International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences
Abbreviation: IJIASOS | ISSN (Print): 2602-4802 | ISSN (Online): 2602-4500 | DOI: 10.29329/ijiasos

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 2020, Vol. 4(1) 19-32

Dijital İşgücü Piyasası ve Bağımsız Çalışma Üniversite Öğrencilerinin Bağımsız Çalışmaya İlişkin Tercihlerine Yönelik Bir Değerlendirme

Dilay Güvenç

pp. 19 - 32   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiasos.2020.250.2

Published online: June 23, 2020  |   Number of Views: 118  |  Number of Download: 525


Abstract

ve temel yaşamsal etkinliğimiz olan çalışmanın şekillenmesinde etkili bir faktör olan teknoloji ve onun değdiği tüm yapılar ciddi bir değişme ve yenilenme içerisindedir. Tarihte defalarca tanık olduğumuz bu değişim, ekonomik yapılanma, üretim süreçleri ve çalışma paradigmalarının değişimi biçiminde karşımıza çıkmaktadır. “Çalışma” ya ilişkin algı, tutum ve beklentilerimiz değişmektedir. Geleneksel çalışma olarak benimsediğimiz, 09:00-17:00, tam zamanlı formundan uzaklaşarak esnek formlara doğru biçimlenmektedir. Teknolojik değişiklikler, mevcut işlerin yapısını değiştirmekle kalmamakta ayrıca yeni iş ve iş alanları da yaratmaktadır. Bağımsız çalışma olarak değerlendirilen işler; genellikle insanların ağa olan bağlılığın, iletişim olanaklarının artışı ve çalışmanın artık her yer ve zamanda gerçekleştirilebilirliği ile yükselen bir trenddir. Çalışana sağladığı bağımsızlığın yanı sıra işveren için de maliyetleri düşürmenin ve etkin insan kaynağı kullanımının sağlanması açısından önemlidir. Tüm bunlara karşı bu çalışmaya ilişkin sınıflandırma, tanımlama ve mevzuat eksiklikleri bazı sorunları da beraberinde getirmektir. Çalışma paradigmalarının bu çift taraflı dönüşümü, hem işçi ve hem de işveren açısından farklı avantaj ve dezavantajları beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada bağımsız çalışma modelinin avantaj ve dezavantajlarının değerlendirilmesinin, yanı sıra Z kuşağını temsilen 2000 sonrası doğumlu, üniversite öğrencilerinin çalışmaya ilişkin beklentilerinin ve bağımsız çalışmaya ilişkin görüş ve tercihlerinin belirlenmesini amaçlanmaktadır.

Keywords: Dijital, İşgücü, Bağımsız


How to Cite this Article

APA 6th edition
Guvenc, D. (2020). Dijital İşgücü Piyasası ve Bağımsız Çalışma Üniversite Öğrencilerinin Bağımsız Çalışmaya İlişkin Tercihlerine Yönelik Bir Değerlendirme . International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 4(1), 19-32. doi: 10.29329/ijiasos.2020.250.2

Harvard
Guvenc, D. (2020). Dijital İşgücü Piyasası ve Bağımsız Çalışma Üniversite Öğrencilerinin Bağımsız Çalışmaya İlişkin Tercihlerine Yönelik Bir Değerlendirme . International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 4(1), pp. 19-32.

Chicago 16th edition
Guvenc, Dilay (2020). "Dijital İşgücü Piyasası ve Bağımsız Çalışma Üniversite Öğrencilerinin Bağımsız Çalışmaya İlişkin Tercihlerine Yönelik Bir Değerlendirme ". International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 4 (1):19-32. doi:10.29329/ijiasos.2020.250.2.

References
 1. Bozkurt V.Endüstriyel ve Post Endüstriyel Dönüşüm, Bilgi, Ekonomi, Kültür, Ekin Yayıncılık, 2012 [Google Scholar]
 2. De Stefano V. The rise of the «just-in-time workforce»: On-demand work, crowdwork and labour protection in the «gig-economy» , Conditions of Work and Employment Series  No. 71, International Labour Office, Geneva ,2016 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_443267.pdf [Google Scholar]
 3. Ebisui M. Non-standard workers: Good practices of social dialogue and collective bargaining Industrial and Employment Relations Department International Labour Office • Geneva April 2012 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/-dialogue/documents/publication/wcms_179448.pdf [Google Scholar]
 4. Erdoğan E. , Çiğdem S., Portföy Çalışma ve Değişen Kariyer Davranışları: Freelance Çalışanların Deneyimleri Üzerinden Değerlendirme, PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, 2019:186 https://dergipark.org.tr/tr/pub/pesausad/issue/47373/567093  [Google Scholar]
 5. Güler E. , İş dünyasının Z kuşağı ile İmtihanı, Para Dergisi, 2016, Ekim dbe.com.tr/Kurumsal/wp-content/uploads/2016/10/para-02102016.pdf [Google Scholar]
 6. Gülşen Aydın Çetin, Oğuz BAşol, X ve Y kuşağı: Çalışmanın Anlamında bir değişme var mı? Elecrtronic Journal of Vocational Collages- December/ Aralık 2014  [Google Scholar]
 7. Graham M, Hjorth I., Lehdonvirta V., Digital Labour and Development: İmpact of Global Digital Labour .Platforms and The GİG Economy on Worker Livelihoods,etuı, 2017, vol 23/2 135-162, journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1024258916687250   [Google Scholar]
 8. Mandl I.,Curtarelli, M.,Riso S.,Vargas L. O.,Gerogiannis E., New forms of Employment,2015,https://www.eurofound.europa.eu/tr/publications/report/2015/working-conditions-labourmarket/new-forms-of-employment  [Google Scholar]
 9. Schmidt F.A. Digital Labour Markets in the Platform Economy Mapping the Political [Google Scholar]
 10. Challenges of Crowd Work and Gig Work ,Friedrich-Ebert-StiftungOcak 2017 library.fes.de/pdf-files/wiso/13164.pdf  [Google Scholar]
 11. Taş H.Yunus, Kaçar Semih, X, Y ve Z Kuşağı Çalışanlarının Yönetim Tarzları ve bir işletme örneği Uluslar arası Toplum Araştırmaları dergisi, Yıl:9 Cilt:11 sayı:18 Haziran 2019  [Google Scholar]
 12. Williams C.C., Lapeyre F., Dependent self-employment: Trends, challenges and policy responses in the EU, Employment Policy Department Employment Working Paper No.228 https://www.ilo.org/employment/Whatwedo/Publications/working-papers/WCMS_614176/lang--en/index.htm [Google Scholar]
 13. World Employment Social Outlook, International Labour Office Geneva, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_670542.pdf [Google Scholar]
 14. https://www.upwork.com/i/freelancing-in-america/2016/ [Google Scholar]
 15. https://www.ilo.org/washington/WCMS_642303/lang--en/index.htm [Google Scholar]
 16. Helping the gig economy work better for gig workers, [Google Scholar]
 17. https://www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and-growth/independent-work-choice-necessity-and-the-gig-economy Mc Kinsey Company,2015,“Independent Work: Choıce, Necessıty, and The GIG Economy” [Google Scholar]
 18. https://www.freelancermap.com/market-study erişim tarihi:07.03.2020Freelancing in Europe, 2018 de Malt ve EFİP   [Google Scholar]