International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences
Abbreviation: IJIASOS | ISSN (Print): 2602-4802 | ISSN (Online): 2602-4500 | DOI: 10.29329/ijiasos

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 2022, Vol. 6(3) 254-271

Sosyal Belediyecilik Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme: Malatya Büyükşehir Belediyesi Örneği

Ni̇da Gülerce

pp. 254 - 271   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiasos.2022.470.2

Published online: September 30, 2022  |   Number of Views: 15  |  Number of Download: 37


Abstract

Vatandaşların huzur ve refah içinde yaşamaları için devletlerin daima sosyal politika üretmeleri gerekmektedir. Belediyeler vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için toplumsal ve demokratik yapı topluluğu olmalarından dolayı yetki alanlarını genişleterek hizmet vermektedirler. Belediyeler, toplum içinde oluşan problemlerin çözümü noktasında yetki ve kaynaklarını en verimli şekilde kullanmaktadırlar. Bu doğrultuda sosyal belediyeciliğin uygulama yönünden en önemli faktörü olan sosyal hizmet faaliyeti ön plana çıkmaktadır. Sosyal belediyecilik kapsamında yapılan hizmetler, vatandaşların huzur ve esenliğine yararlı olarak hem sosyal barışı hem de sosyal kalkınmayı hedeflemektedir.

Malatya’da yoksullara, kimsesiz vatandaşlara, yaşlılara, engelli bireylere yönelik çeşitli uygulamalar vardır. Bu uygulamalar belediyeler tarafından gerçekleşmektedir. Çalışma Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik uygulamalarına nasıl baktığına ilişkin olması, sosyal belediyeciliğin güncel durumunun yorumlanması, ileriye yönelik politikalar üretmesi ve destek sağlaması yönünden önemlidir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de sosyal belediyecilik uygulamaları Malatya Büyükşehir Belediyesi özelinde analiz edilmiştir. Çalışma nitel bir çalışma olup, literatür taraması sonucunda oluşturulmuştur. Çalışmada literatür taraması yapılarak elde edilen istatiksel veriler yorumlanmıştır. Çalışma sonucunda günümüzde sosyal belediyecilik kapsamında yapılan yardımların vatandaşların yoksullukla mücadelesinde önemli bir yere sahip olduğu, yardımların kapsamının artırılarak devam etmesi gerektiği tespit edilmiştir.

Keywords: Türkiye, Yerel Yönetimler, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Belediyecilik


How to Cite this Article

APA 6th edition
Gulerce, N. (2022). Sosyal Belediyecilik Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme: Malatya Büyükşehir Belediyesi Örneği . International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 6(3), 254-271. doi: 10.29329/ijiasos.2022.470.2

Harvard
Gulerce, N. (2022). Sosyal Belediyecilik Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme: Malatya Büyükşehir Belediyesi Örneği . International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 6(3), pp. 254-271.

Chicago 16th edition
Gulerce, Ni̇da (2022). "Sosyal Belediyecilik Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme: Malatya Büyükşehir Belediyesi Örneği ". International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 6 (3):254-271. doi:10.29329/ijiasos.2022.470.2.

