International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences
Abbreviation: IJIASOS | ISSN (Print): 2602-4802 | ISSN (Online): 2602-4500 | DOI: 10.29329/ijiasos

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 2024, Vol. 8(1) 36-59

İskandinav Ülkelerinde Mülteci Çocuklarına Yönelik Eğitim Politikalarının Değerlendirilmesi

Barış Öztuna & Derya Alimanoğlu Yemişci

pp. 36 - 59   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiasos.2024.658.2

Published online: March 31, 2024  |   Number of Views: 7  |  Number of Download: 34


Abstract

Geçmişten bu yana göç; savaşlar, siyasi otoriteler, çatışmalar, doğal afetler gibi nedenlerle hep olagelmiştir. Yerinden edilmiş bu kişilerin sorunları dünyanın en önemli sorunlarından biri haline gelmiştir.  Göç süreci içerisinde özgürlükleri, yaşam hakları, güvenlikleri tehlike altında olan bu insanlar ekonomik, sosyal, sağlık, ruhsal pekçok sorunlara maruz kalmaktadırlar. Sosyal sorunlar olarak değerlendirilebilecek mülteci çocukların eğitim durumları, topluma uyum sağlama, topluma katkısı, istihdam edilebilirlikleri açısından oldukça önemlidir. Makalede İskandinav ülkelerinde mülteci statüsünde yaşayan çocukların eğitimi, ülkelerin eğitim politikalarından örnekler ile politikaların uygulanmasında yaşanan sorunlara ve alınan çözüm önerilerine yer verilmiştir. Bu kapsamda makalede öncelikle literatür taraması yapılmış ayrıca uluslararası istatistiki verilere yer verilmiş ve İskandinav ülkeleri açısından mülteci çocukların eğitim haklarının değerlendirilmesi yapılmıştır.

Keywords: Mülteci, Sığınmacı, Göçmen, Mülteci Eğitimi


How to Cite this Article

APA 6th edition
Oztuna, B. & Yemisci, D.A. (2024). İskandinav Ülkelerinde Mülteci Çocuklarına Yönelik Eğitim Politikalarının Değerlendirilmesi . International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 8(1), 36-59. doi: 10.29329/ijiasos.2024.658.2

Harvard
Oztuna, B. and Yemisci, D. (2024). İskandinav Ülkelerinde Mülteci Çocuklarına Yönelik Eğitim Politikalarının Değerlendirilmesi . International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 8(1), pp. 36-59.

Chicago 16th edition
Oztuna, Baris and Derya Alimanoglu Yemisci (2024). "İskandinav Ülkelerinde Mülteci Çocuklarına Yönelik Eğitim Politikalarının Değerlendirilmesi ". International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 8 (1):36-59. doi:10.29329/ijiasos.2024.658.2.

