International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences
Abbreviation: IJIASOS | ISSN (Print): 2602-4802 | ISSN (Online): 2602-4500 | DOI: 10.29329/ijiasos

Review article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 2022, Vol. 6(4) 419-442

Mülkiyet Kavramının Evrilmesi: Geleceğin Dünyasında Mülkiyet mi? Mülkiyetsizlik mi?

Ramazan Aslan & Erdem Dağdemir

pp. 419 - 442   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiasos.2022.504.3

Published online: December 31, 2022  |   Number of Views: 13  |  Number of Download: 99


Abstract

Tek Tanrılı dinlerin ortaya çıkmasıyla mülkiyetin özel veya ortaklaşa olması konusunda görüş ayrılıkları yaşanmışsa da mülkiyetin Tanrı’ya ait olduğu ve insanın emanetçi olarak bu malları kullanabileceği görüşü yaygınlaşmış ve özel mülkiyet dinler tarafından da benimsenmiştir. Roma Hukuku’nda malike mutlak haklar tanınırken, feodal dönemde mülkiyet hakkında bazı değişimler görülmüştür. Aydınlanma döneminde ise sosyalist görüş ortak mülkiyeti savunurken, liberal görüş özel mülkiyetin faydalarından bahsetmiştir. 21.yy’a gelindiğinde ise sadece mallar değil, bilgi, fikir, icat dahil birçok konu mülkiyet kavramına dahil olmuştur. Böylece tarihsel süreçte üzerinde mutabık kalınan bir mülkiyet tanımına ulaşılamamıştır. Mülkiyet kavramında yaşanan dönüşüm ve değişim bundan evvel olduğu gibi bundan sonra da dönemin şartlarına göre yaşanmaya devam edecektir.

Keywords: Özel Mülkiyet, Mülkiyetsizlik, Ekonomi Politik, Metaverse


How to Cite this Article

APA 6th edition
Aslan, R. & Dagdemir, E. (2022). Mülkiyet Kavramının Evrilmesi: Geleceğin Dünyasında Mülkiyet mi? Mülkiyetsizlik mi? . International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 6(4), 419-442. doi: 10.29329/ijiasos.2022.504.3

Harvard
Aslan, R. and Dagdemir, E. (2022). Mülkiyet Kavramının Evrilmesi: Geleceğin Dünyasında Mülkiyet mi? Mülkiyetsizlik mi? . International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 6(4), pp. 419-442.

Chicago 16th edition
Aslan, Ramazan and Erdem Dagdemir (2022). "Mülkiyet Kavramının Evrilmesi: Geleceğin Dünyasında Mülkiyet mi? Mülkiyetsizlik mi? ". International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 6 (4):419-442. doi:10.29329/ijiasos.2022.504.3.