References
 1. 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu, (2012). [Google Scholar]
 2. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, (2005). [Google Scholar]
 3. Akdoğan, Y. (2006). Sosyal Belediyecilik. Yerel Siyaset Dergisi, 3, 29-37. [Google Scholar]
 4. Altun, F. (2018). Türkiye’de Sosyal Belediyecilik: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas. [Google Scholar]
 5. Ateş, H. (2009). Sosyal Belediyecilik. Çerçeve Dergisi, 16(49), 88-95. [Google Scholar]
 6. Beki, A. (2008). Türkiye'de Sosyal Belediyecilik Uygulamaları: Ümraniye Belediyesi Örneği. (Yayımlanmış Doktora Tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya. [Google Scholar]
 7. Bostanoğlu, Ö. (1990). Türk Belediyeciliğinde Güncel Tarihsellik. Amme İdaresi Dergisi, 23(2), 74-93. [Google Scholar]
 8. Cerev G. (2014). Türkiye'de Kamu Çalışanlarının Örgütlenme Mücadelesinin Hukuksal Gelişim Süreci: 6289 Sayılı Kanun ve Sendikal Haklara Etkileri. Çalışma İlişkileri Dergisi Cilt 5 Sayı 2 Sayfa 25 [Google Scholar]
 9. Cerev G. ve Yenihan B. (2017). İşgücü Piyasası Temel Kavramları Doğrultusunda Elazığ İli İşgücü Piyasasının Mevcut Durumu Ve Analizi. Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi. Cilt 4 Sayı 1 Sayfa 77-90 [Google Scholar]
 10. Çiğdem, E. (2020). Yerel Yönetişim Uygulaması Olarak Kent Konseylerinin Malatya Kent Konseyi Üzerinden Değerlendirilmesi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(8), 202-225. [Google Scholar]
 11. Ersöz, H. Y. (2011). Sosyal Politikada Yerelleşme. İstanbul Ticaret Odası, İstanbul. [Google Scholar]
 12. Ersöz, Y. Halis (2011). Sosyal Politika- Refah Devleti- Yerel Yönetimler İlişkisi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 55(1), 759-775. [Google Scholar]
 13. Ethem, K. P. (2010). Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Uygulamaları ve Temel Sorunlar. Akademik İncelemeler Dergisi, 5(1), 1-22. [Google Scholar]
 14. Evin, H. (2017). 6360 Sayılı Yasa ve Kentsel Yoksullukla Mücadelede Büyükşehir Belediyeleri: Malatya Örneği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27(1), 85-98. [Google Scholar]
 15. Frolova, E. V., Vinichenko, M. V., Kirillov, A. V., Rogach, O. V., ve Kabanova, E. E. (2016). Development of Social Infrastructure in the Management Practices of Local Authorities: Trends and Factors. Internatıonal Journal Of Envıronmental & Scıence Educatıon, 11(15), 7421-7430. [Google Scholar]
 16. Güleç, S. (2008). 1945-1980 yılları arasında Türkiye’de Refah Devleti. Yerel Siyaset Dergisi, (13), 48-55. [Google Scholar]
 17. Gülenç, F. A. (2018). Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Uygulamalarının Sorunlar ve Beklentiler Bağlamında Değerlendirilmesi: Konya Büyükşehir Belediyesi Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. [Google Scholar]
 18. Güllüce, İ. (2004). Yerel Yönetimlerin Sorunları ve Çözüm Önerileri, İstanbul, Alfa Yayınları, Yayın No 1437. [Google Scholar]
 19. Kahraman, N. (2016). Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Uygulamaları Malatya Büyükşehir ve Elazığ Belediyesi Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya. [Google Scholar]
 20. Kalaycı, S. ve Akın, A. (2019). Engellilere Yönelik Yerel Sosyal Hizmetlerde Belediyelerin Yeri: Malatya Büyükşehir Belediyesi. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 22(2), 663-674. [Google Scholar]
 21. Kalaycı, S. ve Aytıs, Z. (2019). Belediyelerin Yoksullukla Mücadeledeki Rolü: Malatya Büyükşehir Belediyesi Örneği. Turkish Studies - Social Sciences, 14(6), 3157-3271. [Google Scholar]
 22. Kılıçarslan, F. (2010). Sosyal Belediyecilik Nasıl Olmalı. (http://www.beypazarihabertv.com/ FatihKilicarslan/83/SOSYALBELEDiYECiLiK-NASIL-OLMALI, 22.07.2018). [Google Scholar]
 23. Kocaoğlu, Ö, K, Akkuş ve Aydoğan, C. (2017). Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 5(4), 158-169. [Google Scholar]
 24. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 2018 Yılı Faaliyet Raporu. [Google Scholar]
 25. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 2019 Yılı Faaliyet Raporu. [Google Scholar]
 26. Mermer, C, Ş. ve Negiz, N. (2016). Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Anlayışı: Denizli Büyükşehir Belediyesi Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21(4), 1299-1322. [Google Scholar]
 27. Önen, A. Banazılı, M. ve Ozan, M, Ş. (2018). Sosyal Belediyecilik Anlayışı Kapsamında Yerel Yönetimlerde Sosyal Hizmet Faaliyetleri: Malatya Büyükşehir Belediyesi Örneği. Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları. 462-471. [Google Scholar]
 28. Önen, S, M. (2010). Yerel Yönetimlerin Yoksullukla Mücadelesi: Malatya Belediyesi Örneği. Sayıştay Dergisi, 21(79), 63-95. [Google Scholar]
 29. Öz, C, S. (2010). Sosyal Belediyecilik Bağlamında Evde Bakım Hizmetleri: İstanbul, Ankara ve Kocaeli Büyükşehir Beld. Örnekleri. (Yayımlanmış Doktora Tezi). Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya. [Google Scholar]
 30. Sarıhan, A. (1997). Dünden Bugüne Vakıflar. E kütüphane- Eğitim Birsen 30-34. [Google Scholar]
 31. Saylan E.ve Cerev G. (2019). Yerel Yönetim Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık İle İş Doyumları Arasındaki İlişkiye Yönelik Nicel Bir Araştırma: Elazığ İl Özel İdaresi Örneği. Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi. Cilt 6 Sayı 11 Sayfa 103-118 [Google Scholar]
 32. Sezik, M. (2013). Neo-Liberal Belediyecilik ve Malatya Belediyesi Örneği. İdealkent Araştırmaları Dergisi, 4(8), 270-292. [Google Scholar]
 33. Sezik, M. (2015). 6360 Sayılı Kanuna Göre Büyükşehirlerde Bütünleşme Sürecinin Etkileri: Malatya Örneği. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya. [Google Scholar]
 34. Sezik, M. (2016). Türkiye’de Sosyal Belediyeciliğin Gelişimi ve Sorun Alanları. İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 171-186. [Google Scholar]
 35. Şataf, C. (2017). Yerel Yönetimler Üzerine Seçme Yazılar. Türkiye'de Sosyal Belediyecilik Anlayışına Yönelik Genel Bir Değerlendirme. Sakarya: Beşköprü Yayınları, 1-26. [Google Scholar]
 36. Tatyana I. A,. Irina P. N,. Liudmila V. S,. Sergey V. K,. Guzel F. Y,. Albina N. M,. Natalia M. K. ve Oleg A. P. (2015). Economic Aspects of Local Authorities Functioning. Journal of Sustainable Development, 8(6), 1913-9063. [Google Scholar]
 37. Torjman, S. ve Reid, E, L. (2003). The Social Role of Local Government. The Caledon Institute of Social Policy, 1-22. [Google Scholar]
 38. TÜİK, İşgücü İstatistikleri, Aralık 2020. https://cip.tuik.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 15.11.2021) [Google Scholar]
 39. Ulusoy, A. ve Akdemir, T. Mahalli İdareler Teori-Uygulama-Maliye, Geliştirilmiş 7. Baskı, Ankara, Seçkin Yayınları, 2012, 234. [Google Scholar]
 40. Varol, S. (2019). Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Uygulamalarının Değerlendirilmesi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 41. Yıldırım, A. (2014). Belediyelerin Sosyal Politika Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme: Malatya Belediyesi Örneği. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(17), 486-508. [Google Scholar]