References
 1. Abdullah, G. Ö. V., Dürrü, Z. (2017). Göç ve ekonomik büyüme ilişkisi: Seçilmiş OECD ülkeleri üzerine ekonometrik bir analiz. Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 3(4), 491-502. [Google Scholar]
 2. Acuner, A. M. (1991). Norveç eğitim sistemi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. VI(2), 171-184. [Google Scholar]
 3. Ada, Ş., Üstün, A. (2008). İsveç eğitim sisteminin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 0 (17),146-173. [Google Scholar]
 4. Ager, A. , Strang, A. (2008). Understanding integration: a conceptual framework. Journal of Refugee Studies 21(2), 166–191. [Google Scholar]
 5. Akarçay, P. (2019). İsveç’te göçmen politikaları ve entegrasyon. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 207-222. [Google Scholar]
 6. Aksoy, Z. (2012). Uluslararası göç ve kültürlerarası iletişim. The Journal of International Social Research, 5(20). [Google Scholar]
 7. Aktin, K. (2020). İsveç. Sever, R., Aydın, M., Koçoğlu, E. (Edt). Alternatif yaklaşımlarla sosyal bilgiler eğitimi, Pegem Akademi. [Google Scholar]
 8. Anckar, D., Kuitto, K., Oberst, C. (2018). Sustainable governance indicators. Finland Report. [Google Scholar]
 9. Atasü Topcuoğlu, R.(2019). Avrupa’da refah devleti çözünürken uluslararası göç ve yeni sağın yükselişi: İsveç ve Almanya örnekleri. Çalışma ve Toplum, (2), 941-974. [Google Scholar]
 10. Bech, E.,C., Borevi, K., Mouritse, P. (2017). A ‘civic turn’ in Scandinavian family migration policies? Comparing Denmark, Norway and Sweden. Comparative Migration Studies. 5(7). [Google Scholar]
 11. Benhabib, S., (2014), Ötekilerin hakları: yabancılar, yerliler, vatandaşlar. İletişim yayınları, İstanbul. [Google Scholar]
 12. Bjånesøy, L., L. (2019). Effects of the refugee crisis on perceptions of asylum seekers in recipient populations. Journal of Refugee Studies, 32(1), 219–i237, https://doi.org/10.1093/jrs/fey070 [Google Scholar] [Crossref] 
 13. Blakeslee, A. (2015). Educating for the future: Finland and multiculturalism, Euromentor Journal, 6(1), 9-22. [Google Scholar]
 14. Bloch, A. ve Schuster, L. (2005). At the extremes of exclusion: deportation, detention and dispersal. Ethnic and Racial Studies, 28(3), 491-512. [Google Scholar]
 15. Borsch, A., S., Skovdal, M. ve Jervelund, S., S. (2021). How a school setting can generate social capital for young refugees: qualitative insights from a folk high school in Denmark. Journal of Refugee Studies, 34(1), 718–740 https://doi.org/10.1093/jrs/fez003 [Google Scholar] [Crossref] 
 16. BMMYK (1998).  Türkiye temsilciliği, sığınma ve mülteci konularındaki uluslararası belgeler ve hukuki metinler, Damla Matbaası, Ankara. [Google Scholar]
 17. Çınar, K., ve Doğan. C. (2019). Türkiye, Almanya ve Finlandiya öğretmen yetiştirme sistemlerinin incelenmesi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2(2), 204-218. [Google Scholar]
 18. Çiçek Sağlam, A. ve Aydoğmuş, M . (2016). Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin eğitim sistemlerinin denetim yapıları karşılaştırıldığında Türkiye eğitim sisteminin denetimi ne durumdadır? . Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 9 (1), 17-38 . [Google Scholar]
 19. Çolak, K. (2020). Norveç. Sever, R., Aydın, M., Koçoğlu, E. (Edt). Alternatif yaklaşımlarla sosyal bilgiler eğitimi, Pegem Akademi. [Google Scholar]
 20. Daniel, M., Ottemöller, F., G., Katisi, M., Hollekim, R. ve Tesfazghi, Z., Z. (2020). Intergenerational perspectives on refugee children and youth's adaptation to life in Norway. Population, Space and  Place, 26(6). [Google Scholar]
 21. Deniz, T. (2014). Uluslar arası göç sorunu perspektifinde Türkiye. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 181(181), 175-204. https://doi.org/10.20296/tsad.91144 [Google Scholar] [Crossref] 
 22. Doğan, S. (2020). İsveç eğitim sistemi. Eğitim Yönetimi ve Politikaları Dergisi, 1 (1), 1-10. [Google Scholar]
 23. Eide, K. ve Hjern, A. (2013). Unaccompanied refugee children – vulnerability and agency. Acta Paediatrica,  102(7), 666-668. [Google Scholar]
 24. Engebrigtsen, A. (2003). The child’s – or the state’s – best interests? An examination of the ways immigration officials work with unaccompanied asylum seeking minors in Norway. Child and Family Social Work, 8, 191-200. [Google Scholar]
 25. Erat, V. (2018). Çok kültürlülük ve ayrımcılık arasında: Avrupa ülkelerinin entegrasyon politikalarında eğitim alanı. Mukaddime, 9 (Özel Sayı 1), 79-94. [Google Scholar]
 26. Erginer, A. (2006). Avrupa Birliği eğitim sistemleri. Pegem Yayıncılık. [Google Scholar]
 27. Eurydice. (2018). Norway Overview. https://eacea.ec.europa.eu/nationalpolicies/eurydice/ content/norway_en [Google Scholar]
 28. Fangen, K. (2006). Humiliation Experienced by Somali Refugees in Norway. Journal of Refugee Studies, 19(1), 69-93. [Google Scholar]
