Pen Academic Publishing   |  ISSN: 2602-4802   |  e-ISSN: 2602-4500

International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 2017, Vol. 1(1) 41-48

Mevsimlik Fındık İşçilerinin Geçim Şartları

Kemal Yıldız, Celalettin Yanık & Merve Çiloğlu Yörübulut

pp. 41 - 48   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiasos.2017.85.4   |  Manu. Number: MANU-1711-23-0001

Published online: December 28, 2017  |   Number of Views: 129  |  Number of Download: 169


Abstract

Teknolojinin gelişmesiyle bilgiye ulaşmanın önemi artmıştır. Bu durumun en önemli yansıması hizmet özellikle de bilişim sektöründe görülmektedir. Teknolojik faaliyetlerin ve yatırımların küresel ölçekte ön planda olmasına karşın tarım ve tarımsal faaliyetler, bugün dahi iktisadi ve sosyal yaşantının merkezinde yer almaktadır. Türkiye, iktisadi kalkınmışlık raporları perspektifinde değerlendirildiğinde sanayileşmiş ülkeler kapsamında yer almaktadır fakat bu gösterge, Türkiye ekonomisinin ağırlığının tarım sektöründen uzaklaştığı gibi bir yargıya yol açmamalıdır. Zira tarım ve tarım odaklı endüstriyel faaliyetler alanı, ülke ekonomisinin büyük bir yekûnunu oluşturmaktadır. Örneğin tarımsal üretimlerden biri olarak fındık üretimi, Türkiye tarımsal ekonomisini dünyada önemli bir yere konumlandırmaktadır. Ancak fındık üretiminde çalışan işçiler, yapısal aksaklıklar sebebiyle bu önemden payını alamamaktadır. Belirlenen yevmiye ücretleri, mevsimlik çalışan işçilerin yaşam standardını tayin etmekte yetersiz kalmaktadır. Fındık üretiminde elde edilen kârın üretici değil de tüccarların elinde temerküz etmesi, ücretlerde yapılacak bir iyileştirmenin üretici tarafından karşılanabilirliğinin önündeki en önemli engeldir. Sosyal devlet ilkesi gereği ülke ekonomisini ve bireylerin refahını, asgari şartlarda muhafaza etmeyi hedefleyen devlet, tarım sektöründe önemi küçümsenemeyecek fındık üretiminde asgari şartları sağlayamamış görünmektedir. Sosyal devlet olduğunu anayasal olarak da garanti altına almış olan ülkemiz, fındık üretiminde asgari şartları sağlamak adına bünyesinde bir boşluk barındırmaktadır.

Keywords: Fındık İşçiliği, Asgari Ücret, Fındık Yevmiyesi, Tarım Sektörü, Aile İşçiliği, Mevsimlik İşçi


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Yildiz, K., Yanik, C. & Yorubulut, M.C. (2017). Mevsimlik Fındık İşçilerinin Geçim Şartları. International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 1(1), 41-48. doi: 10.29329/ijiasos.2017.85.4

Harvard
Yildiz, K., Yanik, C. and Yorubulut, M. (2017). Mevsimlik Fındık İşçilerinin Geçim Şartları. International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 1(1), pp. 41-48.

Chicago 16th edition
Yildiz, Kemal, Celalettin Yanik and Merve Ciloglu Yorubulut (2017). "Mevsimlik Fındık İşçilerinin Geçim Şartları". International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 1 (1):41-48. doi:10.29329/ijiasos.2017.85.4.

References
 1. Doğanay, S. (2005). Trabzon İlinde Fındık Tarımı, Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı 13, 233-252.
 2. Güran, T. (1987). Osmanlı Tarım Ekonomisi. Türk İktisat Tarihi Yıllığı, 0(1), 1840-1910, 225-303.
 3. Kaptangil, K. (2005). Fındık Tarımı ve Ekonomisi Üzerine Bir Araştırma, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(11), 117-132.
 4. Kayalak, S., Özçelik, A. (2012a). Türkiye’de ve Dünyada Fındık Politikaları, Tarım Ekonomisi Dergisi, 18(2), 43-53.
 5. Kayalak, S., Özçelik, A. (2012b). Türkiye’de Fındık Üretim Alanlarının Artmasında Desteklemelerin Etkisi, Alınteri, 23(B), 1-11.
 6. Mutlu-Çamoğlu, S. ve Ark. (2011). Fındık Sektörü, Ekonomik Ve Yapısal Problemleri:  Ordu İli Değerlendirmesi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 3(6), 27-48.
 7. Özkan, A. H. (2011). Türkiye’deki Fındık Üretimi ve Pazarlama Sorunlarına Global Bakış, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(2), 183-192.
 8. Pamuk, Ş. (2009). Türkiye’de Tarım ve İktisadi Gelişme: 1880-2000. Mülkiye Dergisi, XXXIII 0(262), 63-76.
 9. Şen, E. (1988). Türkiye’de Mevsimlik İşgücü Göçleri Üzerine Düşünceler, Ege Coğrafya Dergisi, 2(1), 1-7.
 10. Şen-Taşbaş, A. (2015). Uluslararası Ticaretin Adaletini Sorgulamak: Adil Ticaret Sistemi, Çalışma Koşullarına Etkisi ve Fındık İşçileri İçin “Adalet” Arayışı, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 17(3), 75-92.
 11. Tezel, S. (1971). Cumhuriyetin Devraldığı Tarım Yapısının Tarihi Oluşumu Hakkında Bazı Düşünceler, Ankara SBF Dergisi, 26(04), 233-291.
 12. Uysal, H. T. ve Kesim, E. (2014). Mevsimlik İşçi Örgütlenmelerinde Örgüt İçi ve Örgüt Dışı Faktörlerin İşçi Performansına Etkisi: Fındık İşçilerine Yönelik Bir Araştırma, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 0(22), 152-172.
 13. Yıldırım, U. D. (2016). Karadeniz'de Çay ve Fındık Üretiminde Göçmen İşgücünün Etnikleşme Süreçleri, Karadeniz Araştırmaları, Sayı 52, 191-210.
 14. Yıldız, Ö., Dağdemir, V. (2017). Sakarya İlinde Fındık Üretim Maliyeti, Tarım Ekonomisi Dergisi, 23(1), 37-42.
 15. İnternet Kaynakları
 16. http://ilkuvez52.com/duyurular/ordu-valiligi-findik-yevmiye-fiyatlari/1744/
 17. https://iscidunyasi.com/yillara-gore-asgari-ucret-tutarlari/
 18. http://www.karasaban.net/orduda-findik-isci-ucretleri-belirlendi/
 19. http://www.kalkinmaatolyesi.org/v2/wp-content/uploads/2014/07/FINDIK-EYLEM-PLANI.pdf
 20. http://www.orducu.com/haber-501-.html
 21. http://www.orduajans.com/guncel/findik-yevmiye-ucreti-2013-h2107.html
 22.  http://www.karadenizbayrak.com/haber/8715/2016-findik-yevmiyesi.html
 23. http://www.karadenizbayrak.com/haber/8715/2016-findik-yevmiyesi.html
 24. https://www.61saat.com/bolgesel/findik-yevmiye-fiyatlari-aciklandi-h454087.html
 25. http://www.tb.org.tr/dosya/yillara_gore_findik_fiyatlari.pdf