International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences
Abbreviation: IJIASOS | ISSN (Print): 2602-4802 | ISSN (Online): 2602-4500 | DOI: 10.29329/ijiasos

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 2018, Vol. 2(2) 83-93

Türkiye'de Döviz Kurunda Meydana Gelen Değişmelerin Dış Ticarete Etkisi

Hasan Alp Özel & Erdoğan Öztürk

pp. 83 - 93   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiasos.2018.149.1

Published online: September 14, 2018  |   Number of Views: 352  |  Number of Download: 943


Abstract

Döviz kurunda meydana gelen değişmelerin dış ticarete etkisi ekonomi literatüründe önemli bir tartışma konusunu oluşturmaktadır. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ekonomik büyümelerini sağlaya bilmek için bir yandan önemli ölçüde ithalata bağımlıyken, diğer yandan da bu ithalatı gerçekleştirebilmek için önemli ölçüde de dövize ihtiyaç duymaktadırlar. Bu çalışmada dövizde meydana gelen değişmelerin Türkiye’nin dış ticaretine olan etkisi incelenmiştir. Çalışmada modele dahil edilen değişkenler arasında çift yönlü bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca çalışma sonucuna göre, döviz kurundaki artış sonucunda ihracattaki artış miktarı ithalattaki azalış miktarından fazladır.

Keywords: Döviz Kuru, Dış Ticaret, Nedensellik


How to Cite this Article

APA 6th edition
Ozel, H.A. & Ozturk, E. (2018). Türkiye'de Döviz Kurunda Meydana Gelen Değişmelerin Dış Ticarete Etkisi. International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 2(2), 83-93. doi: 10.29329/ijiasos.2018.149.1

Harvard
Ozel, H. and Ozturk, E. (2018). Türkiye'de Döviz Kurunda Meydana Gelen Değişmelerin Dış Ticarete Etkisi. International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 2(2), pp. 83-93.

Chicago 16th edition
Ozel, Hasan Alp and Erdogan Ozturk (2018). "Türkiye'de Döviz Kurunda Meydana Gelen Değişmelerin Dış Ticarete Etkisi". International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 2 (2):83-93. doi:10.29329/ijiasos.2018.149.1.