References
 1. Adorno, W. T.(2011), Kültür Endüstrisi, Kültür Yönetimi, Çev. Nihat Ülner, Mustafa Tüzel, Elçin Gen, İstanbul : İletişim Yayınları. [Google Scholar]
 2. Akdemir, F.(2010). Aydınlanma ve Modernitenin Romantik Eleştirmeni:Jean Jacques Rousseau. EKEV Akademi Dergisi. Yıl:14, Sayı:44. Yaz 2010. [Google Scholar]
 3. Akerlof A. G. ve Kranton, E. R.(2016), Kimlik İktisadı, Çev. Can Madenci, Ankara : Efil Yayınevi. [Google Scholar]
 4. Aktan, C.C. (2018). Mülkiyet Hakları Felsefesi. HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi Cilt: 7 Yıl: 7 Sayı:18, s.194-214. (2018/2). DOI: 10.31199/hakisderg.453468. [Google Scholar]
 5. Aslan, E. (2022). Bu 8 Teknoloji Devi Metaverse’e Büyük Yatırım Yaptı. Erişim adresi: https://www.teknoaslan.com/bu-8-teknoloji-devi-metaversee-buyuk-yatirim-yapti.html [Google Scholar]
 6. Baudrillard, J.(2011), Simulakrlar ve Simülasyon, Çev. Oğuz Adanır, Ankara : Doğu Batı Yayınları. [Google Scholar]
 7. Boğday, B. (2021). Metaverse Konser Veren 5 Sanatçı – Sanal konserler nedir 2022 Detaylı İnceleme.  Erişim adresi: https://bayprofesor.com/metaverse-konser-veren-sanatcilar/ [Google Scholar]
 8. Cortes, M.S. (2021). What is the Metaverse? A (kind of) Simle Explanier. Erişim adresi: https://mashable.com/article/what-is-the-metaverse-explainer [Google Scholar]
 9. Council of Europe (2019). Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 1 Numaralı Protokolünün 1. Maddesi Rehberi. (Gemalmaz, H.B. çev.). [Google Scholar]
 10. Dinler, E. ve Caliskan, Z. (2019). Mülkiyetin tarihsel gelişimi üzerine bir deneme. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 77: 421-452. https://doi.org/10.26650/jspc.2019.77.0019 [Google Scholar] [Crossref] 
 11. Dura, Y.C. (2006). Mülkiyet-Verimlilik İlişkisi: Mülkiyet Hakları Teorisi. Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2. S.225-236. [Google Scholar]
 12. Etgü, M.A. (2008). Marksist Mülkiyet Yaklaşımı. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt No: 12, Sayı: 2-3, ss. 113-133. [Google Scholar]
 13. Everett-Allen, K. ve Recaldin, A. (2021).Global Residential Cities Index. Knight Frank Research Reports. Erişim adresi: https://content.knightfrank.com/research/ 1026/documents/en/global-residential-cities-index-q2-2021-8453.pdf. [Google Scholar]
 14. Good, I.J.(1965), The First Ultraintelligent Machine, England : Oxford. [Google Scholar]
 15. Haber Vakti (2022). Cüneyd Zapsu Yeni Dünya Düzenini Böyle Anlattı: İnsanlar Bağımsız Yaşayamayacak. Erişim adresi: https://www.habervakti.com/cuneyd-zapsu-yeni-dunya-duzenini-boyle-anlatti. [Google Scholar]
 16. Hacak, H. (2005). İslâm Hukuk Düşüncesinde Özel Mülkiyet Anlayışı. Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 29, 99–120. [Google Scholar]
 17. Iraz, M.E. (2018) Hammurabi Kanunları. Erişim adresi:  https://www.academia.edu/36424850/Hammurabi_Yasalar%C4%B1_docx. [Google Scholar]
 18. Kahya, A (2017). Locke’un Liberalizminde Mülkiyet Kavramı. Eurasian Conference on Language and Social Sciences. May 22-24, 2017. S.453-468. Antalya, Türkiye. [Google Scholar]
 19. Kaku, M.(2017), Zihnin Geleceği, Çev. Emre Kumral, Ankara : ODTÜ Yayıncılık. [Google Scholar]
 20.            Kama, Ö. (2009). Küreselleşen Dünyada Çevre ve Mülkiyet İlişkisi . Ekonomi Bilimleri Dergisi , 1 (1) , 13-27 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ebd/issue/4853/66763 [Google Scholar]
 21. Kılıç, R. ve Demirçelik, M. (2015). Mülkiyet Kavramının Tarihsel Gelişimi Sürecinde Ortaçağ Ve Reform Hareketi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , (30) , 181-190 . Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/dpusbe/issue/4772/65687. [Google Scholar]
 22. Kılıç, T.(2020), Yeni Bilim: Bağlantısallık Yeni Kültür : Yaşamdaşlık, İstanbul : Ayrıntı Yayınları [Google Scholar]
 23. Kırlı, Ö. (2013). John Locke ve David Hume’un Epistemolojisi ve Beşeri Olanın İzahı. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 9, Sayı 20, 2013. [Google Scholar]
 24. Kulak, Ö.(2017),  Theodor Adorno : Kültür Endüstrisinin Kıskacında Kültür, İstanbul : İthaki Yayınları [Google Scholar]
 25. Kurzweil, R.(2019) Bir Zihin Yaratmak - İnsan Düşüncesinin Esrarı, Çev. Dilara Gostolüpçe, İstanbul : İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları [Google Scholar]
 26. Koç, N., E. (2022). Dijital Hastalıklara Bir Örnek: “Zoom” Yorgunluğunun Nedenleri ve Çalışanlar Üzerindeki Etkileri. The Turkish Online Journal of Design Art and Communication,12 (2), 383-400. [Google Scholar]
 27. Kuş, O. (2021). Metaverse: ‘Dijital Büyük Patlamada’ Fırsatlar ve Endişelere Yönelik Algılar. Intermedia International e-Journal, 8(15) 245-266. doi: 10.21645/intermedia.2021.109. [Google Scholar] [Crossref] 
