Pen Academic Publishing   |  ISSN: 2602-4802   |  e-ISSN: 2602-4500

International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 2017, Vol. 1(1) 71-89

Türkiye’de Kamu Sendikacılığının Gelişimi ve Toplu Pazarlık Sorunları

Bora Yenihan & İzzettin As

pp. 71 - 89   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiasos.2017.85.6   |  Manu. Number: MANU-1711-28-0001.R2

Published online: December 28, 2017  |   Number of Views: 446  |  Number of Download: 420


Abstract

Sendika hakkı günümüzde hem örgütlenme hakkı olarak birinci kuşak haklar arasında hem de sendikalaşma hakkı olarak ikinci kuşak haklar arasında yer alan, uluslararası platformda doğrudan ve dolaylı olarak koruma ve garanti altına alınan bir haktır. Sendika hakkının anlamlı bir şekilde kullanılabilmesi için toplu sözleşme ve grev hakları büyük önem taşımakta ve birbirini bütünleyen bir yapı ortaya çıkmaktadır. Ülkemiz açısından kamu çalışanlarının sendikal haklarını geç bir dönem de elde ettikleri, elde ettikleri bu hakları da kullanamadıkları görülmektedir. Özellikle hukuksal düzenlemelerin yetersiz ve kısıtlayıcı olması, çalışma yaşamını olumsuz etkilemektedir.

Keywords: Sendika, Kamu Sendikacılığı, Toplu Pazarlık


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Yenihan, B. & As, I. (2017). Türkiye’de Kamu Sendikacılığının Gelişimi ve Toplu Pazarlık Sorunları. International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 1(1), 71-89. doi: 10.29329/ijiasos.2017.85.6

Harvard
Yenihan, B. and As, I. (2017). Türkiye’de Kamu Sendikacılığının Gelişimi ve Toplu Pazarlık Sorunları. International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 1(1), pp. 71-89.

Chicago 16th edition
Yenihan, Bora and Izzettin As (2017). "Türkiye’de Kamu Sendikacılığının Gelişimi ve Toplu Pazarlık Sorunları". International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 1 (1):71-89. doi:10.29329/ijiasos.2017.85.6.

