Pen Academic Publishing   |  ISSN: 2602-4802   |  e-ISSN: 2602-4500

International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 2017, Vol. 1(1) 15-28

Bölgesel Kalkınmada Kadın İş Gücünün Önemi: TRB 1 Bölgesi Üzerine Bir İnceleme

Gökçe Cerev

pp. 15 - 28   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiasos.2017.85.2   |  Manu. Number: MANU-1711-29-0003.R1

Published online: December 28, 2017  |   Number of Views: 143  |  Number of Download: 209


Abstract

Gelişmekte olan ülkeler açısından bölgesel kalkınma iktisadi ve ekonomik istikrarı sağlayarak sürdürülebilir büyümeyi meydana getirme açışından önemli bir araçtır. Bölgesel kalkınmanın gerçekleşebilmesinde iş gücü piyasalarının mevcut yapısı önemli etkenlerdendir. İş gücü piyasalarının gelişmesinde ve istikrarlı bir görünüm sergilemesinde kadın işgücü göz ardı edilemeyecek bir konumdadır. Gelişmiş ülkelerde iş gücü piyasalarında kadının mevcut konumu gelişmekte olan ülkeler açısından örnek alınması gereken bir durumdadır. Bölgesel kalkınma temelinde gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşmayı amaçlayan ülkeler kadınların iş gücü piyasalarındaki konumunu daha iyi bir duruma getirmeyi hedeflemelidir.

Bu çalışmada Türkiye’de kalkınmada öncelikli bölgeler arasında bulunan TRB1 Bölgesi Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl illeri kapsamında değerlendirilerek kadınların işgücü piyasalarındaki mevcut durumu incelenmiş, bölgedeki kadın işgücünün konumu Türkiye geneli ile karşılaştırılarak kadınların iş gücü piyasalarındaki yapısını daha iyi bir konuma getirecek önerilerde bulunulmuştur.

Keywords: Kalkınma, Bölgesel Kalkınma, İşgücü, İstihdam, Kadın


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Cerev, G. (2017). Bölgesel Kalkınmada Kadın İş Gücünün Önemi: TRB 1 Bölgesi Üzerine Bir İnceleme. International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 1(1), 15-28. doi: 10.29329/ijiasos.2017.85.2

Harvard
Cerev, G. (2017). Bölgesel Kalkınmada Kadın İş Gücünün Önemi: TRB 1 Bölgesi Üzerine Bir İnceleme. International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 1(1), pp. 15-28.

Chicago 16th edition
Cerev, Gokce (2017). "Bölgesel Kalkınmada Kadın İş Gücünün Önemi: TRB 1 Bölgesi Üzerine Bir İnceleme". International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 1 (1):15-28. doi:10.29329/ijiasos.2017.85.2.

References
 1. ARSLAN, İ. ve AY, H. M. (2007) ‘’Güneydoğu Anadolu Bölgesine Yönelik Uygulanan İktisadi Politikalar’’. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 2. ARSLAN, K. (2005) ‘’Bölgesel Kalkınma Farklılıklarının Giderilmesinde Etkin Bir Araç: Bölgesel Planlama ve Bölgesel Kalkınma Ajansları’ ’İstanbul Ticaret Üniversitesi SBE Dergisi, 7, 275-294
 3. Bölgesel Gelişme Çalışma Grubu Raporu IV (2015). 2015 Türkiye İktisat Kongresi. http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tik2004/cilt14.pdf, Erişim Tarihi: 24.11.2017,
 4. DİNLER, Z. (2001) ‘’Bölgesel İktisat’’, 6.Baskı, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları
 5. EYÜBOĞLU, D. (2003) “Girişimciliğin Geliştirilmesi”, Ankara: Milli Prodüktivite Yayınları,       No: 668.
 6. FKA, Fırat Kalkınma Ajansı, 2014-2023 TRB1 Bölge Planı Taslağı, Temmuz, 2013.
 7. GÖKÜŞ, M., ÖZDEMİRAY, S. M., GÖKSEL, Z. S. (2013). Bölgesel Kalkınmada Kadın Girişimciliğinin Önemi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 29/2013,        87- 97.
 8. GÜNDÜZ, A. Y. (2006) Bölgesel Kalkınma Politikası, 1. Baskı, Ekin Kitapevi, Bursa
 9. HOTAR, N. (2011), Ekonomik Toplumsal Kalkınma ve Kadın İstihdamı, TÜRK-İŞ Dergisi, Sayı 392, Mart, Ankara, ss. 84-86.
 10. KARABIYIK, İ. (2012), “Türkiye’de Çalışma Hayatında Kadın İstihdamı”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 32, Sayı: 1, s.231-260.
 11. KARAKOÇ, U. ve KOLAŞİN, U. G. (2008), ‘’Kadın İstihdamını Artırmak İçin Girişimcilik Desteklenmeli,’’ Betam Araştırma Notu, Kasım.
 12. KESKİN, S. (2014), “Türkiye’de Kadın Girişimcilerin Durumu”, Girişimcilik ve Kalkınma  Dergisi (9:1); 71-94.
 13. TCEUEP, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı 2008-2013, 2008, Ankara.
 14. TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2016 Yılı Sonuçları, TÜİK Haber Bülteni.
 15. TÜİK, İşgücü İstatistikleri, Ocak 2016.    http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do (Erişim Tarihi: 10.11.2017)
 16. TÜİK, İşgücü İstatistikleri, Aralık 2016. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_(Erişim Tarihi: 10.11.2017)
 17. TUTAR, Filiz, DEMİRAL, Mehmet (2007) ‘’Yerel Ekonomilerin Yerel Aktörleri: Bölgesel Kalkınma Ajansları’’, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c.2, No:1, ss:65-84.
 18. http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT (Erişim Tarihi: 17.10.2017)
 19. http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/research-and-databases/lang--en/index.htm (Erişim Tarihi: 21.09.2017)