyal bir sorundur, yaşlı bireylerin bütün bu sorunlar ile baş edebilmeleri için içinde bulundukları toplumdan destek almaları gerekmektedir. Toplum desteğiyle birlikte uygulanacak olan yaşlılara yönelik sosyal politikalar, yaşlı bireylerin sorunlarının çözüme kavuşturulması adına büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı Almanya’da yaşlılara yönelik sosyal politika uygulamalarını ele almaktır. Dünya nüfusu giderek yaşlanmaktadır bu duruma bağlı olarak çalışma, yaşlı nüfusun sorunlarını önlemeye yönelik sosyal politika uygulamalarının artan önemini vurgulamaktadır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılarak literatür taraması yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda Almanya’da ki nüfusun giderek yaşlandığını buna bağlı olarak sosyal, ekonomik ve toplumsal sorunların yaşanacağını bu sorunları önlemek, yaşlı bireyleri toplumun bir parçası olarak görebilmek için sosyal politika uygulamalarının değişim ve dönüşüm geçirmesinin bir zorunluluk haline geldiği sonucuna varılmıştır. Bu sonuca bağlı olarak geleceğe yönelik bazı önerilerde bulunulmuştur.

Keywords: Yaşlılık, Yaşlı Nüfus, Sosyal Politika, Almanya


How to Cite this Article

APA 6th edition
Can, M. (2022). Sosyal Politika Kapsamında Yaşlılara Yönelik Uygulamalar: Almanya Örneği . International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 6(3), 336-356. doi: 10.29329/ijiasos.2022.470.6

Harvard
Can, M. (2022). Sosyal Politika Kapsamında Yaşlılara Yönelik Uygulamalar: Almanya Örneği . International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 6(3), pp. 336-356.

Chicago 16th edition
Can, Merve (2022). "Sosyal Politika Kapsamında Yaşlılara Yönelik Uygulamalar: Almanya Örneği ". International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 6 (3):336-356. doi:10.29329/ijiasos.2022.470.6.

