International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences
Abbreviation: IJIASOS | ISSN (Print): 2602-4802 | ISSN (Online): 2602-4500 | DOI: 10.29329/ijiasos

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 2019, Vol. 3(4) 128-140

Uluslararası Çalışma Örgütü Belgelerinde Kamu Görevlilerinin Sendikal Hakları

Haydar Okan Yıldırım

pp. 128 - 140   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiasos.2019.229.3

Published online: February 10, 2020  |   Number of Views: 185  |  Number of Download: 611


Abstract

Kamu görevlilerinin sendikal hakları; sendikal örgütlenme, toplu pazarlık ve grev hakkı olmak üzere üç temel hakkı içermektedir. Bu hakların her biri temel hak ve özgürlük olarak kabul edilmekte olup, uluslararası belgelerde koruma altına alınmıştır.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 87, 98, 151 ve 154 sayılı sözleşmeleri kamu görevlilerinin sendikal hakları bakımından önemli düzenlemeler getirmektedir. “Sendikal örgütlenme hakkı” 87, 98 ve 151 sayılı ILO Sözleşmelerinde; “toplu pazarlık hakkı” 98, 151 ve 154 sayılı ILO Sözleşmeleri ile 159 ve 163 sayılı ILO Tavsiyelerinde; “grev hakkı” ise, ILO sözleşmelerinde açıkça düzenlenmemiş olsa da, ILO Denetim organları, çalışanların ekonomik ve sosyal menfaatlerini korumak ve geliştirmek amacıyla kanuni bir grev hakkının olduğunu belirtmişlerdir. ILO Denetim organları 87 sayılı Sözleşme’nin üç ayrı maddesine dayanarak grevin çalışanlar için kanuni bir hak olduğu sonucuna varmışlardır. 87 sayılı Sözleşme’nin 3., 8. ve 10. maddelerinden hareketle çalışanların grev hakkına sahip olduğu sonucuna varan ILO Denetim organları, grev hakkına getirilecek genel bir sınırlamanın sendika özgürlüğü ile bağdaşmayacağını ileri sürmüşler ve yalnızca kamu görevlerindeki ve temel hizmetlerdeki grevlerin sınırlanabileceğini belirtmişlerdir.

Keywords: Kamu görevlileri, sendikal haklar, sendikal örgütlenme, toplu pazarlık, grev hakkı


How to Cite this Article

APA 6th edition
Yildirim, H.O. (2019). Uluslararası Çalışma Örgütü Belgelerinde Kamu Görevlilerinin Sendikal Hakları . International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 3(4), 128-140. doi: 10.29329/ijiasos.2019.229.3

Harvard
Yildirim, H. (2019). Uluslararası Çalışma Örgütü Belgelerinde Kamu Görevlilerinin Sendikal Hakları . International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 3(4), pp. 128-140.

Chicago 16th edition
Yildirim, Haydar Okan (2019). "Uluslararası Çalışma Örgütü Belgelerinde Kamu Görevlilerinin Sendikal Hakları ". International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 3 (4):128-140. doi:10.29329/ijiasos.2019.229.3.

References
 1. Aktay, A. Nizamettin, Kadir Arıcı, E. Tuncay Senyen Kaplan, “İş Hukuku”, Gazi Kitabevi, Ankara, 2013 [Google Scholar]
 2. Balcı Gökçeoğlu, Şebnem, “Grev”, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayını, İstanbul, 1996, s. 488-492 [Google Scholar]
 3. Çelik, Aziz, “Avrupa Birliği Sosyal Politikası ve Türkiye”, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2014 [Google Scholar]
 4. Çelik, Aziz, Ahmet Makal, M. Hakan Koçak, “Sınıf, Sendika, Siyaset - Türkiye Emek Tarihinden Kesitler”, İmge Kitabevi, Ankara, 2016 [Google Scholar]
 5. Gülmez, Mesut, “Memurlar ve Sendikal Haklar”, İmge Kitabevi, Ankara, 1990 [Google Scholar]
 6. Gülmez, Mesut, “98 Sayılı Sözleşme Uygulaması ve Türkiye: 1955 – 1980”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 23, Sayı 3, Eylül 1990, s. 13-29 [Google Scholar]
 7. Gülmez, Mesut, “Sendikal Haklarda Uluslararası Hukuka ve Avrupa Birliğine Uyum Sorunu”, Belediye – İş Yayınları, Ankara, 2005 [Google Scholar]
 8. ILO, Freedom of Association Digest of Decisions and Principles and Principles of the Freedom of Association Committee of the Governing Body, Fifth (revised)edition, Geneva, 2006, paragraf, 523. [Google Scholar]
 9. Kağnıcıoğlu, Deniz, “Sendikacılık: Sendikal Hakların Uluslararası Çerçevesi”, Anadolu Üniversitesi Yayını, Ankara, 2013 [Google Scholar]
 10. Koç, Yıldırım, “Türkiye’de Sendika Hakkı ve ILO İlkeleri”, Eğitim – İş Yayınları, Ankara, 1999 [Google Scholar]
 11. Kutal, Metin, Çevrimiçi, 25.04.2019, www.sosyalhaklar.net/2013/bildiriler/kutal.pdf+&cd=1&hl=tr&ct=clnk&gl=tr  [Google Scholar]
 12. Kutal, Metin, Çevrimiçi, 25.04.2019, https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/9585 [Google Scholar]
 13. Kutal, Metin, Orhan Tuna, “Grev Hakkı: Başlıca Meseleleri ve Memleketimiz Bakımından Tanzimi”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayını, İstanbul, 1962 [Google Scholar]
 14. Makal, Ahmet, “Ameleden İşçiye - Erken Cumhuriyet Dönemi Emek Tarihi Çalışmaları”, İletişim Yayınları, İstanbul, 2011 [Google Scholar]
 15. Makal, Ahmet, “Grev, Kuramlar ve Uluslararası Farklılıklar”, V Yayınları, Ankara, 1987 [Google Scholar]
 16. Narmanlıoğlu, Ünal, “İş Hukuku II: Toplu İş İlişkileri”, BETA, İstanbul, 2016 [Google Scholar]
 17. Petrol – İş, “154 Sayılı Toplu Pazarlık Sözleşmesi”, Sendikal Notlar, Sayı 14, Nisan 2002, s. 83-86 [Google Scholar]
 18. Sur, Melda, “İş Hukuku Toplu İlişkiler”, Turhan Kitabevi, Ankara, 2015  [Google Scholar]
 19. Tokol, Aysen, “Endüstri İlişkileri ve Yeni Gelişmeler”, Dora, Bursa, 2017 [Google Scholar]
 20. Tosun, Sevcan, “87, 98 ve 151 Sayılı ILO Sözleşmelerine Göre Kamu Görevlilerinin Sendikal Hakları”, TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 5 – 6 [Google Scholar]
 21. Tuncay, A. Can, F. Burcu Savaş Kutsal, “Toplu İş Hukuku”, BETA, İstanbul, 2016  [Google Scholar]
 22. Uçkan, Banu, “Türkiye’de Kamu Görevlileri Sendikacılığı - 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Çerçevesinde”, Legal Yayıncılık, İstanbul, 2013. [Google Scholar]