International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences
Abbreviation: IJIASOS | ISSN (Print): 2602-4802 | ISSN (Online): 2602-4500 | DOI: 10.29329/ijiasos

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 2019, Vol. 3(4) 83-105

İş Kazalarının Hukuki Sonuçları

Ecehan Kazancı Yabanova & Mustafa Öztürk

pp. 83 - 105   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiasos.2019.229.1

Published online: February 10, 2020  |   Number of Views: 614  |  Number of Download: 749


Abstract

Çalışanlar iş ortamlarında çeşitli risklerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu risklerin başında ise iş kazaları gelmektedir. Bu noktada çalışanların sağlığının ve güvenliğinin sağlanması ayrıca iş kazalarına karşı korunmaları işverenlerin en temel sorumluluklarının başında yer alır. İş kazaları işçiler ve işverenler üzerinde olumsuz sonuçlar doğuran bir durumdur. Özellikle işçiler açısından geri dönüşü olmayan ağır sonuçları da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle iş kazasına uğrayan işçinin hukuki açıdan güvence altına alınması kanunen zorunlu kılınmıştır.

Bu çalışmanın amacı, iş kazalarının hukuki sonuçlarını sosyal güvenlik hukuku ve tazminatlar açısından iki ayrı boyutta ortaya koymaktır. Çalışmada iş kazaları ile ilgili kavramsal çerçeve ortaya konulmuş ve iş kazalarının hukuki sonuç ve yaptırımları kanunlar çerçevesinde ele alınmıştır.

Keywords: İş Sağlığı, İş Güvenliği, İş Kazası


How to Cite this Article

APA 6th edition
Yabanova, E.K. & Ozturk, M. (2019). İş Kazalarının Hukuki Sonuçları . International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 3(4), 83-105. doi: 10.29329/ijiasos.2019.229.1

Harvard
Yabanova, E. and Ozturk, M. (2019). İş Kazalarının Hukuki Sonuçları . International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 3(4), pp. 83-105.

Chicago 16th edition
Yabanova, Ecehan Kazanci and Mustafa Ozturk (2019). "İş Kazalarının Hukuki Sonuçları ". International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 3 (4):83-105. doi:10.29329/ijiasos.2019.229.1.

