International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences
Abbreviation: IJIASOS | ISSN (Print): 2602-4802 | ISSN (Online): 2602-4500 | DOI: 10.29329/ijiasos

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 2019, Vol. 3(2) 36-45

Çevresel Performans Endeksi ve Sürdürülebilir Yönetişim Göstergeleri Kapsamında Ülke Karşılaştırması: Türkiye ve İsviçre Örneği

Nahit Bek

pp. 36 - 45   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiasos.2019.216.1

Published online: December 09, 2019  |   Number of Views: 369  |  Number of Download: 712


Abstract

Küreselleşmenin her alanda etkisini gösterdiği 21. yüzyılda birçok çevresel problemin etkisi de küresel boyutlardadır. Ülkelerin çevresel problemler karşısında göstermiş olduğu reaksiyonlar ile geliştirdikleri çözümler, ulusal ve uluslararası kuruluşlarca izlenmektedir. Bu bağlamda birçok kurum düzenli olarak çevresel raporlar yayınlamaktadır. Yale Üniversitesi ve Bertelmanns Vakfı bu kurumlar arasındadır. Her iki kurumunda yayınlamış olduğu çevre raporlarında İsviçre ilk sırada yer alırken Türkiye gerilerde yer almaktadır. Bu çalışmada İsviçre ve Türkiye’nin çevresel performansı incelenerek iki ülkenin karşılaştırması yapılmıştır. Ayrıca Türkiye’nin çevresel göstergeleri ele alınarak düşük sıralarda yer almasının nedenleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın hazırlanmasında nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır. Literatür taraması ve döküman analizi çalışmada başvurulan yöntemlerdendir. Elde edilen veriler nitel veri analiz programı olan Maxqda ile çözümlenmiştir.

Sonuç olarak çevresel göstergeleri oluşturan birçok kriterde Türkiye’nin gelişmiş ülkelerin gerisinde kaldığı görülmüştür. Çevresel bağlamda Türkiye’nin alt sıralarda yer almasına neden olan eksiklikler tespit edilerek çözüm önerileri geliştirilmiştir.

Keywords: Çevre, Çevre Sorunları, Çevresel gösterge, Türkiye, İsviçre


How to Cite this Article

APA 6th edition
Bek, N. (2019). Çevresel Performans Endeksi ve Sürdürülebilir Yönetişim Göstergeleri Kapsamında Ülke Karşılaştırması: Türkiye ve İsviçre Örneği . International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 3(2), 36-45. doi: 10.29329/ijiasos.2019.216.1

Harvard
Bek, N. (2019). Çevresel Performans Endeksi ve Sürdürülebilir Yönetişim Göstergeleri Kapsamında Ülke Karşılaştırması: Türkiye ve İsviçre Örneği . International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 3(2), pp. 36-45.

Chicago 16th edition
Bek, Nahit (2019). "Çevresel Performans Endeksi ve Sürdürülebilir Yönetişim Göstergeleri Kapsamında Ülke Karşılaştırması: Türkiye ve İsviçre Örneği ". International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 3 (2):36-45. doi:10.29329/ijiasos.2019.216.1.

References
 1. Candaş, Zeynep & Karataş, Ayla (2017) “Türkiye’de 1996-2016 Yılları Arasında Çevre Eğitimi Alanında Yapılan Çalışmaların İçerik Analizi” Fen Bilimleri Öğretim Dergisi C.5,S.2, s.143-159 [Google Scholar]
 2. Çokgezen, Jale (2007), “Avrupa Birliği Çevre Politikası ve Türkiye”, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 23:2, 91-115. [Google Scholar]
 3. Erdem, Mehmet Samet & Yenilmez, Füsun (2017), “Türkiye’nin Avrupa Birliği Çevre Politikalarına Uyum Sürecinin Değerlendirilmesi” Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(2), 91-119 [Google Scholar]
 4. Gürseler, Güneş (1999), “Türkiye’de Çevre Hukuku” Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1999/3 [Google Scholar]
 5. Merrıam, Sharan B. (2015), Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber, Nobel Akademik Yayıncılık [Google Scholar]
 6. Sustainable Governance Indicators, (2018) “Policy Performance and Governance Capacities in the OECD and EU” Bertelsmann Stiftung [Google Scholar]
 7. Şengün, Hayriye (2015), “Türkiye’de Çevre Yönetimi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Uygulamaları” Stratejik Public Management Journal, Issue No :01 [Google Scholar]
 8. Özer, M. Akif (2009),  “Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye” Yönetim Ve Ekonomi Dergisi, Cilt:16, Sayı:1, Manisa [Google Scholar]
 9. Ute Woschnack, (2000) “Environmental Education in Switzerland” ETH Zürich, Professur für Mensch-Umwelt-Beziehungen, Volume.2 [Google Scholar]
 10. Türkiye’nin Katılım Yönünde İlerlemesi Üzerine Komisyon “2000 Yılı Düzenli Raporu” 09.08.1983 Tarih ve 2872 Sayılı Çevre Kanunu  [Google Scholar]
 11. 18 April 1999, Federal Constitution of the Swiss Confederation  [Google Scholar]
 12. 07 November 1983, Federal Act on the Protection of the Environment (Environmental Protection Act, EPA) [Google Scholar]
 13. About the SGI, 2018, https://www.sgi-network.org/2018/Methodology (02.09.2018) [Google Scholar]
 14. EPI Results, 2018,   https://epi.envirocenter.yale.edu/epi topline?country&order=field_epi_rank_new&sort=asc (07.09.2019) [Google Scholar]
 15. EPI Report, 2018,  https://epi.envirocenter.yale.edu/epi-report-2018/executive-summary (31.08.2019) [Google Scholar]
 16. EPI Results, 2018, https://epi.envirocenter.yale.edu/epi-report-2018/chapter-3-results (31.08.2019) [Google Scholar]
 17. https://www.tarimorman.gov.tr/ABDGM/Belgeler/Uluslararas%C4%B1%20Kurulu%C5%9Flar/IPCC %20TR.pdf (27.08.2019) [Google Scholar]
 18. Time series, 2018, https://www.sgi-network.org/2018/Time_Series/Environmental_Policies, SGI, (05.09.2019) [Google Scholar]
 19. Türkiye’nin Üyeliği Perspektifinden Kaynaklanan Hususlar, http://www.mfa.gov.tr/data/AB/etki_degerlendirme.pdf  (29.082019) [Google Scholar]
 20. OECD, İsviçre ülke raporu, 2018 http://www.oecd.org/environment/country-reviews/2451893.pdf (30.08.2019) [Google Scholar]
 21. Isabelle Romy and Benjamin Dürig, “Environmental Law and Practice in Switzerland: Overwiev ” https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/9-596-3045?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true  (06.09.2019) [Google Scholar]
 22. İsviçre Jeomühendislik Yönetimini BM’nin Çevre Gündemine Taşıyor, https://www.iklimhaber.org/isvicre-jeomuhendislik-yonetimini-bmnin-cevre-gundemine-tasiyor/ (06.09.2019) [Google Scholar]