 29. Garthus-Niegel, K., Oppedal, B. ve Vike, H. (2016) Semantic Models of Host-Immigrant Relations in Norwegian Education Policies. Scandinavian Journal of Educational Research, 60(1), 48-71. [Google Scholar]
 30. Gencer, T. E. ve Özkan, Y. (2017). Göç eden çocukların kayıp nesil olmalarını engellemek: Suriyeli çocukların eğitim sistemi üzerinden entegrasyonu ve okul sosyal hizmeti uygulamaları, Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Geleceği, Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi (USHK17),29-31Mayıs 2017, Ankara, Türkiye. [Google Scholar]
 31. Green Pedersen, C. ve Pontus, O. (2008) Going different ways? Right-wing parties and the immigrant issue in Denmark and Sweden, Journal of European Public Policy, 15(3), 367-381, DOI: 10.1080/13501760701847564 [Google Scholar]
 32. Gür, N. (2017). Ülke deneyimleri işığında uluslararası göç ekonomisi, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, 224. [Google Scholar]
 33. Holm, G. ve Londen, M. (2010) The discourse on multicultural education in Finland: education for whom?. Intercultural Education, 21(2), 107-120. [Google Scholar]
 34. Hopyar, Z. (2020). Avrupa’da göç ve mülteci olgusu 2017-2018-2019. Karınca Yayınevi, Ankara. [Google Scholar]
 35. https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Ogretmen-Yetistirme/1-aciklama_programlar.pdf [Google Scholar]
 36. http://www.oph.fi/english/education_system [Google Scholar]
 37. https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/denmark_en [Google Scholar]
 38. https://ufm.dk/en/education/the-danish-education-system [Google Scholar]
 39. https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/norway_en. [Google Scholar]
 40. IOM Uluslararası Göç Örgütü Göç Terimleri Sözlüğü (2009) [Google Scholar]
 41. İşigüzel, B. ve Baldık, Y. (2019). Göçmen toplulukların eğitim sistemine katılımı sürecinde uygulanan eğitim ve dil politikalarının incelenmesi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 9(2), 487-503. [Google Scholar]
 42. Karaman, Ü. (1984). Amaç, yapı ve yönetim süreçleri açılarından isveç eğitim sistemi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 17(1), 35-45. [Google Scholar]
 43. Kılıç, S. (2017). Mülteci krizi bağlamında isveç’in göçmen bütünleşme politikasının değerlendirilmesi. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 16(2), 85-120. [Google Scholar]
 44. Koç Başaran, Y. (2017). Danimarka eğitim sistemi: amaç, yapı ve süreç açısından Türkiye ile karşılaştırılması.  Route Educational and Social Science Journal, 4(5), 295-308. [Google Scholar]
 45. Kofman, E.,  Phizacklea, A. Raghuram, P. ve Sales, R. (2020).  Gender and international migration in europe: employment, welfare and politics, New York. Routledge. [Google Scholar]
 46. Kop, Y. (2020). Finlandiya. Sever, R., Aydın, M., Koçoğlu, E. (Edt). Alternatif yaklaşımlarla sosyal bilgiler eğitimi, Pegem Akademi. [Google Scholar]
 47. Kurtuluş, F. (2018). Çokkültürlü bazı ülkelere eğitim politikaları ve öğretmen eğitimi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(3), 178-195. [Google Scholar]
 48. Larsan, T. C., Holloway, J. ve Hamre, B. (2019). How is an inclusive agenda possible in an excluding education system? Revisiting the Danish Dilemma. International Journal of Inclusive Education. 23(10), 1049-1064. https://doi.org/10.1080/13603116.2019.1626497 [Google Scholar] [Crossref] 
 49. Loescher, G. (1993). Beyond charity: international co-operation and the global refugee crisis, New York: Oxford University Press. [Google Scholar]
 50. Lundahl, L. (2005). A matter of self-governance and control. European Education, 37(1), 10-25. [Google Scholar]
 51. MEB 2007. Avrupa Birliği ülkelerinde eğitim denetimi. Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı. [Google Scholar]
 52. Mouritsen, P. ve Olsen, T., V. (2013). Denmark between liberalism and nationalism. Ethnic and Racial Studies, 36(4), 691-710, DOI: 10.1080/01419870.2011.59823 [Google Scholar]
 53. NUFFIC (NetherlandsOrganisationfor International Cooperation) (2015). The system of education in finland. https://www.epnuffic.nl/en/ publications/findapublication/education-system-finland.pdf [Google Scholar]
 54. Odabaş, Y. (2020). Göçmen karşıtlığı ve prekarya, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (49), 531-566. [Google Scholar]
 55. Oral, B. ve Çetinkaya, F. (2017). Sosyolojik Bir Olgu Olarak Göç, Tanımı, Nedenleri ve Göç Kuramları. Türkiye Klinikleri, 3(1), 1-8. [Google Scholar]
 56. Onur, B. (1988). İsveç eğitim sistemi ve Türk gençleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 21(1), 53-66. [Google Scholar]
 57. Özcan, D. E.(2016). Çağdaş göç teorileri üzerine bir değerlendirme. İş ve Hayat, 2(4), 183-215. [Google Scholar]