References
 1. Akbulut, T., (1986), Uygulamalı İşçi Sağlığı, Eser Matbaası, Samsun. [Google Scholar]
 2. Akın, L., (2001), İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat, Ankara. [Google Scholar]
 3. Alpar, B., (2003), “İşçi Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamı Hakkında 155 sayılı ILO Sözleşmesiyle İlgili Çalışma Hayatı Mevzuatı”, C. 7, S. 2, Kamu-İş, İş Hukuku ve İktisat Dergisi. [Google Scholar]
 4. Altıner, F.Z., (2009), “İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Maddi Tazminat Yükümlülüğü”, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: XIII, Sayı:3-4, ss.265-289. [Google Scholar]
 5. Bacak, B., (2002), “İş Kazalarını Etkileyen Faktörler ve Bunları Önlemenin Yolları: Çanakkale İli Çimento, Toprak ve Cam Sektöründe Bir Uygulama”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul. [Google Scholar]
 6. Balcı, M., (2008), İş Kazası veya Meslek Hastalığından Doğan Tazminat Davaları, Destekten Yoksun Kama Nedeniyle Tazminat Davaları Uygulaması ve İçtihatlar, Yetkin Yayınları, Ankara. [Google Scholar]
 7. Caniklioğlu, N., (2007), “Kısa Vadeli Sigortalar Bağlamında 5510 Sayılı Yasa Uygulaması ve Çıkacak Sorunlar”, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunları ve Gerekçeler Sempozyumu, İstanbul Barosu Yayınları. [Google Scholar]
 8. Ceylan, H. (2011). “Türkiye’deki İş Kazalarının Genel Görünümü ve Gelişmiş Ülkelerle Kıyaslanması”, International Journal of EngineeringResearch andDevelopment, Vol.3, No.2. [Google Scholar]
 9. Cuhruk M., Çolakoğlu, H.S., Bükey, A., (1977), Sosyal Sigortalar Kanunu, Ankara. [Google Scholar]
 10. Çelik, N., (2007), İş Hukuku Dersleri, Beta Yayınevi, Ankara. [Google Scholar]
 11. Demir, F., (2009), Yargıtay Kararları Işığında İş Hukuku ve Uygulaması, İzmir. [Google Scholar]
 12. Ekmekçi, Ö., (1996), “Destekten Yoksunluk ve Cismani Zararlardan İşverenin Özel Hukuktan Doğan Sorumluluğuna İlişkin Yargıtay Kararları”, Galatasaray [Google Scholar]
 13. Üniversitesi İş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 1996 yılı Toplantısı, İstanbul. [Google Scholar]
 14. Erdoğan, M.Ş., (2013), “İş Kazasından Zarar Görenlerin ve Yakınlarının Maddi ve Manevi Zararlarının Tazmini”, Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, Vol:8, Cilt:2, ss.1099-1110. [Google Scholar]
 15. Eren, F., (1994), Borçlar Hukuku ve İş Hukuku Açısından İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Sorumluluğu, Ankara. [Google Scholar]
 16. Eren, F., (2009), Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 11. Tıpkı Basım, İstanbul. [Google Scholar]
 17. Eren, F., (2014), Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yetkin Yayınları, Ankara. [Google Scholar]
 18. Gülel, İ., (2011), “İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Tazminat Sorumluluğu”, TAAD, C.1, Y.2, S.7, Ankara, ss.385-420. [Google Scholar]
 19. Günay, C. İ., (2008), İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, Yetkin Yayınları, Ankara. [Google Scholar]
 20. Güzel, A. ve Okur, A.R., (2010), Sosyal Güvenlik Hukuku, 13. Bası, İstanbul. [Google Scholar]
 21. Güzel, A., Okur, A.R. ve Caniklioğlu, N., (2007), Sosyal Güvenlik Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul. [Google Scholar]
 22. Hançer, B., (2009), “5510 Sayılı Kanuna Göre İş Kazası ve Meslek Hastalığı Halinde Sigortalı ve Hak Sahiplerine Sağlanan Haklar”, Mali Çözüm, S. 9. [Google Scholar]
 23. Işık, G., (2007), “İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Gelinen Süreçte İMO’ ya Bakış”, İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Ankara, ss: 275-288. [Google Scholar]
 24. Kabakçı, M., (2009), “İş Sağlığı ve Güvenliğinin Hukuk Sistemindeki Yeri”, TBB Dergisi, Sayı 86. [Google Scholar]
 25. Kaplan, T., (2003), “İşverenin Koruma ve Gözetme Borcunun Kapsamı”, Kamu- İş, İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Cilt:7, Sayı:2. [Google Scholar]
 26. Kaya, A., (2014), “İş Kazasında İşverenin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu”, TAAD, Yıl: 5, Sayı:17, ss.331-360. [Google Scholar]
 27. Kılıç, L., (2006), İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Sağlama Hükümlülüğü ve Sorumluluğu, Yetkin Yayınları, Ankara. [Google Scholar]
 28. Kılkış, İ., (2013), “İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yeni Dönem: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (İSGK)”, İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt: 15, Sayı:1, ss.17-41. [Google Scholar]
 29. Korkusuz, R. ve Uğur, S., (2010), Sosyal Güvenlik Hukukuna Giriş, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa. [Google Scholar]
 30. Levent, A., (2001), İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat, Yetkin Yayınları, Ankara. [Google Scholar]
 31. Narter, S., (2014), İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sorumluluklar, Adalet Yayınevi, Ankara. [Google Scholar]
 32. Okur, N., (2007), “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Dolayısıyla İşverenin Sorumluluğu”, TBB Dergisi, Sayı 70, ss.326-344. [Google Scholar]
 33. Özen, M., (2015), “İş Kazalarında Hukuki, Cezai ve İdari Sorumluluk”, Ankara Barosu Dergisi, ss.215-253. [Google Scholar]
 34. Özkanlı, E., (2015), “İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Manevi Tazminat Davası”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara. [Google Scholar]
 35. Seratlı, G.B., (2003), İş Kazasından Doğan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, Fakülteler Kitapevi. [Google Scholar]
 36. Süzek, S., (2005), “İşçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Hakları ve Yükümlülükleri”, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Sayı:6, Nisan- Mayıs-Haziran. [Google Scholar]
 37. Süzek, S., (2012), İş Hukuku (8), Beta Yayınevi, İstanbul. [Google Scholar]
 38. Şahbaz, Z., (2010), İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sorumluluğu ile Maddi Zararın Hesabına İlişkin Esaslar, Beta Yayınları. [Google Scholar]
 39. Şakar, M., (2011), Sosyal Sigortalar Uygulaması, Beta Yayınları, İstanbul. [Google Scholar]
 40. Tandoğan, H., (2010), Türk Mesuliyet Hukuku, Vedat Yayınevi, İstanbul. [Google Scholar]
 41. TDK, Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, 2011. [Google Scholar]
 42. Tekinay, S.S., Akman, T., Burcuoğlu, H., Altop, A., (1993), Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Filiz Kitabevi, İstanbul. [Google Scholar]
 43. Topaloğlu, S. ve Çınkı, F., (2014), İş Kazası ve Meslek Hastalığı, Haklar, Yardımlar, Yükümlülükler, Tazminat ve Ceza Sorumlulukları, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Yayın No:343, Ankara. [Google Scholar]
 44. Tuncay, C. ve Ekmekçi, Ö., (2008), Sosyal Güvenlik Hukukunun Esasları, Legal Yayıncılık, İstanbul. [Google Scholar]
 45. Ulusan, İ., (1990), İşverenin İşçiyi Gözetme Borcu, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul. [Google Scholar]
 46. Utkan, A., (2002), Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar, C. I, Turhan Kitapevi, Ankara. [Google Scholar]
 47. Yılmaz, G., (2005), “İş Kazalarından Doğan Sorumluluklar”, Mühendis ve Makine, C:46, S.543, ss.3-11. [Google Scholar]
 48. Yılmaz, H., (2013), “İş Kazası ve Kavramı”, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. [Google Scholar]
 49. Yücesoy, Y. ve Demir, M., (2011), Çalışma Yaşamında Haklar El Kitabı, Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara.  [Google Scholar]