References
 1. Akyiğit, Ercan, "Yeni Sistemde Sendika Üyeliği ve Güvencesi", Çalışma ve Toplum Dergisi, Sayı:2, Yıl: 2013, s. 41-90.
 2. Alper, Yusuf, “Rekabetten İşbirliğine: İşçi ve İşveren Sendikacılığı”, Çimento-İşveren Dergisi, Cilt:20, Sayı:1, Ocak-2006, s. 8-11.
 3. Balcı, Yusuf, Sendikacılık ve Toplu Pazarlık Ekonomisi, Alfa Basım, Ankara, 1999.
 4. Benli, Abdurrahman, "Türkiye'de Kamu Çalışanlarının Sendikalaşma Çabaları ve Sorunları", Sosyal Siyaset Konferansları, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını, Sayı: 46, İstanbul, 2003, s. 89-128.
 5. Bülbül, Okan Güray, "Uluslararası Belgeler Karşısında 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ve Türkiye'de Kamu Görevlileri Sendikacılığı", Anadolu Üniversitesi, SBE, (Yayımlanmamış YL Tezi), Eskişehir, 2009
 6. Çelik, Aziz, Kuvvet Lordoğlu, “Türkiye’de Resmi Sendikalaşma İstatistiklerinin Sorunları Üstüne”, Çalışma ve Toplum Dergisi,  Sayı: 9, 2006/2, s. 11-30.
 7. Çelik, Nuri, İş Hukuku Dersleri, 22. bs., İstanbul, Beta Yayınları, 2009.
 8. ÇSGB, Çevrimiçi, 15.05.2013, http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/ShowProperty/WLP%20Repository/cgm/sendikalar/dosyalar/kamusendikalari
 9. ÇSGB, "4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu" Ankara, 2012.
 10. Demirbilek, Tunç, Toplu Pazarlığın Davranışsal Boyutu, Basisen Eğitim ve Kültür Yayınları, No: 28, İzmir, 1996
 11. Dereli, Toker, Aydınlar, Sendika Hareketi ve Endüstriyel İlişkiler Sistemi, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1975.
 12. Dereli, Toker, "6356 Sayılı Yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu: Genel Bir Değerlendirme",Çalışma ve Toplum Dergisi, Sayı:1, Yıl:2013, s.41-64.
 13. Devlet Personel Başkanlığı, "Kamu Görevlileri Sendikaları Mevzuatı İle İlgili Görüşler",Çevrimiçi,02.06.2013. http://www.dpb.gov.tr/dpbgorusmenu5.html
 14. Eke, Abdulhalim "Sözleşmeli Personel Uygulaması ve Anayasa Mahkemesi Kararı", Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 22, Sayı:4, 1989, s. 69-84.
 15. Ekin, Nusret, Endüstri İlişkileri, Beta Yayım Dağıtım, İstanbul, 1994.
 16. Erdoğan, Ekrem, Mehmet Zeki Ak, “Neo-Liberal Ekonomik Dönüşüm ve Sendikalar”, Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Cilt: 7 Sayı: 2 Yıl: 2003, s. 2-14.
 17. Güler, Birgül Ayman, Kamu Personeli Sistem ve Yönetim, İmge Kitabevi, Ankara, 2005. 
 18. Gülmez, Mesut, "Memur Sendikaları ve Siyasal Etkinlik", Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 28, Sayı: 2, 1995, s. 29-50.
 19. Gülmez, Mesut, Kamu Görevlileri Sendika ve Toplu Görüşme Hukuku, 788'den 4688'e: 1926-2001, TODAİE, Ankara, 2002.
 20. Gülmez, Mesut, Türkiye’de Çalışma İlişkileri (1936 Öncesi), TODAIE Yayınları, Ankara, 1991.
 21. ILO, "Türkiye'nin Onayladığı ILO Sözleşmeleri", Çevrimiçi, 15.05.2013, http://www.ilo.org/public/turkish/region/eurpro/ankara/about/sozlesmeler.htm
 22. Işık, Rüçhan, Sendika Hakkı, Tanınması ve Sınırları, Sevinç Matbaası, Ankara, 1962.
 23. Işıklı, Alpaslan, Sendikacılık ve Siyaset, 6. bs., İmge Kitabevi, Ankara, 2005.
 24. İleri, Ülkü, Türkiye’de Toplumsal Değişimin Çalışma İlişkileri Üzerindeki Etkileri, TUHİS Yayınları, Ankara, 2009.
 25. Kağnıcıoğlu, Deniz, Türkiye’de Kamu Sektöründe İşçi Sendikacılığı ve Küreselleşmenin Etkileri, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1999
 26. Koç, Yıldırım, Türkiye İşçi Sınıfı ve Sendikacılık Hareketi, Yol-İş Sendikası Yay.,Ankara, 2003
 27. Koray, Meryem, Endüstri İlişkileri, Basisen Eğitim ve Kültür Yayınları No: 22, İstanbul, 1992.
 28. Kutal, Gülten, Türkiye'de İşçi Sendikacılığı, 1960-1968, İÜ Yayın No: 2314, İstanbul, 1977
 29. Kutal, Metin, "Uluslararası Çalışma Normları Karşısında Kamu Görevlilerinin Sendikal Örgütlenme Haklarına İlişkin Bazı Gözlemler", Kamu-İş Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 4, 2002, s. 133-141.
 30. Mahiroğulları, Adnan, "Gelişim Süreci ve Yasal Çerçevesiyle Türkiye'de Memur Sendikacılığı", İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt: 55, Sayı: 1, 2005, s. 143-189. 
 31. Makal, Ahmet, “Cumhuriyetin 80. Yılında Türkiye’de Çalışma İlişkileri”, Ankara Üniversitesi, SBE Tartışma Metinleri, No: 62, Eylül 2003, s. 11. (Çevrimiçi 15.05.2013.) http://www.politics.ankara.edu.tr/eski/dosyalar/tm/SBF_WP_62.pdf.
 32. Özgümüş, Hasibe, "Memur Sendikalarının Belediyelerde İmzaladığı Toplu İş Sözleşmeleri ve Hukuki Sonuçları", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, 1999, s. 20-34.
 33. Polat, Enes, "Kamu Görevlileri Sendikacılığının Sayısal Görünümü", Kamu-İş Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 2, 2007, s. 165-181.
 34. Resmi Gazete, 10.08.2012 tarih ve 28380 sayılı "4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2012 Ağustos İstatistikleri Hakında Tebliğ"
 35. Sarıoğlu, Halil İbrahim, “Türk Toplu Pazarlık Düzeni ve Çalışma Mevzuatının Karşılıklı Etkileri”, İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt 52 Sayı:2, İstanbul, 2002, s. 65-84.
 36. Sarıoğlu, Halil İbrahim, “Sanayileşmiş Ülkelerde Toplu Pazarlık Düzeyi ve Kapsam Üzerine”, Sosyal Siyaset Konferansları, 43-44. Kitaplar, İstanbul, 2000, s. 95-103.
 37. Serim, Bülent, Kamu Görevlilerinin Örgütlenmesinde Hukuksal Boyut, Öteki Yayınevi, Ankara, 1995.
 38. TBMM, "Avrupa Sosyal Şartı Uluslararası Sözleşmesi", Çevrimiçi, 15.05.2013, http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/26488.pdf;
 39. TBMM, "Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi, Çevrimiçi, 15.05.2013, http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/83*93.pdf; 
 40. TBMM, "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi", Çevrimiçi, 15.05.2013, http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/203*208.pdf;
 41. TBMM, "İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi", Çevrimiçi, 15.05.2013,   http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/IH_ve_Temel_Ozgurluklerin_Korunmasi.pdf;  
 42. TBMM, "Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme", Çevrimiçi, 15.05.2013, http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/Medeni_Siyasi_Haklari_Ul_Soz.pdf; 
 43. Tokol, Aysen, Endüstri İlişkileri ve Yeni Gelişmeler, 3. Bs. Dora Yayıncılık, Bursa, 2011
 44. Tokol, Aysen, Türkiye’de Sendikal Hareket, Ezgi Kitabevi, Bursa, 1994.
 45. Turan, Kamil, "Dünya'da ve Türkiye'de Kamu Görevlileri Sendikalarının Hukuki Gelişmeleri", Kamu-İş Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 4, Ocak 1999, s. 
 46. Tutum, Cahit, Personel Yönetimi, TODAİE Yayınları, Yayın No: 179, Ankara, 1979.
 47. Uçkan, Banu, Deniz Kağnıcıoğlu, Endüstri İlişkileri, Anadolu Üniversitesi Yayın No:1573, Açıköğretim Fakültesi Yayın, No:829, Eskişehir, 2004.
 48. UN,  "The Universal Declaration of Human Rights", Çevrimiçi, 15.05.2013, https://www.un.org/en/documents/udhr/; 
 49. UN, "International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights", Çevrimiçi, 15.05.2013, http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx;  
 50. Yar, Feyzi, "Türkiye'de Kamu Görevlileri Sendikalarının Toplu Pazarlık Sistemindeki Etkililiği", Ankara Üniversitesi, SBE, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara, 2010
 51. Zaim, Sabahaddin, Çalışma Ekonomisi, 10. Bs., Filiz Kitabevi, İstanbul, 1997.