 28. Küçükbıçakcı, E. (2010). Roma Hukukunda Mülkiyet Hakkının Sınırları. (Yayınlaşmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara, 2010. [Google Scholar]
 29. McLuhan, M.(1967) The Medium is the Massage, USA : Gingko Press. [Google Scholar]
 30.  Ouzts, C. (2022). Georgia Guidestones. Erişim adresi: https://www.georgiaencyclopedia.org/articles/history-archaeology/georgia-guidestones/ [Google Scholar]
 31. Pamir, A.G. ve Anderson, J. (2000). Komünist Parti Manifestosu. Erişim adresi: https://www.marxists.org/turkce/m-e/1848/manifest/index.htm [Google Scholar]
 32. Önder, N. (2020). Pandemiş Döneminin Yükselen Markaları. Erişim adresi: https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/pandemi-doneminin-yukselen-markalari/ [Google Scholar]
 33. Örücü, E. (2011). Taşınmaz Mülkiyeti Sınırlamalarına İlişkin Bazı Öneriler. İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi , 10 (13) , 47-78 . Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/iumhad/issue/1274/14930 [Google Scholar]
 34. Sakarya Pehlivan, A. (2022). Şirketlerin Metaverse Rekabeti Kızışıyor: Mağazalar Yolda. Erişim adresi: https://www.ekonomist.com.tr/teknoloji/sirketlerin-metaverse-rekabeti-kizisiyor-magazalar-yolda.html. [Google Scholar]
 35. Sarıtaş, İ. (2019). Katolik Kilisenin Yeni Dünya Düzeni ile İmtihanı: 19. Yüzyılda Siyasal Katolisizm. Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 24, Sayı: 94, Bahar 2019, ss. 7-32 [Google Scholar]
 36. Sayın Korkmaz, B. (2019). Roma Hukuku’nda Mülkiyet Kavramı ve Mülkiyet Hakkına İlişkin Kısıtlamalar, KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 4(2), 173-193. [Google Scholar]
 37. Schlosser, K. (2021). Seattle Startup Calls Meta’s Vr Glove Prototype ‘Substantively İdentical’ To İts Own Patented Tech. Erişim adresi:https://www.geekwire.com/2021/seattle-startup-calls-metas-vr-glove-prototype-substantively-identical-to-its-own-patented-tech/ [Google Scholar]
 38. Schwab, K.(2020) Dördüncü Sanayi Devrimi, Çev. Zülfü Dicleli, İstanbul : Optimist Yayın Grubu. [Google Scholar]
 39. Şimşek, S. (2011). Mülkiyet Hakkının Kapsamı, Sınırlandırma Nedenleri Ve Şartları Açısından 1982 Anayasası Ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi: Karşılaştırmalı Bir Analiz –I. Türkiye Barolar Birliği Dergisi Cilt 2011, Sayı 92, ss. 312-349. [Google Scholar]
 40. Tataroğlu, İ.M. (2017). Depo Ve Lojistik Yönetiminde Robotlar. Erişim adresi: https://www.mmo.org.tr/istanbul/haber/depo-ve-lojistik-yonetiminde-robotlar. [Google Scholar]
 41. Tiryaki, R. (2007). Ekonomik Özgürlüklerin Anayasal Rejimi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Doktora Tezi. [Google Scholar]
 42. TRT Haber (2022). Metaverse nedir, nasıl girilir? Metaverse’te her şey yapmak mümkün mü? Erişim adresi: https://www.trthaber.com/haber/guncel/metaverse-nedir-nasil-girilir-metaversete-her-sey-yapmak-mumkun-mu-665940.html [Google Scholar]
 43. Uyumaz, A. ve İlhan, O. (2018).  Tarımsal Arazilerde Mülkiyetin Devri. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi • Cilt 24, Sayı 2, Aralık 2018, ISSN 2146-0590, ss. 861-905. [Google Scholar]
 44. Wallerstein, I. (2011). Dünya Sistemleri Analizi. BGST Yayınları. İstanbul, 2011 [Google Scholar]
 45. Yeni Asır (2021). Dünyanın En Zenginleri Muğla’da Arazi Bakıyor. Erişim adresi: https://www.yeniasir.com.tr/sarmasik/2021/10/31/dunyanin-en-zenginleri-muglada-arazi-bakiyor. [Google Scholar]
 46. Yıldırım, Ö. (2019). Ütopyalar: Thomas More’un “Ütopya” Ütopyası. Erişim adresi: [Google Scholar]
 47. https://www.felsefe.gen.tr/utopyalar-thomas-moreun-utopya-utopyasi/ [Google Scholar]
 48. Yıldırım, Ö.(2019). Ütopyalar: Campanella’nın “Güneş Ülkesi” Ütopyası. Erişim adresi: https://www.felsefe.gen.tr/utopyalar-campanellanin-gunes-ulkesi-utopyasi/ [Google Scholar]
 49. Yurtseven, A. (2021). İlkel Toplumda Sosyo-Ekonomik Hayata Bir Bakış . Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi , 10 (2) , 98-111 . DOI: 10.47934/tife.10.02.03. [Google Scholar]
 50. Yüksel, Y. (2022). Daha Şimdiden Metaverse'te Varlığını Göstermeye Başlayan 9 Büyük Marka. Erişim adresi: https://www.webtekno.com/metaversete-varligini-gostermeye-baslamis-markalar-h117659.html. [Google Scholar]
 51. Yüksel, Y.E.(2019). Airbnb : Yeni Nesil Ev Otelciliği – Airbnb Hakkında Her Şey. [Google Scholar]
 52. Erişim adresi:        https://www.missafir.com/airbnb/#:~:text=2019%20y%C4%B1l%C4% B1nda%20150%20milyon%20%C3%BCye,arac%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4 %B1%20 ile%20konaklama%20hizmeti%20alm%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r. [Google Scholar]
 53. Zencirkıran, B.G. (2015). Batı’da Mülkiyet Kavramının Dönüşümü. İnsan ve Toplum, 5(9), 2015DOI: dx.doi.org/10.12658/human.society.5.9.M0126.. [Google Scholar]