References
 1. Akbostancı, E. (2002). Dynamics of the Trade Balance : The Turkish J Curve. ERC / METU 6. International Conference in Economics, September Ankara. [Google Scholar]
 2. Aktaş, C. (2010). Türkiye’de Reel Döviz Kuru Ile Ihracat ve Ithalat Arasındaki Ilişkinin Var Tekniğiyle Analizi. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 11, ss. 123-140. [Google Scholar]
 3. Aktaş, C., Yıldız, V. (2008). Gümrük Birliği Sonrasi Türkiye’nin Ihracat Fonksiyonu Tahmini. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Yıl 7 Sayı 13, ss. 89-104. [Google Scholar]
 4. Altın, H., Süslü,  C. (2017). Türkiye İçin Döviz Kuru, İhracat ve İthalat Arasındaki Nedensellik İlişkisinin İncelenmesi, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(2), ss. 105-112. [Google Scholar]
 5. Arize, A.C. (1994). Cointegration Test of a Long- Run Relation Between The Real Exchange Rate And The Trade Balance. International Economic Journal, 8(3), ss.1 -9.  [Google Scholar]
 6. Auboin, M., Ruta, M. (2011). The Relationship Between Exchange Rates and International Trade: A Review of Economic Literature, Word Trade Organization, Economic Research And Statistics Division, Staff Working Paper ERSD-2011-17, ss. 1-28. [Google Scholar]
 7. Aydın, M.F., Çıplak U., Yücel M.E. (2004), “Export  Supply and Import Demand Models for the Turkish Economy”, The Central Bank of the Republic of Turkey Research Department Working Paper, No.04/09, ss. 1-27. [Google Scholar]
 8. Ayhan F. (2016). Döviz Kuru Oynaklığı, Dış Ticaret ve İstihdam İlişkisi: Türkiye Örneği. T.C. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Doktora tezi, Konya [Google Scholar]
 9. Bahmani-Oskooee, M., Niroomand, F. (1998). Long-Run Price Elasticities and The Marshall-Lerner Condition Revised, Economics Letters, 61(1), ss. 101-109.  [Google Scholar]
 10. Bharumshah, A.Z. (2001). The Effect Of Exchange Rate On Bilateral Trade Balance: New Evidence From Malaysia and Thailand. Asian Economic Journal, 15(3), ss. 291-312.  [Google Scholar]
 11. Çil, Y. N., Güriş, B., Kıran, B. (2010). Reel Döviz Kurunun Dış Ticaret Dengesine Etkisi: Türkiye İçin Marshall- Lerner Koşulunun Testi. İktisat İşletme ve Finans, 25(287), ss. 69-90. [Google Scholar]
 12. Doğanlar M., Bal H., Özmen M. (2004), Uluslararası Ticaret ve Türkiye’nin İhracat Fonksiyonu. Manas Üniversitesi S.B.E Dergisi, Sayı:7, ss. 83-109. [Google Scholar]
 13. DPT, Dünyada Küreselleşme ve Bölgesel Bütünleşmeler Alt Komisyon Raporu, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müşteşarlığı, Yayın No: DPT: 2375-ÖİK: 440, s. 22-24. [Google Scholar]
 14. Göçer İ., Elmas B. (2013). Genişletilmiş Marshall-Lerner Koşulu Çerçevesinde Reel Döviz Kuru Değişimlerinin Türkiye’nin Dış Ticaret Performansına Etkileri: Çoklu Yapısal Kırılmalı Zaman Serisi Analizi. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, Cilt 7 sayı 1, ss. 137-157 [Google Scholar]
 15. Hepaktan, C. E. (2009). Türkiye’nin Marshall-Lerner Kosuluna İlişkin Parçalı Eş-Bütünleşme Analizi. Yönetim ve Ekonomi, 16(1), ss. 39-55. [Google Scholar]
 16. Hsiao, Y.M., Pan, S.C., Wu, P.C. (2012). Does The Central Bank's Intervention Benefit Trade Balance? Empirical Evidence From China. International Review of Economics and Finance, 21, pp. 130-139.  [Google Scholar]
 17. Jamilov, R. (2011). J-Curve Dynamics and the Marshall-Lerner Condition: Evidence From Azerbaijan, MPRA Paper, 39272.  [Google Scholar]
 18. Narayan, P.K. (2004). New Zealand’s Trade Balance: Evidence of The J-Curve and Granger Causality. Applied Economics Letters, 11(6), ss. 351-354.  [Google Scholar]
 19. Okay, E., Atabay, B. R. Sarıdoğan, E. (2012). Türkiye Ekonomisinde Döviz Kurundaki Değişimlerin Cari İşlemler Dengesi Üzerindeki Etkileri. İktisat İşletme ve Finans, 27(310), ss. 79-101.  [Google Scholar]
 20. Onafowora, O. (2003), “Exchange Rate And Trade Balance İn East Asia: İs There A JCurve?”, Economics Bulletin, Vol.5, No:18, pp.1-13. [Google Scholar]
 21. Peker, O. (2008). Reel Döviz Kurunun Ticaret Dengesi Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22(2), ss. 33-43.  [Google Scholar]
 22. Petek, A., Çelik, A. (2017), Türkiye’de Enflasyon, Döviz Kuru, Ihracat ve Ithalat Arasındaki Ilişkinin Ekonometrik Analizi (1990-2015). Finans Politik  Ekonomik Yorumlar, Cilt:54, Sayı 626, ss. 69-87. [Google Scholar]
 23. Sönmezler G., Akduğan U., Gündüz İ. O. (2017). Türkiye’de Cari Açık Sorununun Reel Döviz Kuru ve İhracatın İthalata Bağımlılığı Açısından Değerlendirilmesi. Maliye Finans Yazıları, 2017(108), ss. 105-122. [Google Scholar]
 24. Şimşek, M., Kadılar, C. (2005). Türkiye'nin İhracat Talebi Fonksiyonunun Sınır Testi Yöntemi ile Eş-bütünleşme Analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6 (1), ss. 144-152.  [Google Scholar]
 25. Yamak, R., Korkmaz, A. (2005). Reel Döviz Kuru ve Dış Ticaret Dengesi İlişkisi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, Sayı 2, ss. 11-29. [Google Scholar]