International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences
Abbreviation: IJIASOS | ISSN (Print): 2602-4802 | ISSN (Online): 2602-4500 | DOI: 10.29329/ijiasos

Review article | International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 2021, Vol. 5(2) 91-110

5510 Sayılı Kanun Kapsamında Ev Hizmetlerinde Çalışanların Değerlendirilmesi

Ecehan Kazancı Yabanova & Mustafa Öztürk

pp. 91 - 110   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiasos.2021.369.3

Published online: September 15, 2021  |   Number of Views: 8  |  Number of Download: 16


Abstract

Ev hizmetleri kapsamındaki işlerin büyük bir çoğunluğu Türk toplumsal yapısında ev hanımları tarafından yürütülmektedir. Ancak son yıllarda kadınların çalışma hayatı içerisindeki katılımının da artması ile bu işlerin hizmet alımı şeklinde giderilmesi ihtiyacı giderek artmıştır. Bu nedenle ev temizliği, çocuk bakımı, yaşlı bakımı, bahçe bakımı vb. temel ev hizmetleri dışarıdan bir hizmet alımı ile giderilmektedir. Talepte yaşanan bu artış ev hizmetleri sektöründe çalışanların sayısında da ciddi bir artışa neden olmuştur. Dolayısıyla ev hizmetleri alanında yaşanan uyuşmazlıklar ve kanuni yükümlülükler çok daha önemli bir konuma gelmiştir. Bu çalışma ile amaçlanan ev hizmetlinde çalışanların temelde 5510 sayılı kanun kapsamında, özelde ise ulusal ve uluslararası diğer kanunlar kapsamında değerlendirilmesidir.

Keywords: 5510 sayılı kanun, Ev hizmetlerinde çalışanlar


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Yabanova, E.K. & Ozturk, M. (2021). 5510 Sayılı Kanun Kapsamında Ev Hizmetlerinde Çalışanların Değerlendirilmesi . International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 5(2), 91-110. doi: 10.29329/ijiasos.2021.369.3

Harvard
Yabanova, E. and Ozturk, M. (2021). 5510 Sayılı Kanun Kapsamında Ev Hizmetlerinde Çalışanların Değerlendirilmesi . International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 5(2), pp. 91-110.

Chicago 16th edition
Yabanova, Ecehan Kazanci and Mustafa Ozturk (2021). "5510 Sayılı Kanun Kapsamında Ev Hizmetlerinde Çalışanların Değerlendirilmesi ". International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 5 (2):91-110. doi:10.29329/ijiasos.2021.369.3.