References
 1. Albanase, A. (2015). “Employment of Young and Older Workers: Three Policy Evaluations”, PhD Thesis, Ghent University Faculty of Economics and Business Administration, Belgium. [Google Scholar]
 2. Altan, Ö. Z. (2007). Sosyal politika. Eskişehir: Açık Öğretim Fakültesi Yayınları. [Google Scholar]
 3. Ante, C. (2008). “Pension Policy Reforms in Germany”, Hertie School of Governance Working Papers, (10). [Google Scholar]
 4. Bağlı, M.S. (2011). Alman Yerel Yönetim Yapısı, Türk İdare Dergisi, (473), 45. [Google Scholar]
 5. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) (2022). https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/aeltere-menschen Erişim Tarihi: 15.06.2022. [Google Scholar]
 6. Bundesministerium für Gesundheit, (2022). https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/pflege.html Erişim Tarihi: 12.06.2022. [Google Scholar]
 7. Burhan, E. (2012). Panel Veri Analizi İle Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye için Petrol Tüketimi ve Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla Arasındaki İlişkinin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Eskişehir. [Google Scholar]
 8. Cerev G. (2017). Türkiye’de Emeklilerin Çalışma Hayatına Yeniden Katılmalarının Hukuksal Boyutu. Proceedings Book of 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD-2017), İstanbul. [Google Scholar]
 9. Çağlar, T. (2015). Yaşlılık ve Bakım Sigortası: Almanya Örneği. Toplum ve Sosyal Hizmet, 26 (1) , 205-222. [Google Scholar]
 10. Deutsche Rentenversicherun. (2022). https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Rente/Grundrente/grundrente_node.html Erişim Tarihi: 19.06.2022. [Google Scholar]
 11. Dietz, M.,  Koch, S., Kung, G. and Stephan, G. (2011). Die Entgeltsicherung für Ältere: ein Auslaufmodell?, WSI-Mitteilungen, 64 (5),  226-233. [Google Scholar]
 12. DPT. (2007). Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı, Ankara: Yayın No 2741. [Google Scholar]
 13. Duell, N, and Vogler-Ludwig, K. (2012). “EEO Review”, Employment Policies to Promote Active Ageing, Münih: ECONOMIX Research & Consulting, 2-12. [Google Scholar]
 14. Duman, Y. (2014). Dünyanın En Yaşlı İkinci Ülkesi Almanya’da Riester Emeklilik Sistemi İle Zorunlu Emeklilik Sigortası Arasındaki İlişkinin Analizi. Sosyal Güvence, 0 (5). [Google Scholar]
 15. Evyapan, R. (1999). “Atatürk ve Sosyal Devlet”. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 15 (43) , 253-282. [Google Scholar]
 16. Freier, U and Rauschhofer, G. (1984). Atlas Wirtschaftslehre. Wiesbaden: Gabler Verlag. [Google Scholar]
 17. Global Agewatch Index. (2015). https://www.helpage.org/global-agewatch/population-ageing-data/country-ageing-data/?country=Germany#collapseFour Erişim Tarihi: 20.06.2022. [Google Scholar]
 18. Gökbunar, A. R. , Uğur, A. , Duramaz, S. (2016 ).  "Yaşlı Nüfusa Yönelik Sağlık Harcamaların Azaltılmasında Kamusal Politikaların Önemi" . Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 12, 109-122 [Google Scholar]
 19. Gündoğan, N., Biçerli, M.K., Özkaplan, N. (2019). Çalışma Ekonomisi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. [Google Scholar]
 20. Hatipler, M. (2018). Cumhuriyet Dönemi Balkan Göçlerinin Sosyal Politikalar ile İlişkileri. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (2), 423-445. [Google Scholar]
 21. Hekimler, A. (2015). Federal Almanya’da Sosyal Bakım Sigortasının Temel Esasları- Türkiye İçin Gözlemler, Çalışma ve Toplum Dergisi, 1 (44), 1 [Google Scholar]
 22. Hekimler, A. (2017). Yaşlılara Yönelik Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Bakım Sigortası: Federal Almanya Örneği. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (2) , 235-243. [Google Scholar]
 23. Hill, M. (2006). Social Policy in The Modern World, First Publication, A Comparative Text, USA: Blackwell Publishing. [Google Scholar]
 24. Hotar, N. (2021). Sosyal Politikada Yeni Ufuklar. Çalışma İlişkileri Dergisi, 12 (1) , 1-23 [Google Scholar]
 25. International Monetary Fund (IMF) (2022). https://www.imf.org/en/publications/weo/weo-database/2022/april/weoreport?c=134,&s=ngdpdpc,&sy=2005&ey=2021&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1 Erişim Tarihi: 10.06.2022. [Google Scholar]
 26. International Monetary Fund (IMF) (2022). https://www.imf.org/en/Data Erişim Tarihi: 10.06.2022. [Google Scholar]
 27. Kalkan, M. (2020). Almanya’da Sosyal Politika-Sosyal Devlet. Düşünce ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi , (3) , 167-170. [Google Scholar]
 28. Kocabaş, F. ve Kol, E. (2020). Almanya ve Türkiye’de Karşılaştırmalı Olarak Bakım Hizmetleri: Türkiye’de Bakım Sigortası Kurulmasına Yönelik Bir Öneri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (4) , 283-310. [Google Scholar]
 29. Koçer, Ö. Ş. (2014). Almanya Federal Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Sistemi ve Sistem İçerisinde Sosyal Sigorta Uygulamaları, Yayınlanmış Doktora Tezi, Ankara: Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. [Google Scholar]
 30. Komşu, U.C.  (2014). Yaşlılık, Yaşlı Nüfusun Sorunları ve Yaşlılık Eğitimi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 370-389. [Google Scholar]
 31. Laurisz, N. (2021). “Social Policy.” Edt. Artur Wolek. Public Policies. Krakow: Ignatianum Universty Press, 106-117. [Google Scholar]