 58. Özer, Y.Y., Komsuoğlu,  A. ve Ateşok, Z. Ö. (2016). Türkiye’deki Suriyeli çocukların eğitimi: sorunlar ve çözüm önerileri. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(37), 76-110. [Google Scholar]
 59. Özerk, K. (2013). The Norwegian educational system, the linguistic diversity in the country and the education of different minority groups. International Electronic Journal of Elementary Education, 2013, 6(1), 43-60. [Google Scholar]
 60. Öztürk T. (2015). Mülteciler. Öcal, A (Edt). Dezavantajlı gruplar ve sosyal bilgiler, Pegem Akademi. [Google Scholar]
 61. Parveen, S. (2020). Norwegian Asylum Policy and Response to the 2015 Refugee Crisis. International Studies, 57(4), 391-406. [Google Scholar]
 62. Peterson, W. (1975). Population, Macmillan; 3rd Edition. [Google Scholar]
 63. Rydgren, J. (2004). Explaining the Emergence of Radical RightWing Populist Parties: The Case of Denmark. West European Politics, 27(3), 474-502, DOI:10.1080/0140238042000228103 [Google Scholar]
 64. Rytter, M. (2019) Writing Against Integration: Danish Imaginaries of Culture, Race and Belonging. Ethnos, 84(4), 678-697, DOI: 10.1080/00141844.2018.1458745 [Google Scholar]
 65. Saklan, E. (2020). Seçilmiş bazı ülkelerde sığınmacı eğitim politikaları ve uygulamalarına bir bakış. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8 (14), 52-78. [Google Scholar]
 66. Sahlberg, P. (2007). Education policies for raising student learning: the Finnish approach. Journal of Education Policy, 22 (2), 147-171. [Google Scholar]
 67. Sahlberg, P. (2020). Finlandiya eğitim devrimi. (çev. Dilek Boyraz). Sola Unitas, İstanbul. [Google Scholar]
 68. Scott, K. (1999). The migrant experience: changing employment and income patterns in Sweden, 1970-1993. Lund Studies in Economic History 9, Lund University Press, Lund. [Google Scholar]
 69. Sözer, A.N. (2020). Türk sosyal hukuku özel yaşam sigorta dalları, mesleki yaşam sigorta dalları, geride kalanların sigortalılığı, işsizlşk sigortası. Beta Yayınevi, İstanbul. [Google Scholar]
 70. Taşkın, D. (2014). Uluslararası göç sorunu perspektifinde Türkiye. TSA 18(1), 174-204. [Google Scholar]
 71. Tekeli İ. ve Erder, L. (1978).  İc göçler, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Yayınları. [Google Scholar]
 72. Thommessen, S. A.O. ve Brenda, K. (2018). How do refugee children experience their new situation in England and Denmark? Implications for educational policy and practice. Children and Youth Services Review (85), 228-238. https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2019.07.014 [Google Scholar] [Crossref] 
 73. Tuomisto, K., Tiittala, P.,  Keskimäki, I. ve Helve, O. (2019).  Refugee crisis in Finland: Challenges to safeguarding the right tohealth for asylum seekers. Healty Policy, 123(9), 825-832. [Google Scholar]
 74. Tümerkan Albayrak, E. ve Birinci, M . (2017). Sosyal devlet modelleri: sosyal demokrat model, İsveç-Norveç örneği . Sosyal Çalışma Dergisi, 1 (1), 64-100 . [Google Scholar]
 75. Tveit, S. (2013). Educational  assessment in Norway. Assessment in Education: Prociples, Policy & Practice, 21(2), 221-237. [Google Scholar]
 76. Vitus, K. ve Jarlby, F. (2021). Between integration and repatriation – frontline experiences of how conflicting immigrant integration policies hamper the integration of young refugees in Denmark. Journal of Ethnic and Migration Studies, DOI: 10.1080/1369183X.2021.1873112 [Google Scholar]
 77. Vitus, K. ve Lidén, H.(2010). The Status of the Asylum-seeking Child in Norway and Denmark: Comparing Discourses, Politics and Practices. Journal of Refugee Studies, 23(1), 62-81. https://doi.org/10.1093/jrs/feq003 [Google Scholar] [Crossref] 
 78. Weiner, M. (1996). Determinants of immigrant integration: an international comparative analysis. N. Carmon (Edt). Immigration and integration in post-industrial societies: theoretical analysis and policy-related research, London: Macmillan. [Google Scholar]
 79. Yardım, M.  (2017). Göç ve entegrasyon politikaları ışığında Fransa’da toplumsal kabul. Göç Araştırmaları Dergisi, 3(2), 100-136. [Google Scholar]
 80. Yıldız, A. (2017). Göç ve entegrasyon politikalarında vatandaşlık. Göç Araştırmaları Dergisi, 3(1), 36-67. [Google Scholar]
 81. Yılmaz, F. (2016) Multiculturalism and multicultural education: A case study of teacher candidates’ perceptions, Cogent Education, 3(1). [Google Scholar]
 82. Yüceer, D. ve Keskin, S. (2012). Danimarka ve Türk eğitim sistemlerinin ilköğretim düzeyinde karşılaştırılması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31 (1), 325- 349. [Google Scholar]
 83. Zilliacus, H., Holm, G., ve Sahlström, F. (2017) Taking steps towards institutionalising multicultural education – The national curriculum of Finland, Multicultural Education Review, 9(4), 231-248 [Google Scholar]