References
 1. Akbıyık, N., (2013). Ev Hizmetlerinde Çalışma: Malatya’da Bir Alan Araştırması, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 21. [Google Scholar]
 2. Albin, E. ve Mantouvalou, V., (2012). The ILO Convention on Domestic Workers: from the Shadows to the Light, Industrial Law Journal, 41(1), 67-78. [Google Scholar]
 3. Arıcı, K. (2015). Türk Sosyal Güvenlik Hukuku, Ankara. [Google Scholar]
 4. Arslan E. A. (2014). 6552 Sayılı Kanun’un 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Getirdiği Bazı Önemli Değişikliklerin Değerlendirilmesi,  MÜHFHAD, 20(3), 247-272. [Google Scholar]
 5. Blackett, A., (2012). The Decent Work For Domestic Workers Convention and Recommendation, The Amerikan Journal of International Law, 106(4). [Google Scholar]
 6. Caniklioğlu, N. ve Özkaraca, E., (2015). Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı, 129-1157. [Google Scholar]
 7. Council of Europe, (2008). Digest of The Case Law of European Committee of Social Rights, Conclusions XIV-2, Belgium, pp. 123-125. [Google Scholar]
 8. Demircioğlu, M. ve Güzel, A., (2001). İşverenin Sosyal Sigorta Yükümlülükleri ve Sorumluluğu, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul. [Google Scholar]
 9. Erdoğan, G., (2008). Avrupa Sosyal Şartı ve Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı. TBBD, 78, 123-166. [Google Scholar]
 10. Ergin, H. (2009). Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Değerlendirmeler, İstanbul Barosu, İstanbul. [Google Scholar]
 11. Gündoğan, N., (2002). Hizmetler Sektöründe İstihdam. Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 7(1), 93-108. [Google Scholar]
 12. Güzel, A., Okur, A.R. ve Caniklioğlu, N., (2014). Sosyal Güvenlik Hukuku, Yenilenmiş 15.Bası, İstanbul. [Google Scholar]
 13. Güzel, A., Okur, A.R., ve Caniklioğlu, N., (2016). Sosyal Güvenlik Hukuku, 16. Baskı, İstanbul. [Google Scholar]
 14. International Labour Office, (2010). Decent Work for Domestic Workers Report IV (1), International Labour Conference, 99th Session, Geneva. [Google Scholar]
 15. International Labour Office, (2013). Domestic Workers across The World: Global and Regional Statistics and Extent of Legal Potection, Geneva. [Google Scholar]
 16. Kalaycıoğlu, S. ve Rittersberger-Tılıç, H., (2001). Cömert Ablaların Sadık Hanımları, [Google Scholar]
 17. Evlerimizdeki Gündelikçi Kadınlar. İstanbul. [Google Scholar]
 18. Karaca, N.G., ve Kocabaş, F., (2009). Ev Hizmetlerinde Çalışanların Karşılaştıkları Sorunların Türkiye Açısından Değerlendirilmesi. Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 10(4). [Google Scholar]
 19. Karadeniz, O., (2011). Türkiye’de Atipik Çalışan Kadınlar ve Yaygın Sosyal Güvencesizlik. Çalışma ve Toplum Ekonomi ve Hukuk Dergisi, (2), 83-127. [Google Scholar]
 20. Keskin, D., (2012). Bağımlı Ev Eksenli Çalışanların Hukuki Konumu. Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, 12(44), 16-25. [Google Scholar]
 21. Koç, M. (2004). 4857 Sayılı İş Kanunu’nun Kapsamı Ve İstisnalar. Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Aylık Dergi, 19, 168–176. [Google Scholar]
 22. Korkmaz, A. ve Avsallı, H., (2012). Çalışma Hayatında Yeni Bir Dönem: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26, 153-167. [Google Scholar]
 23. Machado, R. ve Maria, J., (2003). Domestic Work, Conditions of Work and Employment. A Legal Perspective. Conditions of Work and Employment Series No: 7, International Labour Office (ILO), Geneva. [Google Scholar]
 24. Miles, I. ve Boden, M., (2000). Introduction: Are Services Special, Services and Knowledge Based Economy, London. [Google Scholar]
 25. Mollamahmutoğlu, H., Astarlı, M. ve Baysal, U., (2014). İş Hukuku, Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 6. Baskı, Ankara. [Google Scholar]
 26. Mutlay, F. B. (2014). Sosyal Sigorta Yardımlarına Hak Kazanma Koşulları ve Eşitlik İlkesi. Beta Basım Yayın, İstanbul. [Google Scholar]
 27. Oelz, M., (2014). The ILO‟s Domestic Workers Convention and Recommendation: A Window of Oppornutiy for Social Justice. International Labour Review, 155(1). [Google Scholar]
 28. Okur, A.R., (2004). Ev Hizmetlerinde (İşlerinde) Çalışanların Sigortalılığı. Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 7(3), 1-22. [Google Scholar]
 29. Okuyan, M. E., (2017). Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı. E-Yaklaşım Dergisi, 294. [Google Scholar]
 30. Özdemir, C. S., (2005). Evde Çocuk Bakan Bayanların Yasal Hakları. Yaklaşım Dergisi, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/2005056520.htm Erişim Tarihi: 08.11.2019 [Google Scholar]
 31. Resmi Gazete (2015). Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9 uncu [Google Scholar]
 32. Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ. Sayı: 29313, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150401-16.htm [Google Scholar]
 33. Sevinç, İ. (2015). Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı. Yaklaşım Dergisi, 270. [Google Scholar]
 34. Sözer, A. N., (2017). İşçi Bağımsız Çalışan ve Kamu Görevlileri Bakımından Türk Sosyal Sigortalar Hukuku, 3. Bası, Beta Yayınları, İstanbul. [Google Scholar]
 35. Süral, N. (2015). Ev Hizmetinde Çalışanların Sosyal Güvenliği. TİSK Akademi, 10(20), 214-229. [Google Scholar]
 36. Şakar, M. (2017). Sosyal Sigortalar Uygulaması, 12. Bası, Beta Basım Yayın, İstanbul. [Google Scholar]
 37. Tuncay, A. C. ve Ekmekçi, Ö. (2017). Sosyal Güvenlik Hukuku. 19. Bası, Beta Basım Yayın, İstanbul. [Google Scholar]
 38. Tunçay, S., (2013). Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığına İlişkin Yaşanan Tereddütler ve Çözüm Önerileri. Mali Çözüm, 183-188. [Google Scholar]
 39. Tunçomağ, K. (1989). İş Hukukunun Esasları, İstanbul. [Google Scholar]
 40. UN Committe on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 19: The Right to Social Security (Art. 9 of the Covenant), 4 February 2008, E/C.12/GC/19, [Google Scholar]
 41. http://www.refworld.org/publisher,CESCR,GENERAL,,47b17b5b39c,0.html Erişim Tarihi: 06.11.2019 [Google Scholar]
 42. Yıldırımalp, S. ve İslamoğlu, E., (2012). Ev Hizmetinde Çalışanların Sosyal Güvenliği: Çalışan ve Çalıştıran Ekseninde Bir Değerlendirme, Sakarya İktisat Dergisi, 5(3), 1-17. [Google Scholar]