 32. Martinez C. G. ve Cerev G. (2019). Global Age Watch Index ve Insıghts. Encylopedia of  Gerontology and Populatıon Aging. Springer  Nature Switzerland. [Google Scholar]
 33. McClellan, J.E. (2013). Dünya Tarihinde Bilim ve Teknoloji. S. Sargut (Çev.) Ankara: Akılçelen Kitaplar. [Google Scholar]
 34. Mkandawire, T. (2004). Social Policy İn A Development Context. In T. Mkandawire (Ed.),Social Policy İn A Development Context: Introduction Palgrave Macmillan, London. 1-33. [Google Scholar]
 35. OECD (2022). https://data.oecd.org/natincome/net-national-income.htm#indicator-chart Erişim Tarihi: 11.06.2022. [Google Scholar]
 36. Onur B. (2008). Gelişim Psikolojisi. İstanbul: İmge Yayınevi. [Google Scholar]
 37.  Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2022). https://data.oecd.org/pop/elderly-population.htm Erişim Tarihi: 06.06.2022. [Google Scholar]
 38.  Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2022). https://data.oecd.org/pop/old-age-dependency-ratio.htm#indicator-chart Erişim Tarihi: 09.06.2022. [Google Scholar]
 39. Özen, E, ve Okşak, Y. (2020). Kişi Başına Düşen Milli Gelirin İthalat Üzerindeki Etkisi: Türkiye İçin Bir Nedensellik Analizi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24 (2), 779-793. [Google Scholar]
 40. Posner, R.A. (1995). Aging and Old Age. Chicago: The University of Chicago Press. [Google Scholar]
 41. Spicker, P. (2000). The Welfare State A General Theory, London: Sage Publications [Google Scholar]
 42. Statistisches Bundesamt (2021). https://www.destatis.de/EN/Themes/Society-Environment/Population/Population-Projection/medium-term-population-projection.html Erişim Tarihi: 30.05.2022 [Google Scholar]
 43.  Statistisches Bundesamt (2022). https://wwwgenesis.destatis.de/genesis//online?operation=table&code=124110001&bypass=true&levelindex=0&levelid=1654789717377#abreadcrumb Erişim Tarihi: 25.05.2022. [Google Scholar]
 44. Statistisches Bundesamt (2022). https://service.destatis.de/bevoelkerungspyramide/index.html#!y=2022&l=en Erişim Tarihi: 02.06.2022. [Google Scholar]
 45. Steiner, V. (2017). “The Labor Market for Older Workers in Germany”, Journal for Labour Market Research, 50(1), 4. [Google Scholar]
 46. Şahin, S. (2016). Değişen Dünya Nüfusu Yapısının Görsel Materyallerle İfadesi: Nüfus Piramitlerini Yeniden Düşünmek. TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu. Ankara. [Google Scholar]
 47. T. C. Berlin Büyükelçiliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği. http://www.calisma.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=49:almanyadan-emeklilik&Itemid=54 Erişim Tarihi: 11.06.2022. [Google Scholar]
 48. T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü, Kobi Destekleri Ülke İncelemeleri(Almanya, İngiltere ve Belçika), Ankara: 2014, 55. [Google Scholar]
 49. Tanrıkulu, F. (2018). Yaşlanan Alman Nüfusu ve Artan Göçmen İhtiyacı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Yükselen Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve Ayrımcılık. Journal of Social Policy Conferences , (75) , 93-122. [Google Scholar]
 50. Teke, D. ve Yenihan, B. (2022). Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar: Aktif Yaşlanma Yaklaşımının Covıd-19 Pandemisi Ekseninde Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6 (1) , 27-64. [Google Scholar]
 51. Tokol, A. (2017). Uluslararası Sosyal Politika. Bursa: Dora Yayıncılık. [Google Scholar]
 52. Tokol, A. ve Alper, Y. (2015). Sosyal Politika. Bursa: Dora Yayıncılık. [Google Scholar]
 53. Tomanbay, İ. (2002). Sosyal Rehabilitasyon-Sosyal Geriatri. Yeşim Gökçe Kutsal (Ed.), Geriatri içinde. Ankara. 248-259. [Google Scholar]
 54. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı. https://ticaret.gov.tr/data/5ef1fa4913b876b1f885180c/ALMANYA%C3%9Clke%20Profili_2021.pdf/  Erişim Tarihi: 02.11.2021 [Google Scholar]
 55. Umutlu, S. ve Tekin Epik, M. (2019). “Türkiye’de Yaşlı Nüfus ve Sosyal Politika Uygulamaları”. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 11 (1), 29-43. [Google Scholar]
 56. United Nations Population Fund (UNFPA) (2022). https://www.unfpa.org/data/world-population-dashboard Erişim Tarihi: 06.06.2022. [Google Scholar]
 57. United States Census Bureau (2022). https://www.census.gov/data-tools/demo/idb/#/pop?country_year=2022&country_yr_anım=2022&fıps_sıngle=gm&dashpages=dash&menu=popviz&fıps=gm&poppages=byage&pop_years=2021,2022&agegroup=1y Erişim Tarihi: 02.06.2022. [Google Scholar]
 58. United States Census Bureau (2022). https://www.census.gov/programs-surveys/international-programs/data.html Erişim Tarihi: 28.05.2022. [Google Scholar]
 59. Vina, J., Borras, C. vd. (2007). “Theories of Ageing.” IUBMB Life, 59 (4-5), 249-254. [Google Scholar]
 60. Yay, S. (2014). “Tarihsel Süreçte Türkiye’de Sosyal Devlet”, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmaları Dergisi, 3 (9), 147-162. [Google Scholar]
 61. Yorgun, S. (2013). “Sosyal Politika Açısından 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu.” Çalışma ve Toplum Dergisi, (39), 357-380. [Google Scholar]
 62. Yörük, A. (2019). Yaşlıların Dini ve Sosyal Yaşantıları Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme: Karaman Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman. [Google Scholar]
 63. Zencirkıran, M. (2016). Sosyoloji. Bursa: Dora Yayıncılık. [Google Scholar]